5 Penes privatives de drets (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Penologia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5: SISTEMA DE PENES AL CP PENES PRIVATIVES DE DRETS: CATÀLEG (article 39 CP): Totes les que no priven de llibertat ni patrimoni 1. Inhabilitació i suspensions tradicionals. Regulen el contingut de cada pena. El què suposa pel penat és la privació definitiva dels honors, feines o càrrecs públics.
Article 41: La pena d'inhabilitació absoluta produeix la privació definitiva de tots els honors, ocupacions i càrrecs públics que tingui el penat, encara que siguin electius. Produeix, a més, la incapacitat per obtenir els mateixos o qualssevol altres honors, càrrecs o ocupacions públiques, i la de ser elegit per a càrrec públic, durant el temps de la condemna.
Article 42: La pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic produeix la privació definitiva de la feina o càrrec sobre el qual recaigui, encara que sigui electiu, i dels honors que li siguin annexos. Produeix, a més, la incapacitat per obtenir el mateix o altres anàlegs, durant el temps de la condemna. En la sentència s'han d'especificar les feines, càrrecs i honors sobre els quals recau la inhabilitació.
Article 43: La suspensió d'ocupació o càrrec públic priva del seu exercici al penat durant el temps de la condemna.
Article 44: La inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu priva el penat, durant el temps de la condemna, del dret a ser elegit per a càrrecs públics.
Article 45: La inhabilitació especial per a professió, ofici, indústria o comerç o qualsevol altre dret, que ha de concretar-se expressa i motivadament en la sentència, priva el penat de la facultat d'exercir-los durant el temps de la condemna.
2. Privacions de drets instrumentals.
Article 47: La imposició de la pena de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors inhabilita el penat per a l'exercici de tots dos drets durant el temps fixat en la sentència.
La imposició de la pena de privació del dret a la tinença i port d'armes inhabilita el penat per a l'exercici d'aquest dret pel temps fixat en la sentència.
Quan la pena imposada ho és per un temps superior a dos anys comportarà la pèrdua de vigència del permís o llicència que habiliti per a la conducció o la tinença i port, respectivament 3. Prohibició d’orientació victimològica. Es busca protegir a la víctima, el seu entorn o víctimes potencials. D’aquesta manera, les que s’apliquen més són les penes de l’article 48.
Article 48 CP: 1. La privació del dret a residir en determinats llocs oa anar-hi impedeix al penat residir o acudir al lloc en què s'hagi comès el delicte, o del dia en què resideixi la víctima o la seva família, si són diferents. En els casos en què hi hagi declarat una discapacitat intel·lectual o una discapacitat que tingui el seu origen en un trastorn mental, s'estudiarà el cas concret a fi de resoldre tenint presents els béns jurídics a protegir i l’ interès superior de la persona amb discapacitat que, al és el cas, haurà de comptar amb els mitjans d'acompanyament i suport necessaris per al compliment de la mesura.
2. La prohibició d'aproximar-se a la víctima, o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, impedeix al penat acostar-s'hi, en qualsevol lloc on es trobin, així com acostar al seu domicili, als seus llocs de treball i a qualsevol altre que sigui freqüentat per ells, quedant en suspens, respecte dels fills, el règim de visites, comunicació i estada que, si escau, s'hagués reconegut en sentència civil fins al total compliment d'aquesta pena.
3. La prohibició de comunicar-se amb la víctima, o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, impedeix al penat establir amb elles, per qualsevol mitjà de comunicació o mitjà informàtic o telemàtic, contacte escrit, verbal o visual .
4. El jutge o tribunal pot acordar que el control d'aquestes mesures es faci a través d'aquells mitjans electrònics que ho permetin.
Article 46: La inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment, priva el penat dels drets inherents a la primera, i suposa l'extinció de les altres, així com la incapacitat per obtenir nomenament per a aquests càrrecs durant el temps de la condemna. La pena de privació de la pàtria potestat implica la pèrdua de la titularitat de la mateixa, subsistint els drets dels quals sigui titular el fill respecte del penat. El jutge o tribunal pot acordar aquestes penes respecte de tots o algun dels menors o incapaços que estiguin a càrrec del penat, en atenció a les circumstàncies del cas. A l'efecte d'aquest article, la pàtria potestat comprèn tant la regulada en el Codi Civil, inclosa la prorrogada, com les institucions anàlogues previstes en la legislació civil de les comunitats autònomes.
4. TBC Article 49 CP Els treballs en benefici de la comunitat, que no podran imposar-se sense el consentiment del penat, l'obliguen a prestar la seva cooperació no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública, que poden consistir, en relació amb delictes de similar naturalesa a la comesa pel penat, en tasques de reparació dels danys causats o de suport o assistència a les víctimes, així com en la participació del penat en tallers o programes formatius o de reeducació, laborals, culturals, d'educació vial, sexual i altres de similars.
DURADA: article 40 CP 1. La pena d'inhabilitació absoluta tindrà una durada de sis a 20 anys; les d'inhabilitació especial, de tres mesos a 20 anys, i la de suspensió d'ocupació o càrrec públic, de tres mesos a sis anys.
2. La pena de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors, i la de privació del dret a tenir i portar armes, tindran una durada de tres mesos a 10 anys.
3. La pena de privació del dret a residir en determinats llocs oa anar-hi tindrà una durada de fins a 10 anys. La prohibició d'aproximar-se a la víctima o aquells dels seus familiars o altres persones, o de comunicar-s'hi, tindrà una durada d'un mes a 10 anys.
4. La pena de treballs en benefici de la comunitat tindrà una durada d'un dia a un any.
5. La durada de cadascuna d'aquestes penes serà la prevista en els apartats anteriors, llevat del que excepcionalment disposin altres preceptes d'aquest Codi.
L’APLICACIÓ DE LES PENES PRIVATIVES DE DRETS: Formes d’aplicació:  Penes principals  Penes accessòries: o Presó superior a 10 anys: inhabilitació absoluta, depenent del delicte. IE o privació pàtria potestat (article 55CP) o Presó inferior a 10 anys: suspensió de feina o càrrec públic, IE sufragi passiu, feina o càrrec o IE o privació de pàtria potestat (article 56 CP) o Delicte ex. Article 57: possibilitat d’imposar prohibicions , ex article 48CP (5/10 anys més de presó) LA PENA DE MULTA Es pot imposar a persones físiques i jurídiques. Distingir la multa penal de la multa administrativa.
Dos sistemes: article 50.2 CP  Dies de multa o multa per quotes  Multa proporcional El sistema de dies multa:  Finalitat: Aconseguir igualtat d’impacte de la multa.
 S’aconsegueix fent l’aplicació judicial en tres moments Article 50. El jutge haurà de decidir el nº de dies a pagar, serà tenint en compte la gravetat del delicte i el grau de culpabilitat de la persona. Després dotarà econòmicament a cadascuna de les quotes que s’han de pagar, entre 2 i 400€. Pel mateix delicte s’implantarà una quota, però la quantitat serà diferent. Per últim, haurà de decidir el temps i la forma de pagament. Hi ha fins a dos anys per assegurar el pagament.
 Temps i forma de pagament. Article 50  Possibilitat de revisió de la quantitat de les quotes. Article 51.
La pena proporcional:  Proporcionalitat al dany causat, valor de l’objecte del delicte, benefici obtingut  Altres consideracions: circumstàncies del fet, situació econòmica del culpable Si el patrimoni de la persona baixa, es pot revisar la quantitat a pagar.
 Possibilitat de revisió, flexibilitat.
Article 50: 1. La pena de multa consistirà en la imposició al condemnat d'una sanció pecuniària.
2. La pena de multa s'ha d'imposar, llevat que la Llei disposi una altra cosa, pel sistema de dies-multa.
3. La seva extensió mínima serà de deu dies i la màxima de dos anys. Les penes de multa imposables a persones jurídiques han de tenir una extensió màxima de cinc anys.
4. La quota diària tindrà un mínim de dos i un màxim de 400 euros, excepte en el cas de les multes imposables a les persones jurídiques, en què la quota diària tindrà un mínim de 30 i un màxim de 5.000 euros. A efectes de còmput, quan es fixi la durada per mesos o per anys, s'entén que els mesos són de trenta dies i els anys de tres-cents seixanta.
5. Els jutges o tribunals han de determinar motivadament l'extensió de la pena dins dels límits establerts per a cada delicte i segons les regles del capítol II d'aquest títol. Igualment, han de fixar en la sentència, l'import d'aquestes quotes, tenint en compte per a això exclusivament la situació econòmica del reu, deduïda del seu patrimoni, ingressos, obligacions i càrregues familiars i altres circumstàncies personals del mateix.
6. El tribunal, per causa justificada, podrà autoritzar el pagament de la multa dins d'un termini que no excedeixi els dos anys des de la fermesa de la sentència, bé d'una vegada o en els terminis que es determinin. En aquest cas, l'impagament de dos d'ells determinarà el venciment dels restants.
LA PENA DE MULTA I LA RPSIM Les conseqüències del impagament de multa, la RPSIM:  Formes de compliment: Privació de llibertat, localització permanent, TBC  Càlcul: Fórmula de conversió dies multa, arbitri judicial en la multa proporcional  No imposició a condemnats a PPL superior a 5 anys. El fet de no tenir patrimoni per pagar la multa, acaba havent més presoners pobres.
 El compliment extingeix la responsabilitat penal El jutge demana investigar el patrimoni de la persona, intenta satisfer la multa de manera forçosa. En el cas que la persona a qui se li ha posat la multa no té patrimoni per pagar-la, subsisteix alguna manera per satisfer la responsabilitat penal, mitjançant la pena privativa de llibertat, anomenada RPSIM Com que el legislador és conscient de què castigar a la persona que no té diners per pagar la multa es pot vulnerar el principi d’igualtat, pot:  Estableix que per delictes lleus, la PPL no es compleix a la presó, si no amb una localització permanent.
 Castigar o substituir la privació de llibertat per un TBC El 2014 el 20% que va sortir de la presó va ser per impagament de multa.
El CP li dóna una fórmula de conversió de la multa a la privació de llibertat, per la qual dues quotes de multa es transformaran en un dia de privació de llibertat, o bé un dia de TBC. En la multa proporcional, el CP deixa a la decisió del jutge com transformar-la en PPL.
Si després el patrimoni de la persona augmenta no ho haurà de pagar amb els diners que tingui, ja que ho haurà compensat amb els dies que ha passat a la presó o amb els dies de TBC.
PENES APLICABLES A PERSONES JURÍDIQUES:  Multa  Dissolució  Suspensió d’activitats  Clausura de locals  Prohibició de realitzar activitats  Inhabilitació per obtenir subvencions  Intervenció judicial ...