examen 22 maig 2014 (2014)

Examen Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introducció a la macroeconomia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/10/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Examen d'Introducció a la Macroeconomia 22 de maig de 2014 Nom: DNI: Cognoms: Grup: 1.- Respon a les següents preguntes tipus test. Només hi ha una resposta correcta. Cada resposta correcta val 0,2 punts. Atenció!: les respostes incorrectes resten 0,05 punts.
1.- Quin país no és membre de l’eurozona? (a) Letònia (b) Eslovènia (c) Eslovàquia (d) Polònia 6.- Un individu té el coeficient de liquiditat l. En concret, té 1000 € en efectiu i 2000 € en dipòsits. Al carrer es troba un bitllet de 20 € i una moneda d’1 €. Segons l, quina part dels 21 € manté en efectiu i quina diposita al banc? (a) 10,5 € en efectiu i 10, 5 € dipositats (b) 14 € en efectiu i 7 € dipositats (c) 7 € en efectiu i 14 € dipositats (d) No pot ser determinat 2.- Els actius financers A i B es diferencien només en dues 7.- Quin és el valor de les exportacions netes XN si la propietats. Quina afirmació és més versemblant? inversió I és igual a l'estalvi S, G = 100, TR = 50 i T = 200? (a) Si A és més líquid que B, llavors B ha de ser més rendible que A.
(b) Si A té menys risc que B, llavors B ha de ser igual de rendible que A.
(c) Si A és menys líquid que B, llavors A ha de tenir més risc que B.
(d) Si A és més rendible que B, llavors A ha de ser més líquid que B.
(a) XN = 50 (b) XN = 100 (c) No pot ser calculat (d) XN = -50 3.- Quina combinació d'esdeveniments podria explicar un 8.- El govern dels EUA estableix una taxa sobre tota venda augment de la taxa d'interès d'equilibri en el model del de dòlars feta per americans al mercat de divises: per mercat de prèstecs? cada dòlar venut per un americà, aquest ha de pagar 0,5 dòlars al govern americà. Què és previsible que provoqui (a) Un seguit de bancs importants fan fallida i el banc aquest impost? central duu a terme una operació de mercat obert expansiva.
(a) Un desplaçament a l’esquerra de la funció d’oferta de (b) Creix el dèficit del saldo pressupostari del govern i el dòlars i, per tant, una apreciació de l’euro respecte del banc central redueix les reserves obligatòries.
dòlar.
(c) Les empreses incrementen el volum d'actius financers (b) Un desplaçament a la dreta de la funció de demanda que volen comprar i les families redueixen el volum de dòlars, i per tant, una devaluació d l’euro respecte del d'actius financers que volen vendre.
dòlar.
(d) Cap de les anteriors.
(c) Un desplaçament a l’esquerra de la funció d’oferta de dòlars i, per tant, una depreciació de l’euro respecte del dòlar.
(d) És impossible que aquesta mesura tingui cap efecte sobre les funcins d’oferta i demanda de dòlars.
4.- Com a efecte immediat, una operació de mercat obert 9.- L’equilibre macroeconòmic se situa a la regió expansiva fa que s'incrementi inflacionària de la funció d’OA. Partint d’aquest punt, un augment en el nombre de consumidors no pot conduir a (a) la taxa d'interès nominal.
(b) la base monetària.
(a) un augment de la producció agregada.
(c) el coeficient de reserves.
(b) un augment de la taxa d’inflació.
(d) el volum d'actius financers que els bancs compren al (c) una disminució de la taxa d’inflació.
Examen d'Introducció a la Macroeconomia banc central.
22 de maig de 2014 (d) una disminució de la producció agregada.
5.- Quina variable permet definir la competitivitat d’una 10.- Monetitzar el dèficit públic vol dir economia? (a) apujar els imposts ara amb el propòsit de reduir-los en (a) La taxa d’interès real.
el futur.
(b) La velocitat de circulació del diner.
(b) que el banc central està executant una política fiscal (c) La taxa d’atur menys la taxa d’inflació.
expansiva.
(d) La taxa de canvi real.
(c) que el banc central està implementant una política monetària contractiva.
(d) Cap de les anteriors.
2.- (i) Explica si l'euro s'aprecia o es deprecia en relació amb el dòlar si disminueix el PIB real dels EUA. (ii) I si augmenta l'interès europeu? Il·lustra les explicacions amb la representació gràfica del mercat de divises. (0,5 punts) 3.- Definex breument: (0,5 punts) • • • • • PIB nominal Índex de desenvolupament humà Actiu financer Corba de Phillips Índex Big Mac 4.- Per què el banc central no pot controlar simultàniament la taxa d’interès i i l’estoc monetari M1? (0,5 punts) 5.- Explica en què consisteix la Trinitat impossible. (0,5 punts) 6.- (i) Durant la recessió mundial dels anys 1930, les economies van experimentar, en general, caigudes de la taxa d'inflació i del PIB. Quins canvis en les funcions del model OA-DA podrien explicar aquest resultat? (ii) Durant la recessió mundial dels anys 1970, les economies van experimentar, en general, una alça de la taxa d'inflació i, al mateix temps, una caiguda del PIB.
Quins canvis en les funcions del model OA-DA podrien explicar aquest resultat? (iii) En termes de l'evolució de la taxa d'inflació i del PIB, a quina de les dues recessions assenyalades s'assembla més la recessió actual? Explica les respostes i ajuda't amb els gràfics corresponents. (1,5 punt) 7.- Per mitjà del model OA-DA, i assumint que l'economia es troba inicialment a l'equilibri macroeconòmic, determina l'efecte sobre l'equilibri dels següents esdeveniments. (0,5 punts) • • • • • El consum autònom (el consum que no depèn de la renda) cau.
Els turistes no volen visitar més el nostre país.
La resta del món es fa més competitiva.
El govern retalla dràsticament la despesa en serveis públics.
Els sindicats convoquen una vaga de dues setmanes.
8.- (i) Amb M1 = 2000, M0 = 1000 , coeficient de reserves igual a 3/14 i D = 1600, calcula el Examen d'Introducció a la Macroeconomia 22 de maig de 2014 coeficient de liquiditat l i l'efectiu E en mans del públic. (ii) Obté també l'efectiu E i els dipòsits D si l'estoc monetari M1 és 900 i el coeficient de liquiditat és ½ (0,75 punts) 9.- Què i quins són els canals de transmissió de la política monetària? (0,75 punts) 10.- Determina la taxa de canvi real si la taxa de canvi nominal és 2$/€, el nivell de preus de l'eurozona és P = 1000 i el nivell de preus dels EUA és P* = 500. (0,25 punts) 11.- El nivell de preus avui és 200; demà és 400. Prestant 2000 € avui reps 2400 € demà. Calcula la taxa d'interès real exacta corresponent. (0,25 punts) 12.- “El consejo se siente cómodo para actuar en junio si es necesario”. Qui va ser l'autor d'aquestes paraules?; A què es referia?; Què pretenia aconseguir?; Quins efectes van provocar sobre l'euro i les borses europees?; Com pretén actuar?... (2 punts) ...