Dimensió Territorial del Turisme de Turismo (UdG)

Apuntes de Dimensió Territorial del Turisme: