4. Dissolucions electrolítiques: Activitats (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Fisicoquímica I
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 144
Subido por

Descripción

Activitats de la unitat de Dissolucions Electrolítiques

Vista previa del texto

Breca Fisicoquímica I 10 Breca _____________________________________________________________________________________ 3.28 La disminució del punt de congelació d’una dissolució de 2,0 g d’un antipirètic dissolt en 100 mL d’aigua és de 0,198 ºC. Calculeu: a) la massa molecular de l’antipirètic i b) la pressió osmòtica d’aquesta dissolució a 0 ºC. Dada: la constant crioscòpica de l’aigua és 1,86 K kg mol-1 R: 188,7 g mol-1; 2,40·105 Pa 3.29 Calculeu els grams de glucosa que s’han de dissoldre en 500 mL d’aigua a 25 ºC, per produir un descens de la pressió de vapor de 40 Pa.
Dades: Entalpia de vaporització de l’aigua: 40.630 J mol-1 ; massa molecular de la glucosa: 180 g mol-1 R: 53,8 g TEMA 4.
DISSOLUCIONS ELECTROLÍTIQUES 4.1 Calculeu la força iònica d’una dissolució de NaCl 0,100 mol kg-1, la d’una dissolució de CaCl2 0,100 mol kg-1 i la d’una dissolució NaCl 0,1 mol kg-1 i CaCl2 0,2 mol kg-1.
R: 0,1 m; 0,3 m; 0,7 m.
4.2 Quina és la força iònica d’una dissolució 8,25 x 10-5 mol kg-1 de sulfat alumínic? Quin és el coeficient d’activitat pel catió alumini? R: a) 1,24 x 10-3 mol kg-1. b) 0,690 4.3 Calculeu la força iònica d’una dissolució que conté: 0,0100 mols de KCl, 0,0050 mols de MgCl2, 0,0020 mols de MgSO4 i 100g d’aigua. (No considereu l’associació iònica).
R: 0,330 mol kg-1 4.4 Calculeu el coeficient d’activitat iònica mitjana del sulfat d’atropina 0,005 m (electròlit 1:2) en dissolució aquosa amb NaCl 0,01 m a 25 °C.
R: 0,69 4.5 Calculeu la força iònica de la dissolució amortidora (pH 7,6) formada en dissoldre 0,3 mols de K2HPO4 i 0,1 mols de KH2PO4 en un litre d’aigua a 25 °C.
R: 1 mol kg-1 4.6 Calculeu el coeficient d’activitat iònica mitjana pel NaCl en una dissolució que és 0,001 m en aigua.
R: 0,96.
4.7 a) Quina quantitat de CaCl2 cal afegir a una dissolució aquosa 0,02 m de sulfat de neomicina per obtenir una força iònica de 0,09 m. b) Per a la dissolució aquosa de sulfat de neomicina 0,02 m, calculeu a 25 ºC i a una força iònica de 0,09 m l’activitat iònica mitjana i el coeficient d’activitat iònica mitjana.
Suposeu que la neomicina és monocatiònica.
R: 0,01 m; 0,0157; 0,495 4.8 Calculeu el coeficient d’activitat iònica mitjana a 25 ºC d’una dissolució aquosa que conté difenilhidantoïna sòdica 0,01 m i KCl 0,01 m. Suposeu que la difenilhidantoïna és monoaniònica.
R: 0,85 4.9 Una dissolució aquosa conté clorhidrat d’epinefrina 0,05 m i KCl 0,05 m. Calculeu a 25 ºC el coeficient d’activitat iònica mitjana del clorhidrat d’epinefrina. Suposeu que la epinefrina és monocatiònica.
R: 0,69 4.10 La dissolució Ringer té aproximadament la força iònica de la sang. Calculeu la força iònica de la sang a partir dels components d’aquesta dissolució: 8,60 g NaCl; 0,30 g KCl; 0,33 g CaCl2 dissolts en 1000 mL d’aigua destil·lada.
R: 0,16 m Fisicoquímica I 11 _____________________________________________________________________________________ 4.11 La pressió osmòtica d’una dissolució de 0,4 g d’un fàrmac en un litre de dissolució a 25 ºC és de 10,1 kPa. A partir de les dades de la taula, que indiquen propietats del dissolvent, calculeu: Temperatura de fusió Massa molecular Entalpia molar de fusió Densitat 18 ºC 62 g mol-1 1.076 J mol-1 1,122 g cm-3 a) la massa molecular del fàrmac; b) la temperatura de congelació de la dissolució; c) la quantitat de NaCl que caldria afegir per convertir-la en una dissolució isoosmòtica amb el plasma.
R: 98,1 g mol-1; 290,9 K; 8,88 g L-1 4.12 Determineu els valors de la pressió osmòtica, descens crioscòpic i augment ebullioscòpic, d’una dissolució aquosa d’un fàrmac al que cal afegir 2,3 g de NaCl per litre de dissolució, per fer-la isoosmòtica amb el plasma a 25 ºC. Dades: per l’aigua, la constant crioscòpica és 1,86 K kg mol-1 i la constant ebullioscòpica és 0,52 K kg mol-1.
R: 5,60·105 Pa; 0,426 ºC; 0,120 ºC TEMA 5.
EQUILIBRI DE FASES EN SISTEMES MULTICOMPONENTS 5.1 Quin és el punt d'ebullició d'un líquid A quan en una mescla equimolar amb un altre líquid B immiscible destil·la a 120 °C?. Dades: PB a 120 °C és 32 kPa. ∆vapHA= 30,22 kJ/mol R: 409,8 K 5.2 Dos líquids A i B es mesclen en la relació 2:1 en pes. Sabent que la relació de les pressions de vapor d'aquests líquids en estat pur (P *A/P *B ) és 3, determineu les fraccions molars corresponents a A i B en el -1 -1 vapor en equilibri amb la mescla obtinguda. Dades: MA= 100 g mol ; MB= 150 g mol .
R: xA = 0,9; xB = 0,1 5.3 Calculeu la composició en pes que ha de tenir una mescla líquida ideal de benzè i toluè perquè bulli a 100 °C sota la pressió normal. Quina és la composició del vapor en equilibri amb aquesta mescla líquida? Pressió de vapor a 100 °C del benzè = 179,2 kPa; Mbenzè = 78 g mol-1 Pressió de vapor a 100 °C del toluè = 74,5 kPa; Mtoluè = 92 g mol-1 R: Líquid, benzè = 21,4 %; vapor, benzè = 41,4 % 5.4 Dos líquids A i B formen una dissolució ideal. Una barreja equimolecular d'ambdós líquids a 50 °C té una pressió de vapor de 40 kPa, sent la fracció molar de A en fase vapor 0,27. Calculeu las pressions de vapor dels líquids purs a aquesta temperatura.
R: P *A= 21,6 kPa; P *B = 58,4 kPa 5.5 El benzè bull a 80,4 °C a 1 bar. A aquesta temperatura, la pressió de vapor del clorobenzè pur és 20 kPa.
Es comprimeix isotèrmicament a 80,4 °C una mescla gasosa formada per 1 mol de clorbenzè i 3 de benzè fins que comença la condensació. Calculeu la pressió final i la composició de la primera gota de líquid obtingut. Suposeu comportament ideal.
' ' R: P = 50,3 kPa; &'()è = 0,37; +',-,&'()è = 0,63 5.6 Les pressions de vapor saturat a 50 °C de CCl4 i SiCl4 són respectivament 0,424 x 105 N m-2 i 0,800 x 105 N m-2. Suposant comportament ideal, calculeu a) la fracció molar de SiCl4 en la mescla que bull a 50 °C sota una pressió externa de 0,533 x 105 N m-2, b) la fracció molar de SiCl4 en el primer condensat que resulta de la destil·lació d'aquesta mescla, i c) la pressió de vapor d'aquest condensat i les fraccions molars de la fase de vapor que hi estan en equilibri.
-2 R: xSiCl4 = 0,29; xSiCl4 = 0,43; P = 5,8 x 104 N m ; xSiCl4 = 0,59; xCCl4 = 0,41 Breca Breca Breca Breca Breca Breca ...

Tags: