Examen de legislació (segona part) (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Legislació i deontologia
Año del apunte 2010
Páginas 4
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 49
Subido por

Vista previa del texto

sruizboy (unybook.com) -El preu del medicament a l’Estat Espanyol està intervingut en: a. Tots els medicaments que es dispensen en territori nacional b. Tots els medicaments de dispensació amb recepta c. Tots els medicaments homeopàtics d. Les respostes anteriors són incorrectes -La durada de l’especialització en farmàcia hospitalària és de: a. 2 anys b. 3 anys c. 4 anys d. 5 anys -Quin dels següents medicaments es poden substituir per raons d’urgència o falta de subministrament: a. Insulines b. Vacunes c. Medicaments d’Especial Control Mèdic d. Cap dels anteriors -Un medicament orfe pot perdre l’exclusivitat comercial en el cas que: a. El titular de l’autorització tingui impossibilitat de subministrat per cobrir les necessitats b. El titular doni consentiment a un segon c. Presentació d’un medicament més segur i eficaç d. Les respostes anteriors són correctes -El marge comercial del farmacèutic d’oficina de farmàcia en els medicaments de PVL de 100 euros és: a. 27,9% PVP b. 27,9% PVPIVA c. 48,37 euros per envàs d. 38,37 euros per envàs -L’ús compassiu de medicaments en investigació requereix: a. Que el medicament estigui subjecte a una sol·licitud d’autorització a una Agència reguladora b. Que el medicament en investigació estigui sotmès a assaigs clínics c. Que el medicament en investigació estigui autoritzat per la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Autònoma d. Les respostes A i B són correctes -En la dispensació amb recepta del SNS necessitaran visat: a. Tots els psicòtrops b. Els medicaments de Diagnòstic Hospitalari (DH) c. Tots els estupefaents d. Els medicaments objecte de la publicitat sruizboy (unybook.com) -En la dispensació d’estupefaents de la Llista 1: a. Poden dispensar-se fins a quatre envasos per recepta si el tractament no supera els 30 dies.
b. Només són vàlides les receptes de psiquiatries c. Només es dispensen en l’àmbit hospitalari d. Quan es dispensen amb receptes de la Seguretat Social no és necessària la recepta oficial d’estupefaents -Quin d’aquests recursos publicitaris no es pot utilitzar en una campanya de publicitat al públic de medicaments: a. Mostres gratuïtes b. Anuncis en TV i d’altres mitjans de comunicació c. Aparadors de les oficines de farmàcia d. Fulletó informatiu en suport paper -En el finançament públic de medicaments el preu de referència és: a. La quantia mínima que es financia per presentació d’un medicament inclòs en un conjunt.
b. La quantia màxima que es financia per presentació d’un medicament inclòs en un conjunt c. El preu mínim dels medicaments genèrics inclosos en un conjunt d. La quantia que correspon al preu industrial sense impostos -La documentació de les sol·licituds d’autorització de medicaments haurà d’incloure els estudis i informació d’acord amb el pla d’investigació pediàtrica: a. Sols en els medicaments pediàtrics b. Sempre en tots els medicaments c. En tots els medicaments amb unes dispenses d. Les respostes anteriors són incorrectes -Les oficines de farmàcia són: a. Establiments sanitaris públics d’interés privat b. Establiments comercials públics d’interès privat c. Establiments sanitaris i comercials privats d’interès privat d. Establiments sanitaris privats d’interès públic -La Reial Farmacopea Espanyola: a. Tant sols conté les monografies de la Farmacopea Europea b. conté algunes monografies de la Farmacopea Europea i les pròpies c. Totes les monografies són diferents a les de la Farmacopea Europea d. Conté totes les monografies de la Farmacopea Europea i les pròpies sruizboy (unybook.com) -L’autorització d’un assaig clínic, que es realitza a Espanya, la concedeix: a. El CEIC b. L’AEMPS c. L’EMA d. Organisme sanitari competent de la comunitat autònoma.
-Un medicament que la protecció de patent data de desembre de 1994, l’autorització del medicament és de desembre de 2001, i gaudeix de certificat complementari de patent, aquest s’acabarà: a. El desembre de 2014 b. El desembre de 2016 c. El desembre de 2019 d. Les respostes anteriors són incorrectes.
-Quin d’aquests mòduls no forma part de l’estructura del CTD? a. Mòdul de qualitat b. Mòdul resum del CTD c. Mòdul d’estudis clínics d. Mòdul de transversalitat del procediment -La llei 29/2006, de 26 de juliol, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, no inclou com a garantia d’informació dels medicaments: a. Fitxa tècnica b. Prospecte c. Etiquetatge d. Denominació del medicament -Quants anys consecutius pot trigar una companyia farmacèutica des que té l’autorització de comercialització d’un medicament fins que efectivament el comercialitza per que no li anul·lin l’autorització: a. 1 any b. 2 anys c. 3 anys d. 5 anys -Segons la Llei d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya, el nombre màxim d’habitats per oficina de farmàcia en àrees Bàsiques Urbanes és de: a. 2500 habitants + fracció de 1000 habitants b. 2800 habitants + fracció de 2000 habitants c. 4000 habitants + fracció de 2000 habitants d. 4000 habitants + fracció de 2500 habitants sruizboy (unybook.com) -Quin d’aquestes quantitats li correspondria abonar a un beneficiari del SNS en situació de pensionista que li dispensin a l’oficina de farmàcia a un medicament prescrit en la recepta oficial: a. 40% PVP IVA b. 30% PVP IVA c. 10% PVP IVA d. Les respostes anteriors són incorrectes -Quin import ha d’abonar un beneficiari del SNS actiu per un medicament d’aportació reduïda de 36,4 euros PVP IVA? a. 3,72 euros b. 2,64 euros c. 4,96 euros d. 3,64 euros -Els farmacèutics que treballen en el Servei de Farmàcia dels Hospitals han de ser: a. Tots els especialistes en Farmàcia Hospitalària b. Tan sols el responsable del Servei de Farmàcia ha d’ésser especialista en Farmàcia Hospitalària c. El responsable del Servei de Farmàcia ha de ser especialista en Farmàcia Hospitalària i d’acord amb el nombre de llits hi haurà un altre farmacèutic especialista en farmàcia hospitalari, la resta no és necessari d. Els hospitals que tenen menys de 100 llits el Servi de Farmàcia pot estar sota la responsabilitat d’un farmacèutic sense l’especialització farmacèutica -En la dispensació de psicòtrops de la Llista 1: a. És obligatòria la recepta mèdica b. És obligatòria la recepta oficial de psicòtrops c. Anotarem la dispensació en el llibre de comptabilitat d’estupefaents d. No es dispensaran mai, són substàncies prohibides -Al PVP-IVA d’un medicament objecte de la publicitat: a. No se li poden aplicar descomptes per tractar-se d’un medicament d’ús humà b. No se li pot aplicar un descompte mínim del 10% c. Se li pot aplicar un descompte màxim del 10% d. Se li pot aplicar un descompte del 10% i el seu PVP IVA supera els 38,37 euros.
-Quina entitat pot elaborar un preparat oficinal? a. Un laboratori farmacèutic, un distribuïdor farmacèutic i una oficina de farmàcia b. Un servei de farmàcia d’hospital i una oficina de farmàcia c. Un laboratori farmacèutic, una oficina de farmàcia i un servei de farmàcia d’hospital.
d. Les respostes anteriors són incorrectes.
...