MARC CONCEPTUAL DE LA COPTABILITAT (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Contabilidad y Finanzas - 1º curso
Asignatura Comptabilitat Bàsica
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

MARC CONCEPTUAL DE LA COMPTABILITAT 1er. COMPTES ANUALS, IMATGE FIDEL Comptes anuals d’una empresa són: balanç, pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Els comptes anuals han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, situació financera i resultats de l’empresa. Per tant el registre comptable es farà d’acord amb la seva realitat econòmica i no la jurídica.
Quan tots els requisits comptables inclosos en el PGC no siguin suficient per demostrar la imatge fidel esmentada, s’haura de proporcionar a la memòria informacions complementàries precises per assolir aquest objectiu.
2on. REQUISITS DE LA INFORMACIÓ QUE CAL INCLOURE EN ELS COMPTES ANUALS La informació en els comptes anuals ha de ser rellevant i fiable.
És rellevant quan és útil per la presa de decisions econòmiques. Per tal de complir aquest requisit, s’han de mostrar els riscos als quals l’empresa fa front.
La informació es fiable quan no conté errors materials i és neutral (es pot confiar).
3er. PRINCIPIS COMPTABLES La comptabilitat de l’empresa i, en sepecial, el refistre i la valoració dels elements dels comptes anuals es duran a terme aplicant de forma obligatòria els principis comptables següents: 1. Empresa en funcionament Com que hom considerarà que la gestió de l’empresa continuarà en un futur previsible, l’aplicació dels principis i criteris comptables no te la intenció de determinar el valor del patrimoni net per a la seva transmissió global ni l’import que resultaria en cas de liquidació.
2. Data del fet o meritació Els efectes de les transaccions seran registrats quan succeeixin i, a ‘exercici al qual es refereixin els comptes anuls li seran impitats les despeses i els ingressos que l’afectin, amb independència de la data del seu pagament o cobrament.
3. Uniformitat Una vegada escollit el criteri entre les diferents alternavtives permeses en cada cas, caldrà mantenir-lo i aplicar-lo de manera uniforme a totes les transaccions, esdeveniments i condicions que siguin similars mentre no s’alterin els supòsits que en motivaren l’acció. Si aquests supòsits s’alteren, el criteri adoptat podrà ser modificat(s’ha de fer constar del canvi a la memòria).
4. Prudència Caldra ser prudent en les estimacions i valoracions fetes en condicions d’incertesa.
Com disposa l’article 38 bis del Codi de Comerç seran comptabilitzats els beneficis obtinguts fins a la data de tancament de l’exercici. En canvi, s’haurà de tenir en compte tots els riscos, tant els originats durant l’exercici com d’altres anteriors i s’hauran d’informar en la memòria quan aquests riscos hagin generat un passiu i una despesa. Si els riscos fossin coneguts entre la formulació i aprovació dels comptes anuals i afectessin de forma molt significativa la imatge fidel, els compts anuals haurien de ser reformulats.
Les amortatitzacions i les correccions de valor per deteriorament dels actius caldrà tenir-les en compte.
5. No compensació Els elements que integren els comptes anuals hauran de ser valorats de forma separada. Les partides no poden compensar-se(excepte si hi ha una norma que expresa el contrar) 6. Importància relativa Les partides o els imports, la importància relativa dels quals sigui escassament significativa, podran ser agrupats en d’alytes de naturalesa o funció similar sempre que no s’alteri l’expressió d’imatge fidel.
4at. ELEMENTS DELS COMPTES ANUALS 1. Actius  Bens, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa la qual n’spera treure un benefici o rendiment 2. Passius  Les obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats. L’empresa haurà de renunciar a alguns beneficis per extinguir aquestes obligacions.
3.Patrimoni net  Part residual dels actius de l’empresa, després de deduir-ne tots els passius. Inclou aportacions de socis.
Els elements que seran registrats en el compte de pèrdues i guanys són: 4.Ingressos  Increments del patrimoni net(o disminució del passiu) de l’empresa produïts durant l’exercici sempre que no hagin estat originades per aportacions de socis.
5.Despeses  Decrements en el patrimoni de l’empresa produits per sortides, disminució valor actius, augment passius sempre que no hagin estat originats per distribucions monetaries o no monetàries als socis.
Els ingressos i les despeses de l’exercici seran imputats al compte de pèrdues i guanys i formaran part del resultat, excepte quan procedeixi imputar-ls directament al patrimno net, cas en que seran presentats en l’estat de canvis en el patrimoni.
5è. CRITERIS DE REGISTRE O RECONEIXEMENT COMPTABLE DELS ELEMENTS DELS COMPTES ANUALS El registre o reconeixement comptable és el procés mitjançant el qual els diferents elements dels comptes anuals són incorporats al balanç, compte de pèrdues i guanys o a l’estat de canvis en el patrimoni net.
Quan el valor hagi de ser estimat, l’ús d’estimacions raonables no en perjudica la fiabilitat. En particular: 1. Els actius han de ser reconeguts en el balanç quan sigui probable que l’empresa n’obtingui en el futur beneficis o rendiments econòmics.
2. Els passius han de ser reconeguts en el balanç quan sigui probable que l’empresa, a la data del seu venciment i per tal de liquidar l’obligació, hagi de lliurar o cedir recursos que incorporen beneficis o rendiments econòmics futurs.
3. El reconeixement d’un ingrés es produeix com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’empresa.
4. El reconeixement d’una despesa es produeix com a conseqüència d’una disminució dels recursos de l’empresa, i sempre que el seu import pugui ser valorat amb fiabilitat.
6è. CRITERIS DE VALORACIÓ Valoració  S’assigna a cadascun dels elements del compte anual un valor monetari.
Cal tenir en compte els criteris de valoració i les definicions següents: Cost històric o cost Preu adquisició  Import en efectiu o el d’altres partides equivalents pagades més el que quedi per pagar de l’actiu.
Cost de producció  Inclou el preu d’adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumibles, el cost dels factors de producció en referènci al període de producció.
Cost històric  És el valor corresponent a la contrapartida rebuda a canvi de contraure el deute.
Valor raonable És l’import pel qual pot ser intercanviat un actiu o liquiditat un passiu en una transacció realitzada entre parts interessades i degudament informades. En cap cas no tindrà el caràcter de valor raonable el valor resultant d’una transacció forçada, urgent o d’una situació involuntària.
El valor raonable serà calculat amb referència a un valor de mercat fiable. Un mercat és actiu quan reuneix les condicions següents: a) Els béns o serveis que s’hi intercanvien són homogenis b) En tot moment es poden trobar compradors o venedors per a un determinat bé o servei.
c) Els preus són coneguts i fàcilment accessibles al públic.
Valor net realitzable Valor actual Valor d’ús Costos de venda Cost amortitzat Costos de transacció atribuïbles a un actiu o passiu financer Valor comptable o en els llibres Valor residual 7è. PRINCIPIS I NORMES DE COMPTABILITAT GENERALMENT ACCEPTADES.
Són principis i normes de comptabilitat generalment acceptades els establerts en: a) E Codi de Comerç i la resta de legislació mercantil b) El Pla General de Comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.
c) Les normes de desenvolupament que en matèria comptable estableixi l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas La resta de legislació espanyola que sigui específicamen ...