Sessió 8-3-16 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de Recerca en Comunciació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 6

Vista previa del texto

CONTINUACIÓ TEMA 2: HIPÒTESIS, VARIABLES I MOSTRA (8/2/2016) 1. Formulació d’hipòtesis Una hipòtesi relaciona una unitat d’informació (entenent informació com quelcom que podem observar de la realitat social) amb unes variables concretes. Tipus: a) D’ocurrència b) Empíriques c) Plausibles d) Convalidades Característiques d’una hipòtesi - És un pas imprescindible entre la teoria i la pràctica d’un projecte.
- Determina la resta del projecte.
- S’ha de poder demostrar o bé refutar (perquè parteix d’un supòsit que no té perquè ser cert).
Així, una hipòtesi ha de tenir 3 requisits imprescindibles: S’ha de poder dur a la pràctica Ha d’estar formalment ben construïda Ha de tenir contingut semàntic Existeixen 5 tipus de formulació d’hipòtesis: a) Oposició: com més es produeix A, menys B.
b) Paral·lelisme: +A no té perquè implicar +B (ex. Dones amb feina no té perquè mateix nivell de recursos) c) Relació causa-efecte si es produeix A s’arriba a B.
d) Recapitulació: de A es passa a a1, a2, a3... (ex. Reinserció laboral dona porta a discriminació, masclisme, maternitat...) e) Interrogació: com causa-efecte, però en forma de pregunta.
Condicions que ha de complir una hipòtesi ben formulada: - Resposta probable - Claredat conceptual (per molt complexa que sigui, s’ha de poder entendre) - Ha de ser operacional (permet treballar amb les variables de manera que les operacions fetes amb aquestes porten a confirmar la hip+otesi o no) - Pot ser general o específica - Ha de ser empírica, comparable i refutable.
2. Les variables Una variable és una característica concreta que es pot observar, però que pot variar en funció d’uns factors concrets.
Classificació A) Segons la seva escala de mesura - Nominal - Ordinal - Interval - Raó B) Segons el paper que compleixen a la recerca - Independents (variable manipulable) - Dependent 3. L’experiment Experimentació Tècnica quantitativa on l’investigador manipula variables i condicions conscientment; per tant, té un grau d’artificialitat, generat per complir les finalitats de recerca. No obstant, aquesta manipulació no és lliure; es cenyeix a normes científiques que la justifiquen.
Característiques - És explicativa - És el millor mètode per determinar la causalitat - Es basa en les variables i la seva manipulació Procés - S’estableixen un grup experimental i un grup de control - Es fa un pretest; per veure si les condicions establertes prèviament funcionen.
- Es fa un posttest: per validar que el procés s’ha fet correctament.
...

Tags: