Bloc 7 primera part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 16
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

BLOC 7: FONTS DE DADES EN CRIMINOLOGIA Contingut 1. Indicadors de la delinqüència 2. Les enquestes de victimització a. Concepte i origen b. Com s’interpreten c. Avantatges i limitacions d. Enquestes espanyoles i internacionals e. Taxes de victimització 3. Fonts de dades oficials a. Classes de fonts de dades: fons policials, fons judicials, dades penitenciaries b. Utilitat en la investigació de la delinqüència c. Valoració i crítica 4. Enquestes de delinqüència autoreportada a. Com s’interpreten b. Dades c. Validesa i problemes INDICADORS DE LA DELINQÜÈNCIA Criminologia à mesura del delicte: permet conèixer el número de delictes, el número relatiu o les taxes de criminalitat comesos en un cert període de temps en una determinada zona geogràfica. Taxes de criminalitat à la relació de la xifra anual de delicte i la taxa de població. Es vol conèixer l’extensió del delicte i comprovar si es concentra a determinats grups (joves, homes, dones, estrangers...) o en determinades zones, o la seva evolució. Com es mesura el delicte? a. Enquestes de victimització b. Enquestes oficials c. Enquestes auto-denúncia o de delinqüència auto-informada. ENQUESTES DE VICTIMITZACIÓ Definició: És un qüestionari estructurat que es realitza a una mostra de la població per estudiar les víctimes dels delictes. L’estudi de les característiques de les víctimes, base de la victimologia, és possible des de les enquestes de victimització. Objectiu final: Generar polítiques que ajudin a garantir la prestació de serveis de suport a les víctimes i reforçar la seguretat dels llocs més afectats per la prevalença delictiva. Facilitar el disseny i avaluació de les polítiques públiques i les estratègies de prevenció del delicte. Història: Primers treballs criminològics (1930) à enfocament al delinqüent i no a la víctima. Dècada 1960 à policia i registres administratius importants en la presa de decisions respecte la delinqüència. Inici de les enquestes de victimització: à Informació registres policials era insuficient i deficient en molts aspectes. à Iniciar les Enquestes de Victimització com a font de dades complementaries. Primeres enquestes: § 1940 Noruega § 1966 EUA: 1r qüestionari per estudiar les “víctimes” dels delictes § 1970 i 1973 Finlàndia § 1972 EUA à Enquesta Nacional de la Delinqüència § 1972 Regne Unit à Enquesta social governamental § 1973 Holanda § 1975 Austràlia § ... § 1978 à Espanya, a través del CIS (Centre d’Investigació Sociològica) Enquestes – Exemples: Catalunya: • Enquesta de seguretat pública de Catalunya (ESPC) • Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya (ECESC) • Enquesta de Violència Masclista a Catalunya (EVMC) • Enquesta de victimització i opinió sobre la seguretat a Barcelona Espanya: • Encuesta de victimización Europa: • Moniteur de sécurité de Bèlgica • Enquesta nacional de victimització francesa • British Crime Survey • ... Internacional: • International Crime Vic1ms Survey • Projecte pilot de l’Enquesta europea de victimització Avantatges i inconvenients: AVANTATGES: § Enregistren també fets no denunciats. § Panorama més detallat de la delinqüència, per exemple, àrees geogràfiques. § Dades de caràcter subjectiu sobre sentiments, percepcions i valoracions en seguretat interior que no apareixen en estadística policial, § Identificar característiques específiques de les víctimes. § Saber quins delictes es denuncien i quins no, i els motius de no denunciar. § Comparació a nivell nacional i internacional (tot i els problemes dels factors culturals i lingüístics). Visió detallada del funcionament del sistema judicial del país. LIMITACIONS: § Han d’estar molt ben dissenyades per mesurar delictes sensibles com la violació, violència de gènere, o la corrupció. § Delimitació conceptual de delicte per poder-se comparar. § Selecció de la mostra, dificultat de la representativitat à error mostreig. § Unitat a entrevistat: llar o individu. Empreses (?) § Límit d’edat als 16 anys, per tant, els crims als menors de 16 no estan inclosos. § Influència del record: les víctimes han de recordar. § Grans quantitats de recursos (€). Mostra normalment és d’uns 5.000 casos. ESPC: Enquesta de Seguretat Pública a Catalunya Objectius: - Aportar dades de prevalença (=freqüència, % de delictes que hi ha hagut) i incidència (número de delictes/població total exposada a tenir un delicte) de victimització a Catalunya i l’evolució. - Mostrar diferències en la prevalença i incidència de la victimització entre col·lectius, territoris, moments del temps... - Mostrar volum i característiques dels fets soferts, i denúncia o no-denuncia i els motius. - Inclou dades de percepcions i opinions i del record espontani d’haver estat víctima o no l’any abans. La ESPC és una enquesta anual (excepte l’any 2014). La primera ESPC va ser l’any 1999 i la última disponible és la del 2015. Les preguntes sobre victimització es refereixen sobre fets experimentats “els darrers 12 mesos” i les preguntes d’opinions i valoració en el moment de fer-se preguntes. L’any 2009 es va fer un document sobre “10 anys d’ESPC!. Esquema dels mòduls del qüestionari, ESPC 2015 Treball de camp de ESPC: • Enquestes telefòniques assistides per ordinador (CAPI). • Majors o iguals de 16 anys residents a Catalunya. • Qüestionari modular. • Bianual (a partir d’aquí es farà cada dos anys) à útil any 2015 à representativitat per grans territoris (regions policials), sexe i grups d’edat à n=6.000 ESPEC – Resultats: - Cicles de seguretat pública a Catalunya - Record espontani de la victimització delictiva - La victimització delictiva - La victimització no delictiva - Prevalences de la victimització. Barcelona i Catalunya EVMC – 2010: Enquesta de Violència Masclista a Catalunya Objectius: § Mesurar la prevalença de les agressions masclistes a l’espai públic. § Mesurar la prevalença de la discriminació per raó de sexe i l’assetjament sexual a la feina. § Mesurar la prevalença de les agressions masclistes en les relacions de parella. § Mesurar la prevalença de les agressions masclistes d’especial gravetat. § Mesurar les percepcions i els valors dels homes i les dones en l’àmbit de la violència masclista. Només existeix la versió del 2010. Actualment han arribat a un acord per fer una nova versió. Treball de camp de ECMC: § Enquestes telefòniques assistides per ordinador (CAPI) § Dones entre 18 i 70 anys residents a Catalunya § Capacitat d’entendre i expressar-se en català o castellà § Qüestionari modular (format per diversos mòduls) § N=14.122 dones i 1.501 homes. ECM – 2010. Resultats: - Percepció de la violència masclista - Agressions masclistes als espais públics al llarg de 2009 Enquesta de victimització de Barcelona. Enquesta de victimització d’Espanya L’Enquesta de victimització d’Espanya l’ha realitzat principalment el CIS però sense cap periodicitat fixe. La tècnica realitzada (selecció mostral, qüestionari,...) fa impossible conèixer la tendència i evolució de la delinqüència i la incorporació d’Espanya a la comparació internacional per: - Diferents marcs temporals per calcular el volum de victimització, incidència de selecció de la mostra: estratificació aleatòria - Diferent tècnica de l’entrevista utilitzada: telefònica i personal en el propi domicili. - Falta de definició clara de qui és la víctima (entrevistat, família, coneguts...) Enquesta de victimització d’Espanya – 2008 (exemples) ICVS: International Crime Victims Survey La ICVS és un projecte internacional a gran escala sobre l’estudi de la delinqüència i la victimització. Objectiu: - Comparar les taxes de criminalitat en diferents països i proporcionar un índex de delinqüència independent de les estadístiques policials. - Existeixen 6 rondes: 1989, 1992, 1996, 2000, 2004/05, 2010/15. Però no totes estan per tots els països. - Enquestes realitzades a 80 països i proporciona informació sobre la victimització delictiva a 41 països i 66 ciutats principals de tots els continents. ...