Apuntes

Título Asignatura Fecha
Examen parcial avualuació continuada (cinemàtica) Fonaments de Mecànica 04-11-2014 8
Llei de Gauss Fonaments de Mecànica 04-11-2014 2
Solució parcial avaluació continuada (cinemàtica) Fonaments de Mecànica 04-11-2014 4
Tema 1. Cinemática. Fonaments de Mecànica 09-10-2014 22
Tema 1. Espais vectorials n-dimensionals Àlgebra lineal i geometria 09-10-2014 18
Tema 1. Nombres reals. Teoria de conjunts. Mètode inductiu. Càlcul d'una variable 09-10-2014 19
Tema 2 - Aplicacions lineals (1) Àlgebra Lineal i Geometria 10-11-2014 9
Tema 2 - Aplicacions lineals (2) Àlgebra Lineal i Geometria 10-11-2014 8
Tema 2. Dinámica Fonaments de Mecànica 09-10-2014 14
Tema 2. Nombres Complexos Càlcul d'una variable 21-10-2014 16
Tema 3. Resum de Topologia Càlcul d'una variable 21-10-2014 13
Tema 3. Sistemas de partícules Fonaments de Mecànica 15-10-2014 9
Tema 3. Topologia Càlcul d'una variable 21-10-2014 10
Tema 4. Dinámica del Sólido Rígido Fonaments de Mecànica 20-10-2014 11
Tema 5. Gravitación Fonaments de Mecànica 20-10-2014 8