RESUM FINAL (Molt resumit) (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 16/12/2014
Descargas 44
Subido por

Vista previa del texto

L’ORGANIGRAMA 1. Paradoxes: Molta info però: poca qualitat, poca gent que vulgui pagar, poques oportunitats per rendibilitzar les audiències.
2. Organigrama de redacció: consell editorial  editor  director  subdirector  redactor en cap Redacció on line: tot molt més vertical. Periodista multitask. S’incorpora editor multimèdia 3. Rutines periodístiques en premsa: a. Rutines estructurals: Adopten l’estructura organitzativa de la redacció: consell de redacció, reunió de portada, taula de redacció, equip d’edició i de tancament b. Rutines de producció 4. Rutines en ràdio i televisió: Estructura i funcionament d’una redacció d’informatius. Edició, coordinació.
Equip de realització i producció. Convergència i integració.
5. Newsmaking i Gatekeeper.
a. Macro-negociació: el medi escull els temes b. Micro-negociació: negociació amb les fonts 6. Criteris de noticiabilitat: pautes per a realitzar una bona selecció de la informació economitzant temps a. Novetat, conflicte, proximitat, impacte i transcendència social, qualitat del material audiovisual, accessibilitat, continuïtat del fet, equilibri temàtic, dimensió del fet, progrés b. Extraperiodístics: competència, recursos econòmics, tecnologia, pressions polítiques, pressions econòmiques, audiència c. Canvis: en les pautes de selecció i jerarquització de la info, visió més humana i espectacular, obj: atrapar més públic 7. Fases del procés de selecció de notícies: selecció, jerarquització i tematització 8. Canvis en els sistemes informatius del NM: a. Innovació tecnològica i conseqüències pel periodista b. Segmentació dels públics c. Transformació dels sistemes televisius d. Expansió del mercat publicitari e. Dinàmiques del canvi cultural 9. Paradoxa: a. Desprofessionalització i burocratització de les redaccions i. Continuing news ii. Si no circula per la xarxa agencia-redacció la noticiabilitat és nul·la iii. Autoreferencialitat iv. Innovacions tecnològiques com a suport, no canvi de model v. Nou obj NM: analitzar pq l’augment dels fluxos d’info no produeixen una societat més transparent b. Impacte del màrqueting i els gabinets de premsa a la presa de decisions i. Subjecte social  protagonista de la info ii. L’agenda de les institucions més poderoses determina la dels medis iii. Pèrdua de capacitat de decisió autònoma dels periodistes sobre l’agenda iv. Les redaccions es limiten a acceptar i donar forma a allò elaborat des de fora ASPECTES BÀSICS PER TREBALLAR AMB FONTS PERSONALS 1. Tipus de periodisme: a. De declaracions b. De font interessada c. De precisió i de dades d. De filtració e. D’investigació f. Realitat molt opaca i/o protegida per la llei g. Realitat impenetrable 2. Classificació de les fonts a. Documentals b. Personals i. Temporalitat ii. Contingut informatiu iii. Estructura de la comunicació iv. Ètica 3. Classificació segons l’objectiu de treball a. Implicades b. Alienes c. Desfavorables (millor començar per aquestes) d. Tècniques o consultives e. Favorables * Les fonts neutrals NO existeixen 4. Anàlisi de possibilitats a. Estratègia de contacte informatiu i. Llistat amb fonts personals i documentals ii. Anàlisi de les característiques informatives i personals iii. Gradació temporal (no anar per ordre) b. Estratègia de qualitat informativa i. Valoració de la credibilitat de la info i les fonts ii. Anàlisi del context personal, social i temporal c. Estratègia de política de treball i. Cost de la informació 5. Fonts personals a. Font oficial b. Font oficiosa i. Informant: relació ocasional, informació puntual, comunicació unidireccional, contracte d’enllaç, credibilitat a confirmar ii. Confident: relació habitual, informació àmplia, comunicació bidireccional, contracte terminal, credibilitat molt alta 6. Fonts a. Interès i. Sense fonts no hi ha propaganda ii. S’han de saber escollir les fonts iii. Han de tenir qualitat b. Davant d’un fet periodístic i. Exigència documentació prèvia ii. Seleccionar fonts iii. Establir un enfocament (no un dogma) iv. Contrastar versions v. Productivitat i rigor c. Atributs i. Credibilitat ii. Autoritat iii. Accessibilitat iv. Disponibilitat v. Productivitat (rendibilitat) d. Errors i. No citar-les ii. Recórrer a una única font d’informació iii. No tenir una classificació de les teves fonts iv. Utilitzar la xarxa com a font principal e. Riscos i. Empobrir el text periodístic ii. Biaix informatiu, intoxicació escassa professionalitat iii. Anonimat i saturació de la xarxa  més possibilitat d’error f. Condicionants actuals: i. Acceleració de les rutines (productivitat) ii. Precarietat dels medis iii. Precarietat laboral 7. Eines bàsiques per a obtenir informació a. L’entrevista b. L’interrogatori c. L’èxit dependrà de: i. L’habilitat de l’entrevistador ii. El grau de col·laboració de l’entrevistat iii. El temps transcorregut des del fet iv. El tipus d’entrevista realitzada d. No tots els tipus d’entrevista són vàlids i. Evitar entrevistes dirigides o semi-dirigides ii. Les més adequades són en format narratiu o discurs lliure e. Problemes a evitar al formular preguntes suggestives / tancades i. No fer preguntes suggestives ii. Evitar la pressió indeguda iii. Evitar preguntar repetidament sobre quelcom iv. Evitar oferir descripcions als testimonis amb dificultat per trobar els seves pròpies paraules v. Evitar proporcionar alternatives a respostes tancades vi. Evitar respostes que no aportin informació concreta vii. Evitar donar per enteses dades que no entenem viii. Evitar ignorar informacions que no s’ajusten al que estem buscant f. Fiabilitat de les declaracions i. El record ii. Fiabilitat de la declaració (Reality Monotoring) iii. Declaració verdadera iv. Fiabilitat de la declaració (Statement Reallity Analysis) 1. Criteris + de credibilitat: Ancoratge espai-temporal, concreció, riquesa de detalls, originalitat de la narració, consistència interna, detalls específics, detalls que excedeixen la capacitat d’imaginació o comprensió, referència a experiències subjectives, mencionar imprevistos o complicacions, correccions espontànies d’allò dit, autodesaprovació 2. Criteris - de credibilitat: inconcistència interna, inconsistència amb les lleis naturals / lògica, inconsistència externa (altres declaracions), falta de persistència 8. Avaluació estructural del relat verbal a. Pre – In – Post ASPECTES BÀSICS PER TREBALLAR AMB FONTS DOCUMENTALS Informació en temps real + Documentació (via arxiu, Internet, Registres Públics) = Redacció = Peça periodística 1. Requisits bàsics: Escrupolositat en la recerca, comprovació i contrast, comprensió, capacitació tècnica i de coneixements 2. Funcions essencials: Qualitat, creativitat i rendibilitat 3. Principis bàsics: a. Qualitat: veracitat, credibilitat, coherència i traçabilitat b. Legalitat: ha de ser legal, lícit i ètic c. Utilitat: ha de ser eficaç i eficient d. Necessitat: ha de ser oportuna i complementària PERFILS DE PERSONALITAT 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Egòlatra Teatral Evasiu Pessimista Insegur Perfeccionista Suspicaç Antisocial FONTS I INTERNET 1. Classificacions de les xarxes socials: a. Horitzontals: Audiència generalista, sense temàtica definida, persones que es coneixen (Ex:FB) b. Verticals: Un tema o motiu aglutina als seus usuaris, que poden coneixer’s o no 2. Segona classificació: a. Base relacional: Base: relacions socials b. De creació de continguts: neixen de la generació de continguts per part dels usuaris 3. Principals xarxes socials: a. Linkedin, MySpace, Twitter, Facebook FACEBOOK TWITTER Massiu i generalista Segmentat i de nínxol Té molts més usuaris: molt útil per El seu contingut és públic aconseguir contactar amb fonts Ofereix l’entorn de les amistats reals Permet visitar-ho tot sense deixar pistes (no exigeix reciprocitat) Els missatges es mantenen durant més temps Ofereix declaracions i respostes públiques Prima l’actualització Ofereix més eines de recerca especialitzades 4. Xarxes socials emergents: Tumblr, Pinterest, Quora 5. Monitorització de la informació. Eines: a. Tecnologia RSS b. Cerques permanents c. Buscadors multimotors 6. Fonts documentals i credibilitat a Internet a. Virtuts: i. No limitació espai/temps ii. Motors de cerca  agilitat i especialització iii. Cerca sense rastres ni intermediaris (no sempre) iv. Recerca, obtenció i emmagatzematge de grans quantitats d’informació b. Defectes: i. Sobreabundància d’informació ii. Credibilitat iii. Risc de les fonts documentals on-line LÍMIT DEL TREBALL AMB FONTS 1. Llibertats informatives 2. Clàusula de consciència 3. Secret professional 4. Llibertat de carrera 5. Dret a la informació 6. Llei de premsa 7. Llei RJAPPAC i la transparència 8. Drets a la personalitat: a l’honor, a la pròpia imatge, a la intimitat, a l’autodeterminació informativa, de rectificació 9. Llei de secrets oficials 10. Legislació laboral 11. Intimitat i càmeres ocultes GABINTES DE COMUNICACIÓ 1. Estructura: Director de comunicació - cap de premsa - redactors, assessors externs, dissenyadors d’imatge, Community Manager...
2. Objectius: rellevància de la marca, credibilitat, prestigi social, menor cost econòmic possible 3. Funcions: definir una estratègia, protegir la marca, definir un mapa de públics, missatges rellevants, comunicació interna i externa, pla d’acció de comunicació, relació amb els stake holders 4. Com es publicita: redactar notes de premsa, difondre-les als medis, atendre els medis, assessorar per afrontar entrevistes, organitzar convocatòries de premsa, redactar dossiers de premsa 5. Impacte xarxes socials: periodisme ciutadà, pèrdua d’importància del periodista, increment de la productivitat  menys qualitat, dependència dels missatges oficials, saturació de missatges  superficialitat ...