Introducció a la Comptabilitat Financera

Título Asignatura Fecha
  - - -
Tema 1. Comptabilitat i Sistemes d'Informació Financera Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 2
Tema 2. El Balanç. Estructura Econòmica i Financera de l'Empresa Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 2
Tema 3. El Mètode Comptable Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 1
Tema 4. Instruments de Representació Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 2
Tema 5. Existències Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 2
Tema 6. Cicle Comptable Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 2
Tema 7. Resultat Periòdic. Ingressos i Despeses Introducció a la Contabilitat Financera 02-07-2017 2
Tema 8. Comptabilització de transaccions bàsiques de l'empresa Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 1
Tema 9. Normativa Legal de la Comptabilitat Introducció a la Comptabilitat Financera 02-07-2017 2