Examen juny 2008 (1) (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 8
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Física de Radiacions Llicenciatura de Ciències Ambientals, UAB 17 de juny de 2008 Teoria 1. Quin d’aquest científics es considera descobridor de la radioactivitat: a) Röentgen.
b) Bequerel.
c) Curie.
d) Einstein.
2. El nucli té unes dimensions de l’ordre: a) 10-10m.
b) 10-12m.
c) 10-15m.
d) 10-20m.
3. Quin del següents isòtops d’urani no és natural: a) 239U.
b) 238U.
c) 235U.
d) 234U.
4. Quins electrons es troben més lligats als àtoms? a) Els de les capes més externes.
b) Els de la capa K.
c) Depèn del número quàntic del moment angular.
d) Depèn del número quàntic magnètic.
5. Les forces responsables de la cohesió del nucli són les: a) atòmiques.
b) d’efecte túnel.
c) relativistes.
d) nuclears.
6. El defecte de massa és: a) La diferència entre la suma de neutrons i protons menys el nº màssic.
b) L’energia necessària per produir una fissió.
c) La diferència entre la massa de l’àtom i el nº màssic.
d) L’energia que fa que un núclid sigui radioactiu.
7. Un nucli és més estable quan: a) L’energia d’enllaç és alta.
b) L’energia d’enllaç per nucleó és alta.
c) L’energia de separació de neutrons i protons és aproximadament 1.
d) A > 150.
8. Segons l’esquema de desintegració del emissor: a) α - γ.
b) β - γ c) C.E. - γ d) γ pur 226 Ra de la Figura 1, aquest radionúclid és 9. Completa: X+e- →Ne (Z=10, A=22)+ a) X= Ne (Z=10, A=22).
b) X= Ne (Z=10, A=21).
c) X= Mg (Z=12, A=22).
d) X= Na (Z=11, A=22).
10. Un radionúclid té un període de semidesintegració de “T” anys. Quant de temps ha de passar per què la seva massa sigui un 12,5% de la massa original? a) “T” anys.
b) “T”/3 anys c) 3·“T” anys.
d) La massa és constant ja que l’energia és constant.
11. Si λpare >> λfill, la velocitat de desintegració del fill vindrà determinada per: a) La seva massa.
b) La massa del pare.
c) La constant de desintegració del pare.
d) La constant de desintegració del fill.
12. L’equilibri transitori té lloc quan: a) λpare << λfill.
b) λpare > λfill.
c) λpare < λfill.
d) λpare >> λfill.
13. Totes les cadenes de desintegració naturals existents a la natura es desintegren fins a donar lloc a un element estable. Quin?: a) Tl.
b) Fe.
c) Hg.
d) Pb.
14. Quin dels següents núclids no és radioactiu? a) Cs-137.
b) U-235.
c) K-40.
d) Fe-56.
15. Quin procés radioactiu dóna lloc a un espectre continu? a) β+.
b) Captura electrònica.
c) Conversió interna.
d) RX.
16. Quin dels següents radionúclids no pertany a la cadena de desintegració radioactiva de l’U-238? a) Pb-210.
b) Rn-222.
c) Th-234.
d) Po-212.
17. Quin dels següents núclids es fissionable i s’empra actualment en la indústria nuclear? a) U-238.
b) Th-232.
c) Pu-239.
d) Cs-137.
18. Quin dels següents núclids és un producte d’activació dels components d’un reactor? a) Pu-239.
b) Cs-137.
c) Fe-56.
d) Co-60.
19. En quina dècada es va signar el tractat que prohibia la detonació atmosfèrica d’armament nuclear: a) 40’s.
b) 50’s.
c) 60’s.
d) 70’s.
20. L’accident de Txernobyl contaminà de forma significativa amb Cs. Un dels isòtop radioactius del Cs és el Cs-134 (T1/2= 2anys).
a) El Cs-134 no va ser dispersat de la central ja que no és volàtil com els altres isòtops del Cs.
b) En podem trobar en qualsevol lloc d’Europa que va ser afectat per l’accident.
c) Tot i que es va dispersar, actualment ja no en trobem.
d) El trobem principalment en medi aquàtic ja que és molt soluble.
21. Les partícules carregades interaccionen amb la matèria bàsicament per un procés coulombià. Això dóna lloc als següents processos: a) Excitació dels electrons.
b) Ionització dels electrons.
c) Radiació de frenada.
d) Tots són correctes.
22. Per partícules alfa amb energies inferiors a 6 MeV, la penetració màxima que s’assoleix en aire és de: a) 0.05 cm.
b) 0.5 cm.
c) 5 cm.
d) 50 cm.
23. En quin tipus de material produiran més radiació de frenada les partícules beta? a) H.
b) Al.
c) Cu.
d) U.
24. Els fotons que pateixen una interacció Compton amb un àtom: a) Poden sortir amb tota l’energia del fotó.
b) Interaccionen principalment amb electrons poc lligats al nucli.
c) Donen lloc a electrons Auger.
d) Cap de les anteriors afirmacions és correcta.
25. Quin és l’espessor necessari de Pb (µ=0.776 cm-1) per a reduir la intensitat de fotons de 1 MeV a l’1% de la seva intensitat inicial: a) 3,57 cm.
b) 5,93 cm.
c) 77 cm d) Cap de les anteriors.
26. Quin dels següents temps és el més important, en termes de qualitat de l’equip, en el cas d’un detector Geiger-Müller: a) Temps mort.
b) Temps de resolució.
c) Temps de calibratge.
d) Temps de recuperació.
27. Quin tipus de gas omple un tub de detecció de radiació? a) H.
b) Hg.
c) Na.
d) Gas noble.
28. Com mesuraries la radiació gamma d’un emissor beta-gamma amb un detector Geiger-Müller: a) Posant una làmina de Pb entre font i detector.
b) Posant una làmina d’Al entre font i detector.
c) El Geiger-Müller diferencia els dos tipus de radiació.
d) Canviant el gas del detector Geiger-Müller.
29. Per a mesurar la radiació α quin d’aquest detectors empraries: a) De semiconductor de Ge.
b) De centelleig sòlid (NaI).
c) De centelleig líquid.
d) De termoluminescència.
30. L’exposició causada per un feix de partícules alfa és de 20 R. Això equival a: a) 2 Gy.
b) 0,2 Sv.
c) 0,2 rems.
d) Això no és possible.
31. Quin d’aquests tipus de radiació té un LET superior? a) Una font de 60Co de 1 MBq.
b) Electrons de 0,5 MeV.
c) Raigs X de 100 keV.
d) Partícules alfa de 5 MeV.
32. Les aberracions cromosòmiques es produeixen per l’acció d’agents: a) Radioactius.
b) Químics.
c) Biològics.
d) Totes són correctes.
33. Quin dels següents efectes és somàtic determinista: a) Càncer.
b) Efectes hereditaris.
c) Mort en interfase.
d) Totes són correctes.
34. La dosi equivalent anual que rep una persona de Barcelona de les fonts de radiació ionitzant és aproximadament: a) 3 µSv.
b) 30 µSv.
c) 300 µSv.
d) 3000 µSv.
35. Quin del següents gasos té tots els seus isòtops radioactius? a) He.
b) Ar.
c) Kr.
d) Rn.
36. Quina de les següents fonts de radiació natural és la que produeix generalment més dosi a l’ésser humà.
a) Inhalació de radó.
b) Ingestió d’aliments.
c) Radiació còsmica.
d) Escorça terrestre.
37. Una dona embarassada no pot rebre anualment una dosi superior a: a) 0 Sv.
b) 1 mSv.
c) 6 mSv.
d) Depèn si és de categoria A o B.
38. Quina és l’abundància relativa de l’U-234 respecte de l’U-238 a la natura.
a) 0,006%.
b) 1.
c) 0,5%.
d) Cap de les anteriors.
39. Quin d’aquests sistemes és el més acceptat per la comunitat internacional per a l’emmagatzematge definitiu de residus radioactius a) Fosses oceàniques.
b) Espai exterior.
c) Sistemes polars.
d) Emmagatzematge geològic profund.
40. A Espanya, el percentatge d’energia elèctrica produïda a centrals nuclears és de l’ordre del: a) 10%.
b) 20%.
c) 30%.
d) 40%.
Física de Radiacions Llicenciatura de Ciències Ambientals, UAB 17 de juny de 2008 Problemes Problema 1 Una font de 22Na (T1/2=2.6 anys) d’activitat 1.2 Bq es mesura en un detector gamma.
Esquema de desintegració del 22Na.
Primera part Suposant que l’angle sòlid donat per la distància entre font i detector és de π/3 srad, i que l’eficiència intrínseca de detecció de la línia d’emissió de 1.27MeV és del 30%: a) Quina és l’eficiència absoluta per a la detecció del 22Na d’aquest detector? b) Quin és el número de comptes per segon que es detecten si la font es mesura el mateix dia de la seva compra? c) Si es desitja una incertesa associada al comptatge d’un 2%, quin és el temps mínim de mesura que es requereix? Segona part La font patró a partir de la qual s’ha fabricat la font anterior de 22Na té una activitat 108 vegades superiors (és a dir, 1.2·108 Bq).
a) Si guardem aquesta font mare en un armari sense blindatge, quina serà la taxa d’exposició a 2 m de l’armari? b) Si l’armari fos d’alumini, quin gruix han de tenir les seves parets per atenuar un 80% la radiació emesa? c) Si les parets d’alumini tinguessin 5 cm de gruix, quina seria la taxa d’exposició a 1 m de font? d) Quina seria la taxa de dosi equivalent a aquesta distància? De quin tipus de zona es tracta? Com s’hauria de senyalitzar? Dades: K (22Na) = 1.29 R m2 h-1 Ci-1 µ (Al) = 7.6·10-3 mm-1 Problema 2 Una mostra conté 1 mCi de 191Os (T1/2=15.4 d) a t=0. L’isòtop es desintegra per desintegració β- a 191mIr (T1/2=4.94 s), el qual decau per emissió γ a 191Ir.
a) Quants grams de 191Os tenim a t=0? b) Quina és l’activitat (en Ci i Bq) de 191mIr a t=25d? c) Quants àtoms de 191mIr es desintegren entre t=100s i t=102s? ...