Examen febrer 2008 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Operacions Basiques del Laboratori de Quimica
Año del apunte 0
Páginas 10
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Departament d'Enginyeria Química Universitat Autbnoma de Barcelona OPERACIONS BASIQUES DE LABORATORI QU~MIC CURS 2007-2008. la CONVOCATORIA. 8-2-2008 Titulació: Ciencies Arnbientals 2h 20min Norn i cognorns: ........................ ..........................
Part 1. Test. (40 % de la nota) Resposta correcta + l ; resposta incorrecta -0,25 1. Heu preparat una solució de NaCl de 25 rnl que pesa 26,5649, calculeu la densitat i I'error associat. Per fer les rnesures heu utilitzat una balanca de precisió i una proveta (+0,04rnl).
a. 1,063+0,001 rnglrnl Ir b. 1,062510,001 7rnglrnl c. 1,0625+0,001rnglrnl d. 1,063+0,002rnglrnl 2. Digues quines de les següents afirrnacions són certes: a. La sublirnació es basa en la separació de substancies solides arnb diferent punt d'ebullició b. El procés de recristal~litzacióes pot definir corn un canvi d'estat de la materia d'estat gasós per formar sdlids cristal.lins sense passar per I'estat líquid.
c. La sublirnació es basa en la separació de substancies solides en funció de la seva pressió de vapor en relació amb la pressió atrnosferica.
d. Cap de les afirrnacions anteriors es correcta.
En afegir un volurn deterrninat d'aigua destil.lada a la dissolució esthndard d'hidrogenftalat de potassi per tal de fer la valoració amb sosa, quina de les següents afirrnacions és correcta.
a. Es modifica la concentració d'hidrogenftalat, pero no així el nombre de rnols.
Per tant el resultat de la valoració rornandra constant tant si s'afegeix I'aigua destildada corn si no.
b. No es modifica la concentració d'hidrogenftalat, pero si el nombre de rnols. Per tant el resultat de la valoració no rornandra constant tant si s'afegeix I'aigua destil-ladacorn si no.
c. No es modifica la concentració d'hidrogenftalat ni el nombre de rnols. Per tant el resultat de la valoració rornandra constant tant si s'afegeix I'aigua destildada corn si no.
d. Cap de les afirrnacions anteriors és correcta.
4.
Digues quina de les següents afirrnacions 6s certa: a. L'ordre dels següents cornpostos de rnés acid a rnenys és: HCI>H2S04>HCOOH> NH3 >H3P04 b. Un acid feble és aquel1 que aporta protons al rnedi pero que no es disocia totalrnent, en són exernples la rnajoria d'acids organics i algunes sals corn el clorur d'alurnini.
c. La constant d'acidesa (Ka) de I'Acid acetic s'expressa corn d. Cada acid esta associat a la seva base conjugada; per exernple N H és ~ la base conjugada de NH3.
f 5. Una dissolució organica en la qual es troben dissolts 3 compostos arnb propietats basiques diferents: acid benzoic, anilina(base) i 1,3- dinitrobenze (neutre), es tracta arnb una solució aquosa de HCI 0.8 M. Si la rnescla es col-loca en un ernbut de decantació, separant la fase organica de I'aquosa, obtindrern: a. El acid benzoic i la anilina en la fase organica, i el 1-3 dinitrobenze a la fase aquosa.
b. La anilina i el 1,3- dinitrobenze a la fase organica, i el acid benzoic a la fase aquosa.
c. L'acid benzoic a la fase aquosa, i la anilina i el 1,3- dinitrobenze a la fase aquosa.
d. L'acid benzoic i el 1,3- dinitrobenze a la fase organica, i la anilina a la fase aquosa.
6. Durant el procés de síntesi de I'acid benzoic a partir del benzaldehid, s'addiciona acid clorhídric en excés per tal de: a. Reduir el perrnanganat de potassi sobrant a oxid de rnanganes.
b. Afavorir I'oxidació del benzaldehid a acid benzoic.
c. Desplaqar I'equilibri entre el benzaldehid i el benzoic cap a la dreta.
d. Precipitar I'acid benzoic a partir del benzoat present en el filtrat.
7. Digues quina de les següents afirmacions es correcta: a. L'azeotrop es una compost que es forma mitjancant la reacció química entre dos substancies i que té com a principal característica un punt d'ebullició que esta per sota o per sobre que el de les dos substancies pures per separat.
b. Si tenim una mescla azeotropica de dos compostos, mai es pot obtenir el compost més pesat pur per mitja d'una destil-laciófraccionada.
c. Si tenim una mescla azeotropica de dos compostos. sempre es pot obtenir el compost mes pesat pur per mitja d'una destil-laciófraccionada.
d. La temperatura al baló o calderí de destil-lació és sempre igual a la de la darrera etapa d'equilibri.
@ 8.
En algunes de les practiques s'ha emprat el metode de la recristal-litzacióper tal de purificar algun producte. Quina és la raó per la qual s'escalfa sempre el producte en dissolució aquosa? a. Per tal de dissoldre-ho en el medi aquós i que precipiti posteriorment al refredar-lo.
b. L'augment de la temperatura afavoreix la velocitat de reacció.
c. Les impureses es volatilitzen i no es troben en el precipitat.
d. Cap de les anteriors és correcte.
9. Vull preparar una solució estandard, quins serien els passos a seguir? a. Pesar la quantitat de solut necessaria, omplir el matras aforat fins la marca d'aforament i per últim anar afegint lentament el solut fins que el tinguem tot dissolt.
b. Pesar la quantitat de solut necessaria en un vas de precipitats i dissoldre'l amb una petita quantitat del dissolvent, transferir la solució al matras aforat i omplirlo amb dissolvent fins a la quarta part, agitar-lo i omplir-lo fins a les % parts.
Finalment deixar assolir la temperatura ambient i afegir dissolvent gota a gota fins la marca d'aforament.
c. Pesar la quantitat de solut necessaria i transferir-la al matras aforat. Dissoldre el solut amb una petita quantitat del dissolvent, agitar-lo i omplir-lo fins a les % parts. Finalment deixar assolir la temperatura ambient i afegir dissolvent gota a gota fins la marca d'aforament.
d. Mesurar el volum necessari de dissolvent en un vas a precipitats, després dissoldre-hi el solut necessari. Transvasar-ho a un matras a forat. Finalment deixar assolir la temperatura arnbient i si cal afegir dissolvent gota a gota fins la marca d'aforarnent.
10. Per fer una dilució 1 a 10 d'una dissolució esthndard caldra que: a. En un vas de precipitats rnescli 10 rnl del patró i 90 rnl d'aigua agafats amb una proveta de rnolta precisió.
b. En un rnatrhs aforat hi posaré 10 rnl de la solució agafats arnb una pipeta i enrasaré fins a 100 rnl.
c. En un rnatras aforat hi posaré 10 ml de la solució agafats arnb una proveta de 10 rnl i enrasaré fins a 100 rnl.
d. En una proveta de 100 rnl i hi posaré 10 rnl de solució arnb pipeta i enrasaré fins a la marca de 100 rnl.
I Part 2. Preguntes llargues (60 % de la nota) 1) 1 punt. Es vol separar mitjanqant destil.lació fraccionada la rnescla azeotropica d'A i B, on B es el component més Ileuger. Donat el següent diagrama d'equilibri, i sabent que les concentracions d'A i B són respectivament de 4 i 1 M, quantes etapes d'equilibri seran necessaries si es vol obtenir inicialment a la sortida de la columna el component B el més pur possible? Quina sera la composició del vapor i la temperatura de cada etapa? 2) 1 punt. Es necessiten 10 ml d'una dissolució estandard 0.1 M de Nazco3 per a fer-la reaccionar posteriorment en un vas de precipitats amb altres compostos. Es disposa del següent material de laboratori: ' - Vasos de precipitats de 100 i 250 ml - Vidre de rellotge - Matrassos aforats de 10 i 100 ml - Vareta de vidre - Balanqa de precisió Pipeta de 10 m1 Bureta Explica amb detall el procediment per obtenir la solució estandard que es necessita, utilitzant només el material del qual es disposa. (Pesos atomics: Na = 23,C=12,0=16) 3) 2 punts. El Permanganat potassic (KMnO.,) reacciona amb el Nitrit sodic (NaN02) en medi basic per donar Oxid de manganes IV (Mn02) i Nitrat sbdic (NaN03). Sabent aixo ajusteu la reacció pel metode de I'ió-electró.
4) 1 punt. Defineix els següents conceptes: a. Sublimació b. Cristal~lització c.
Decantació d. Azeotrop 5) 1 punt. Doneu el nom dels següents instruments de laboratori : Calcul de I'error per les principals operacions: Canvi d'escala: Y=c-X Potencia: ~ = c - X k Suma: Y=X7+X2 Diferencia: Y=Xl - X2 Producte: Y=Xf-X2 Divisió: Y=XI/X2 ...