Examen de Bioquímica I (2014)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2014
Páginas 13
Fecha de subida 01/02/2015
Descargas 198
Subido por

Descripción

Apuntes de Bioquímica

Vista previa del texto

  EXAMEN  BIOQUIMICA     1.El  tampó  extracel·∙lular  més  important  en  els  humans  és:   a)        El  tampó  bicarbonat  perquè  el  seu  pKa  és  de  7,2   b)    El  tampó  fosfat  perquè  el  seu  pKa  és  de  7,2   c)        El  tampó  bicarbonat  perquè  és  més  abundant  en  els  líquids  extracel·∙lulars  respecte   el  tampó  fosfat.   d)        El  tampó  fosfat  perquè  és  més  abundant  en  els  líquids  extracel·∙lulars  respecte  el   tampó  bicarbonat.   2.La  part  no  oxidativa  de  la  via  de  les  pentoses  fosfat  té  com  a  objectiu:   a)        Generar  glucosa  6  fosfat   b)        Generar  intermediaris  glucolítics   c)        Generar  ATP   d)        Generar  NADPH   3.  Un  inhibidor  competitiu:   a)        Incrementa  la  Vmàx.   b)        Disminueix  la  Vmàx.   c)        Incrementa  la  Km   d)        Disminueix  la  Km   4.Respecte  a  l’enzim  bifuncional  fosfofructocinasa-­‐2/fructosa  bisfosfatasa-­‐2  (PKF-­‐ 2/FBP-­‐2):   a)        Està  regulat  per  fosforilació  a  través  de  la  proteincinasa  A   b)        Incrementa  els  nivells  de  fructosa  2,6-­‐bisfosfat  quan  l’enzim  està  desfosfori  lat.   c)        Incrementa  els  nivells  de  fructosa  2,6-­‐bisfosfat  quan  l’enzim  està  fosfori  lat.   d)        a  i  b  són  certes.   5.  Respecte  els  cossos  cetònics  quina  de  les  següents  afirmacions  és  falsa:   a)        Es  sintetitzen  únicament  al  fetge.   b)        El  seu  precursor  és  el  Acetil-­‐CoA.   c)        La  seva  síntesi  es  produeix  en  el  citosol.   d)        La  seva  síntesi  es  produeix  en  el  mitocondri.       6.  La  glucosa  entre  en  un  enteròcit  del  intestí   a)        Per  un  transport  simport  amb  2  Na+   b)        Per  un  transport  antiport  amb  2  Na+   c)        Per  un  transport  actiu  secundari   d)        a  i  c  són  certes.   7.  El  malonil  CoA  es  una  molècula  clau  per  a  la  síntesi  de  àcids  grassos   a)        S’obté  a  partir  del  propionil  CoA   b)        S’obté  a  partir  del  Acetil  CoA   c)        La  seva  síntesi  està  catalitzada  per  Acetil  CoA  carboxilasa   d)        b  i  c  són  certes.   8.Es  un  àcid  gras  essencial   a)        L’àcid  oleic   b)        L’àcid  linoleic   c)        L’àcid  alfa-­‐linoleic   d)        c  i  d  són  certes   9  .El  RNA  és  un  àcid  nucleic  que  presenta:   a)        Estructura  amb  una  sola  cadena  de  polinucleòtids.   b)        Conté  ribosa  en  la  seva  estructura   c)        Conté  desoxiribosa  en  la  seva  estructura   d)        a  i  b  són  certes   10.    La  glucosa  és:   a)        Una  cetohexosa   b)        Una  cetopentosa   c)        Una  aldohexosa   d)        Una  aldopentosa   11.    El  piruvat  pot  transformar-­‐se  per  reaccions  anapleròtiques  a:   a)        Malonil   b)        Malat   c)        Citrat   d)        a  i  b  són  certes     12.  El  piruvat  deshidrogenasa  s’activa  per  modificació  covalent  quan:   a)        L’enzim  es  fosforil  a  induït  pel  increment  dels  nivells  d’ATP,  Acetil-­‐CoA  i  NADH   b)        L’enzim  es  desfosfori-­‐la  induït  pel  increment  dels  nivells  d’ATP,  Acetil-­‐CoA  i  NADH   c)        L’enzim  es  fosforil  a  per  nivells  alts  de  calci   d)        L’enzim  es  desfosfori-­‐la  induït  per  nivells  baixos  d’ATP,  Acetil-­‐CoA  i  NADH  i  nivells   alts  de  calci   13.  La  glicogen  sintasa  és  un  enzim  que:   a)        Uneix  glucosa  lliure  amb  un  enllaç  alfa  1-­‐4   b)        Uneix  UDP-­‐glucosa  a  uns  resta  de  glicogen  amb  un  enllaç  alfa  1-­‐4   c)        Uneix  ATP-­‐glucosa  a  uns  resta  de  glicogen  amb  un  enllaç  alfa  1-­‐4   d)        Uneix  UDP-­‐glucosa  a  uns  resta  de  glicogen  amb  un  enllaç  alfa  1-­‐6   14.  Les  LDL  són:   a)        Lipoproteïnes  generades  al  fetge  per  transportar  els  lípids  sintetitzats  als  òrgans   extrahepàtics   b)        Lipoproteïnes  generades  en  el  intestí  que  transporten  els  lípids  de  la  dieta   c)        Lipoproteïnes  generades  com  a  resultat  del  metabolisme  de  les  VLDL   d)        Cap  de  les  anteriors  és  certa   15.  Las  aminotransferases  són  enzims:   a)        Que  transfereixen  un  grup  amino  d’un  aminoàcid  a  un  alfa-­‐cetoglutarat   b)        Que  transfereixen  un  grup  amino  d’un  aminoàcid  a  un  alfa-­‐cetoàcid   c)        Que  catalitzen  una  reacció  irreversible   d)        Cap  de  les  anteriors  és  certa   16.  El  primer  pas  de  la  gluconeogènesis  a  partir  de  piruvat  està  catalitzat  per:   a)        Piruvat  deshidrogenasa   b)        Piruvat  cinasa   c)        Piruvat  carboxilasa   d)        Piruvat  descarboxilasa   17.  Són  enzims  que  catalitzen  reaccions  irreversibles  de  la  glucòlisi:   a)        Piruvat  deshidrogenasa,  hexocinasa,  fosfofructocinasa-­‐1   b)        Piruvat  cinasa,  hexocinasa,  fosfofructocinasa-­‐1       c)        Piruvat  deshidrogenasa,  hexocinasa,  fosfofructocinasa-­‐2   d)        Piruvat  cinasa,  hexocinasa,  fosfofructocinasa-­‐2   18.  El  glicogen  és  un  polisacàrid:   a)        Format  per  glucoses  unides  per  enllaços  alfa(1-­‐4)  glicosídics   b)        Amb  ramificacions  formades  per  enllaços  alfa(1-­‐6)  glicosídics   c)        Amb  ramificacions  que  l’amilopectina   d)        Totes  les  anteriors  són  certes   19.  Les  lipases  lingual  i  gàstrica  actuen  sobre:   a)        Els  triacilglicerols  amb  àcids  grassos  de  cadena  llarga   b)        Els  triacilglicerols  amb  àcids  grassos  de  cadena  curta   c)        Tots  els  triacilglicerols   d)        Tots  els  lípids   20.  La  proteïna  portadora  de  grups  acil  (ACP):   a)        És  una  proteïna  implicada  en  la  síntesi  d’àcids  grassos   b)        S’  hi  uneix  inicialment  una  molècula  de  Malonil-­‐CoA   c)        És  una  proteïna  amb  un  grup  reactiu  SH   d)        a  i  c  són  certes   21.  Els  coenzims:   a)        Són  els  catalitzadors  d’una  reacció   b)        Són  alterats  a  conseqüència  de  la  reacció   c)        Només  tenen  naturalesa  proteica   d)        Totes  les  anteriors  són  certes   22.  Els  pons  disulfur  es  formen  per   a)        La  reducció  de  dues  cisteïnes   b)        La  oxidació  de  dues  cisteïnes   c)        La  força  iònica  entre  dues  cisteïnes   d)        Unions  de  van  der  Waals  entre  dues  cisteïnes   23.  Són  efectes  metabòlics  del  glucagó   a)        Augmenta  la  degradació  de  glicogen  hepàtic   b)        Augmenta  la  gluconeogènesi     c)        Disminueix  la  glucòlisi   d)        Totes  són  certes   24.  La  pepsina  és  un  enzim   a)        Que  es  secreta  al  estómac   b)        Trenca  cadenes  peptídiques   c)        Actuen  a  pH  bàsic   d)        a  i  b  són  certes   25.  La  carnitina  és  una  molècula  que  serveix  per  transportar   a)        Glicerol  a  l’interior  de  la  mitocòndria   b)        Àcids  grassos  lliures  a  l’interior  de  la  mitocòndria   c)        Àcids  grassos  a  l’interior  de  la  mitocòndria   d)        CoA  a  l’interior  de  la  mitocòndria   26.  La  glucocinasa:   a)        Te  una  Km  elevada   b)        Te  una  velocitat  màxima  major  que  la  hexocinasa   c)        Es  localitzen  principalment  en  el  fetge  i  el  pàncrees   d)        Totes  són  certes   27.  Es  una  purina   a)        Citosina   b)        Tiamina   c)        Guanina   d)        Uracil   28.  La  insulina  es  una  hormona  que:   a)        Estimula  la  gluconeogènesi   b)        Estimula  la  glicogen  síntesi   c)        Inhibeix  la  glicogen  síntesi   d)        Estimula  la  glicogenòlisi   29.  L’aspirina  és  un  inhibidor  de:   a)        Les  ciclooxigenases   b)        L’àcid  araquidònic     c)        La  5-­‐lipooxigenasa   d)        La  fosfolipasa  A2   30.  La  llançadora  de  malat-­‐aspartat:   a)        L’aspartat  entra  dins  del  mitocondri  per  transportar  els  protons  i  electrons  donats   per  un  NADH  citosòlic   b)        El  malat  es  forma  a  partir  d’oxalacetat  en  el  citosol,  acceptant  els  protons  i   electrons  d’un  NADH  que  transportarà  a  l’interior  del  mitocondri.   c)        El  malat  es  forma  a  partir  d’aspartat  en  el  citosol,  acceptant  els  protons  i  electrons   d’un  NADH  que  transportarà  a  l’interior  del  mitocondri   d)        La  llançadora  de  malat-­‐aspartat  no  serveix  per  transportar  els  protons  i  electrons   generats  en  forma  de  NADH  al  citosol  a  la  cadena  respiratòria   31.    La  lipoproteïna  lipasa  s’activa  per  la  apolipoproteïna:   a)        C-­‐II   b)        B-­‐48   c)        E   d)        B-­‐100   32.  La  gluconeogènesi  és  un  procés  que  succeeix   a)        Una  part  succeeix  exclusivament  al  mitocondri  i  l’altre  al  citosol   b)        Exclusivament  al  citosol   c)        Exclusivament  a  la  mitocòndria   d)        Es  put  dur  a  terme  tota  la  via  en  qualsevol  dels  dos  compartiments  cel·∙lulars   33.  La  reacció  de  la  piruvat  deshidrogenasa  necessita  coenzims  com   a)        CoA   b)        NAD+   c)        FAD   d)        Totes  són  certes   34.  Les  bases  nitrogenades  s’uneixen  a  través  d’un:   a)        Un  enllaç  peptídic   b)        Un  enllaç  fosfodièster   c)        Un  pont  disulfur   d)        Cap  de  les  anteriors  és  certa     35.  El  Acetil-­‐CoA  necessari  per  a  la  síntesi  d’àcids  grassos:   a)        Es  transportat  al  citosol  com  a  Acetil-­‐CoA   b)        Es  combina  amb  oxalacetat  i  surt  del  mitocondri  en  forma  de  citrat   c)        No  és  necessari  ser  transportat,  ja  que  la  síntesi  d’àcids  grassos  succeeix   únicament  al  mitocondri   d)        Cap  de  les  anteriors  és  certa   36.  El  cicle  de  la  urea  té  lloc:   a)        En  tots  els  teixits   b)        Només  en  el  fetge  i  el  múscul   c)        Al  fetge   d)        Al  ronyó   37.  En  el  cas  de  la  valoració  d’una  corba  de  glucosa   a)        El  estàndard  utilitzat  té  una  concentració  de  glucosa  coneguda   b)        El  estàndard  de  la  reacció  conté  el  mateix  que  el  blanc   c)        El  estàndard  s’ha  de  processar  com  una  mostra  problema   d)        a  i  c  són  certes   38.  La  fosforilació  oxidativa  serveix  per  re  oxidar   a)        NADH   b)        FADH2   c)        ATP   d)        a  i  b  són  certes   39.  El  precursor  dels  eicosanoide  és:   a)        l’àcid  araquidònic   b)        l’àcid  taurocòlic   c)        el  beta-­‐carrota   d)        l’àcid  oleic   40.  Una  major  presència  d’àcids  grassos  saturats  en  una  membrana:   a)        Incrementa  la  seva  fluïdesa   b)        Disminueix  la  seva  fluïdesa   c)        No  altera  la  fluïdesa  de  la  membrana     d)        Depèn  de  quin  àcid  gras  saturat  formi  el  fosfolípid   41.  la  glucòlisi  és  una  via  metabòlica  que:   a)        Transforma  glucosa  en  piruvat   b)        Transforma  piruvat  en  glucosa   c)        Transforma  glucosa  en  Acetil-­‐CoA   d)        Transforma  glucosa  en  CO2   42.  L’àcid  gras  sintasa   a)        És  un  enzim  multifuncional   b)        Està  format  per  més  de  dos  polipèptids   c)        Cada  polipèptid  té  una  funció  catalítica  diferent   d)        És  localitza  al  mitocondri   43.  L’àcid  úric  és  el  producte  final:   a)        De  la  degradació  de  pirimidines   b)        De  la  degradació  de  les  purines   c)        De  la  degradació  de  tots  els  nucleòtids   d)        Cap  de  les  anteriors  és  certa   44.  La  hidroximetilglutaril-­‐CoA  reductasa  pot  ser  inhibida  per:   a)        Les  resines  fixadores  d’àcids  biliars   b)        Les  estatines   c)        Acetil-­‐CoA   d)        La  HMG-­‐CoA  reductasa  no  és  regulable   45.  La  beta-­‐oxidació  d’àcids  grassos  amb  un  nombre  de  carbonis  imparells  genera   com  a  producte  final   a)        Acetil-­‐CoA   b)        Citrat   c)        Succenil-­‐CoA   d)        a  i  c  són  certes   46.  Els  glucolípids:   a)        Es  troben  exclusivament  a  la  part  interna  de  la  membrana  plasmàtica   b)        Es  troben  exclusivament  a  part  externa  de  la  membrana  plasmàtica     c)        Es  troben  en  ambdós  costats  de  la  bicapa  lipídica  de  la  membrana   d)        No  formen  part  de  les  membranes   47.  Els  enzims  del  cicle  de  Krebs  són:   a)        Tots  solubles  a  la  matriu  mitocondrial   b)        Tots  són  enzims  de  membrana   c)        La  succinat  deshidrogenasa  és  un  enzim  de  membrana   d)        La  citrat  sintasa  és  un  enzim  de  membrana   48.  Les  amilases  salival  i  pancreàtica  trenquen  enllaços:   a)        Alfa  1-­‐6   b)        Alfa  1-­‐4   c)        Beta  1-­‐4   d)        Beta  1-­‐6   49.  Per  evitar  un  excés  de  àcid  úric  en  persones  que  pateixen  gota  s’inhibeix   farmacològicament:   a)        La  xantina  oxidasa   b)        La  PRPP  sintasa   c)        La  HMG-­‐CoA  reductasa   d)        La  piruvat  carboxilasa   50.  Són  interaccions  que  estabilitzen  l’estructura  terciària  d’una  proteïna:   a)        Ponts  d’hidrogen   b)        Ponts  disulfur   c)        Interaccions  hidrofòbiques   d)        Totes  són  correctes                   A  DIHIDROXIACETONA  ÉS:   a.  una  aldotriosa   b.  una  cetotriosa   c.  una  cetotetrosa   d.  una  aldotetrosa     ELS  ENLLAÇOC  PEPTÍDICS:.   a.  tenen  configuració  trans   b.  es  formen  entre  un  grup  carboxil  d’un  aminoàcid  i  un  grup  amino  d’un  altre   aminoàcid   c.  consumeix  una  molècula  d’aigua  al  formar-­‐se   d.  a  i  b  són  certes       UN  ÀCID  GRAS  INSATURAT:.   a.  conté  enllaços  dobles   b.  conté  un  grup  fosfat   c.  no  conté  enllaços  dobles   d.  conté  una  molècula  de  glicerol       ÉS  UN  ÀCID  OMEGA  3   a.  àcid  oleic   b.  àcid  linoleic   c.  àcid  alpha-­‐linolènic   d.  àcid  palmitic      NOMÉS  PODEN  SER  ÀTOMS  DONADORS  I  ACCEPTORS  EN  ELS  PONTS  D’HIDROGEN  :   a.  el  Oxigen  i  el  Hidrogen   b.  el  Carboni,  el  Nitrogen  i  l’Oxigen   c.  el  Carboni  i  l’Oxigen   d.  el  Oxigen  i  el  Nitrogen      LA  SUCROSA  ÉS  UN  DISACÀRID  FORMAT  PER:   a.  una  molècula  de  glucosa  i  una  de  fructosa  unides  per  un  enllaç  alpha(1→2)   glucosídic   b.  Dues  molècules  de  glucosa  unides  per  un  enllaç  beta(1→4)  glucosídic   c.  una  molècula  de  glucosa  i  una  de  fructosa  unides  per  un  enllaç  alpha(1→4)   glucosídic   d.  Dues  molècules  de  glucosa  unides  per  un  enllaç  alpha(1→4)  glucosídic     UN  REGULADOR  AL·∙LOSTÈRIC   a.  Només  modifica  la  K0,5  del  enzim   b.  Només  modifica  la  Vmàx  de  l’enzim   c.  Pot  modificar  la  Vmax  o  la  K0,5   d.  Els  reguladors  al•lostèrics  no  modifiquen  la  Vmax  ni  la  K0,5       LA  BOMBA  DE  NA+/K+  :   a.  consumeix  ATP  perquè  extreu  3  Na+  i  de  la  cèl•lula  i  n’entra  2  K+  en  contra  gradient   b.  consumeix  ATP  perquè  extreu  2  K+  de  la  cèl•lula  i  n’entra  3  Na+  en  contra  gradient   c.  genera  un  potencial  de  membrana   d.  a  i  c  són  correctes     L’AIGUA  ÉS  UNA  MOLÈCULA:   a.  anapleròtica   b.  totes  són  correctes   c.  amfòtera   d.  amfipàtica     LA  DOBLE  HÈLIX  QUE  FORMA  EL  DNA  ESTÀ  ESTABILITZADA  PER:   a.  forces  electrostàtiques  entre  bases  nitrogenades   b.  ponts  disulfur  entre  bases  nitrogenades   c.  ponts  d’hidrogen  entre  bases  nitrogenades   d.  enllaços  fosfodiester  entre  nucleòtids      UNA  DE  LES  SEGUENTS  MOLECULES  ÉS  UN  ANÒMER  DE  LA  ALPHA-­‐GLUCOPIRANOSA   d)  beta-­‐d-­‐glucopiranosa   EL  RNA  ES  UN  A.NUCLEID  QE  PRESENTA   d)  a  i  b  son  certes  (  una  estructura  amb  una  sola  cadena  de  nucleòtid,  i  conté  ribosa)     LA  GLUCOSA  ES   c)  una  aldohexosa     UNA  MAJOR  PRESÈNCIA  D’A.GRASOS  SATURATS  EN  UNA  MB  DONA   b)  disminueix  la  seva  fluidesa     QUINES  DE  LES  SEGUENTS  MOLECULES  ESTA  IMPLICADA  EN  LA  FORMACIÓ  DE  PONTS   DISULFUR?   a) Cisteïna     ES  UN  A.GRAS  OMEGA  3   b) Linolenic     LA  LACTOSA  ES  UN  DISACARID  FORMAT  PER   a) Una  molecula  de  galactosa  i  una  de  glucosa  unides  per  beta(1-­‐4)  glucosídic     ELS  NUCLEOTIDS  FORMEN  POLÍMERS  UNINT-­‐SE  PER  ENLLAÇOS   a) Fosfodiester     COMPONENT  DEL  DNA   b) Desoxiribosa     LA  BASE  NITROGENADA  QUE  NO  HI  ES  EN  EL  DNA  ES   a) Uracil       EL  GLICOGEN  ES  UN  POLISACARID   A) Totes  son  certes  (  amb  mes  ramificacions,  …)     EL  TRANSPORT  ACTIU  ES  CARACTERITZA  PER   c) A  i  c  son  certes  (consumir  ATP  i  transport  de  soluts  contra  gradient     ES  UN  PRECURSOR  DELS  EICOSACARIDS  ES   a) L’àcid  araquinòdic     LA  DESTRUCTALITZACIÓ  ES  LA   b) Perdua  de  la  seva  estructura  activa     QUINA  DE  LES  SEGUENTS  AFIRMACIONS  ES  FALSA   c) La  amilosa  es  un  polímer  ramificat  q  forma  part  del  midó     LA  DIHIDROXID  ACETONA  ES   a) Una  cetotriosa     ELS  AA  SON  PRECURSORS  DE   d) Totes  son  certes     LES  BASES  NITROGENADES  DE  L’ACID  NUCLEID  S’UNEIXEN:   e) Cap  es  certa     SON  INTERACCIONS  Q  ESTABILITZEN  L’ESTRUCTURA  TERCIARIA   d) Totes  son  certes     ES  UNA  PURINA   b) Guanina     ...