TEMA 4 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 19/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4 4.1. Els descobriments inicials de Pàvlov.
4.2. El paradigma i els termes de condicionament clàssic.
4.3. Fenòmens bàsics del condicionament clàssic.
4.3.1. L’adquisició.
4.3.2. L’extinció.
4.3.3. La generalització.
4.3.4. La discriminació.
CONDICIONAMENT CLÀSSIC  Aprenentatge associatiu (relació entre estímuls) S’aprenen relacions entre dos o més fets. Aprenem relacions de predicció.
Canviem la conducta en base a la relació apresa. Aquest aprenentatge possibilita l’aparició de noves respostes front a determinats estímuls.
L’aparició de la RC evidencia l’establiment de l’aprenentatge.
4.1 Pavlov, IvanPetrovich(1849-1936) Aportacions - Observació sistemàtica del fenomen (1903): estudi característiques, variables.
- Procediments: de presentació d’estímuls, de mesura de la RC,...
- Estudi de diferents fenòmens: aprenentatge, extinció, generalització, discriminació, condicionament inhibitori, condicionament de 2on ordre,...
- Aportació teòrica: teoria de la substitució de l’estímul.
Situació experimental “Condicionament salival: preparació experimental” 1º EI RI 2º En EI RI 3º En=EC RC Anotacions - RI= no apresa mesurable i fiable - EEII o EI’s - En anglès: US (unconditioned stimulus) UR (unconditioned response) CS (conditioned stimulus) CR (conditioned response) TEMA 4 “Adquisició del condicionament clàssic salival” MetrònomSalivació menjar Salivació EC-EI RC RI 4.2. Paradigma i termes del condicionament clàssic Fase A: prèvia Fase B: adquisició (s’apren una nova relació entre ER) Fase C: comprovació (ECRC) Altres aportacions de Pàvlov - - estudi secrecions gàstriques estudi propietats sistema nerviós: força, equilibri i mobilitat (no tots els subjectes tenien la mateixa capacitat d’aprenentatge/condicionament) o força o equilibri o mobilitat tipologies animals seguint la classificació clàssica galeno-hipocràtica (colèric, sanguini, flemàtic, melancòlic...) animals tenien característiques semblants a les persones (model personalitat segons animals) Les aportacions de Beixterev BEIXTEREV (1857-1927), introduí: -El condicionament clàssic de respostes musculars.
-La utilització d’estímuls incondicionats aversius.
* Condicionament clàssic i condicionament instrumental en els seus experiments Les aportacions de Watson - Estén el condicionament clàssic a les respostes emocionals.
- Condicionament clàssic de la por (Cas del petit Albert+ rata blanca) TEMA 4 4.3 Fenòmens bàsics del condicionament clàssic  ADQUISICIÓ Força associativa: es crea relació entre EN i RC Corba d’aprenentatge de la resposta condicionada: major augment de RC en els1ers assaigs Assaigs inicials increments més grans… disminueixen progressivament Readquisició RC després d’una extinció S’adquireix resposta més ràpidament en el procés de readquisició.
Semblant teoria potenciació.
 EXTINCIÓ Després del condicionament (EC  RC), extinció ens permet fer desaparèixer la RC.
Procediment: Presentació repetida de: ECno EI; (presentació d’ECsol) Resultat: Disminució gradual de la RC fins que: EC  no RC Mesura de l’extinció: Resistència a l’extinció o Rext=mesura de la força del condicionament previ) o Indicació de quant forta era aquella mesura (+ dificultat fer desaparèixer RC, + forta és la mesura) o Depèn: càrrega emocional i força d’extinció TEMA 4 Exemple d’extinció És un procés actiu, un nou aprenentatge - És diferent a l’oblit. No és un esborrament o “desaprenentatge”.
- És fonament de diverses tècniques de teràpia i modificació de conducta.
- RC reapareix sense necessitat de més assaigs d’aprenentatge.
Proves a favor de l’extinció com un nou aprenentatge d’inhibició de la resposta condicionada - recuperació espontània - desinhibició - efecte renovació - restabliment 1) Recuperació espontània - Deixar pas del temps després condicionament: contacte amb EC passats dos dies provoca aparició RC - Cada recuperació és menor a l’anterior - Procés extinció és més ràpid que el condicionament/ adquisició 2) Desinhibició Presentació progressiva EC presenta disminució RC. Un cop es presenta un nou estímul i tot seguir EC, augment de la RC.
3) Efecte renovació - Malgrat extingir resposta el condicionament no es veu afectat.
- EC en un context diferent al del EI ens mostra disminució de la resposta (per exemple un cotxe al carrer no provoca ansietat). Però si tornem al context del EI i presentem l’EC torna a reaparèixer la RC (cotxe en un pàrquing torna a provocar ansietat).
TEMA 4 4) Restabliment Subjecte torna a estar en contacte amb l’EI i provoca RC Diferència entre extinció i habituació Disminució de força d’una R apresa extinció (sí requereix condicionament) Disminució R no apresa habituació (no requereix condicionament)  GENERALITZACIÓ - Estímul semblant EC provoca resposta semblant a la RC, encara que menor.
És un fenomen immanent a tots els aprenentatges.
No cal aplicació de cap procediment especial.
També afecta als aprenentatges inhibitoris.
Exemple generalització TEMA 4 El gradient de generalització Mostra el nivell de resposta semblant a la RC provocada per estímuls semblants a l’EC.
Parts del gradient:  alçada  base  pendent Condicionament excitatori Condicionament inhibitori Base= estímuls més propers que no donen R generalitzada Pendent= quant més inclinat el pendent, menys generalització Quant el pendent és poc inclinat, estímuls del voltant EC tenen més força  DISCRIMINACIÓ Procediment que s’utilitza per fer desaparèixer la generalització: es respon a un estímul però no als semblants.
Procediment de discriminació Procediment discriminació Shenger-Krestovnikova Quan els estímuls són molt diferents, la discriminació és fàcil. En canvi és difícil establir la generalització entre estímuls no tant semblants i poden aparèixer trastorns (ex: neurosis experimental) ...