Autoavaluació URINARI Fisiologia (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2015
Páginas 16
Fecha de subida 11/01/2015
Descargas 127
Subido por

Vista previa del texto

En un transtorn de l'equilibri àcid-base, indiqui quina de les següents situacions compensatories acompanyaria un augment de l'excreció de HCO3- per la orina: a. Augment de la reabsorció de H+ .
b. Augment de la FR (hiperventilació).
c. Disminució de la pCO2.
d. Augment de la reabsorció de K+ La major part de reabsorció d'aigua i soluts té lloc a: a. Túbul contort proximal b. Branca ascendent gruixuda c. Túbul contort distal d. Túbul col·lector L'acidosi metabòlica es caracteritza per tenir una concentració anormalment ---- de HCO3- . Per compensació respiratòria es pot normalitzar gràcies a un ---- de la ventilació.
a. Alta / augment.
b. Alta / disminució.
c. Baixa / augment.
d. Baixa / disminució.
Què passaria amb la filtració glomerular i diuresis, si la pressió arterial mitja augmenta fins 200mmHg? a. No hi ha relació entre la pressió arterial i la pressió de filtració.
b. No augmentaria la pressió de filtrat perquè es contrau l'arteriola aferent, tampoc varia la diuresis.
c. Augmentaria considerablement la pressió de filtrat, però no la diuresis.
d. Augmentaria considerablement la pressió de filtrat, i la diuresis.
La reabsorció de sodi en la branca ascendent gruixuda es fa mitjançant...
a. Cotransportador de Na+/Cl - / K+ b. Contratransportador Na + / H + .
c. Contratransportador Na +/ glucosa d. Bomba de H+ATPassa.
La presència d'ADH en sang fa que les cèl·lules principals siguin ----- a l'aigua, i per tant el ronyó forma una orina -----.
a. Permeable/concentrada b. Impermeable/diluïda c. Permeable/diluïda d. Impermeable/concentrada Quina de les següents cèl·lules secreten H+ en contra de gradient de concentració? a. Glomèrul b. Principals c. Intercalades d. Màcula densa Quin d'aquests fenòmens NO es desencadena davant una baixada de la pressió arterial? a. Disminució de la concentració de NaCl en la màcula densa.
b. Vasoconstricció de l'arteriola aferent.
c. Alliberació d'angiotensina II en sang.
d. Disminució de la filtració glomerular.
Quina de les següents parts de la nefrona és un lloc de reabsorció d'aigua obligatòrioa: a. TCD (Túbul contornejat distal) b. Branca ascendent c. Túbul col·lector d. TCP (Túbul contornejat proximal) Quina de les següents opcions desencadenaria una DISMINUCIÓ de la secreció de renina? a. Baixa de la pressió de l'arteriola Aferent.
b. Disminució de l'activitat simpática.
c. Disminució de la concentració de NaCl en el líquid tubular.
d. Caiguda de la PAM.
e. Disminució de la Filtració Glomerular (FG).
Quina de les següents opcions sol promoure un augment de l'excreció de Na+ ? a. Augment de la concentració plasmàtica de renina.
b. Augment de la secreció del PNA.
c. Disminució de la pressió arterial.
d. Disminució de la filtració glomerular (FG).
La secreció d'H+ pels túbuls renals augmenta: a. quan disminueix la pCO2 b. quan els nivells plasmàtics d'aldosterona són baixos c. quan augmenta el volum del LEC d. quan els nivells plasmàtics de ADH són baixos Incorrecte e. quan la concentració plasmàtica de bicarbonats és baixa com a conseqüència d'una acidosi metabòlica Davant d'una acidosi metabòlica, indiqui quin dels següents mecanismes compensatoris s'activarà: a. Augment de la pCO2.
b. Hiperventilació (augment de la FR).
c. Augment de la secreció renal de K+.
d. Augment de la secreció renal de HCO3-.
Indiqui quin dels següents mecanismes NO estimula el centre de la set hipotalàmic: a. Augment d'angiotensina II b. Disminució de la pressió arterial c. Augment de l'osmolaritat plasmàtica d. Sequetat de la boca i faringe per disminució de la salivació e. Augment de pèptid natriurètic auricular (PNA) Quina seria la causa més freqüent d'una alcalosi metabòlica? a. Sudoració excessiva b. Vòmits en excés c. Diarrea greu d. Ansietat Indica l'opció CORRECTE: a. Les cèl·lules juxtaglomerulars detecten una disminució en la concentració de NaCl en la Nansa d'Henle.
b. Les cèl·lules juxtaglomerulars secreten renina..
c. La disminució en la concentració de NaCl en la Nansa d'Henle vasodilata l'arteriola eferent.
d. L'angiotensina II provoca vasoconstricció de l'arteriola aferent..
Si la pressió hidroestàtica sanguínia glomerular (PHSG) és de 60mmHg, la pressió hidroestàtica capsular (PHC) de 15mmHg i la pressió coloidosmòtica sanguínia (PCS) és de 29mmHg, quina és la pressió neta de filtració (PNF)? a. 10mmHg.
b. 18mmHg.
c. 16mmHg.
d. 12mmHg En la nefrona, on es trobaria el cotransportador Na+ / àcid làctic? a. Túbul contornejat proximal b. Túbul contornejat distal c. Branca descendent d. Túbul col·lector Relacioni les següents hormones amb el seu efecte sobre la reabsorció tubular: Aldosterona: túbul contort distal i túbul col·lector AUGMENTA LA REABSORCIO DE SODI, I AUGMENTA LA SECRECIO DE POTASSI Pèptid Natriurètic Auricular (PNA): túbul contort distal i túbul col·lector DISMINUEIX LA REABAOSRCIO DE SODI I AIGUA ADH o vasopresina: cèl·lules principals del túbul contort distal i túbul col·lector AUGMENTA LA REABSORCIÓ D'AIGUA Si el fluid tubular quan entra al túbul contort distal (TCD) té una osmolaritat de 100 mOsm/L i la osmolaritat intersticial medul·lar té un valor màxim de 1100 mOsm, com seria la osmolaritat de la orina si els nivells plasmàtics d'ADH o vasopresina són molt elevats? a. Superior a 1100 mOsm/L b. 100 mOsm/L, igual com la del fluid tubular al TCD c. 1100 mOsm/L, igual com el valor màxim d'osmolaritat medul·lar renal d. 300 mOsm/L, el valor normal de l'osmolaritat plasmàtica Quin dels següents transportadors reabsorbeix Na+ juntament amb d'altres soluts? a. Bomba de H+ATPassa.
b. Antiport HCO3- / Clor c. Bomba ATPassa H+ / K+ d. Cotransportador de Na+/glucosa Quina de les següents afirmacions és FALSA? a. Una vasoconstricció de l'arteriola aferent, incrementa la filtració glomerular.
b. Una vasoconstricció de l'arteriola aferent, disminueix la filtració glomerular.
c. Un augment de la pressió arterial, degut a la resposta miogènica, provova vasoconstricció de l'arteriola aferent.
d. Un augment de la pressió arterial, degut a la resposta miogènica, provova una disminució de la filtració glomerular.
En condicions normals, la major part de l'aigua corporal es perd a través de: a. la respiració cel·lular b. l'evaporació pels pulmons c. l'excreció per l'orina d. el tub digestiu Quina de les següents afirmacions és CORRECTA? a. Un augment de CO2 augmenta els H+ i augmenta el pH.
b. La hipoventilació (contenció de la respiració) produeix un augment del pH.
c. La font més important que té l'organisme d'àcid és la ingesta de proteïnes.
d. Les proteïnes tamponen sols àcids.
e. Un augment de CO2, augmenta els H+ i disminueix el pH.
Les cèl·lules de la banca ascendent de la Nansa d'Henle que estan en contacte amb les arterioles aferent i eferent s'anomenen....
a. Màcula densa b. Cèl·lules principals c. Cèl·lules intercalades d. Cèl·lules juxtaglomerulars Un jove de 19 anys ingressa al Servei d'Urgències adormilat, amb mal de cap, augment de la FR i taquicàrdia, després de 2 dies d'intensa diarrea aquosa. Quina que les següents alteracions NO esperaria trobar en la seva analítica? a. pO2 = 100 mmHg b. HCO3- = 13 mEq/L c. pH = 7.25 d. pCO2 = 40 mmHg L'acidosi respiratòria es caracteritza per tenir una PCO2 anormalment ----- en sang arterial, ------a 45mmHg.
a. Baixa / superior.
b. Alta / inferior.
c. Alta / superior.
d. Baixa/ inferior.
La xarxa de capil·lars que està en la càpsula de Bowman i que participa en la filtració s'anomena: a. Màcula densa b. Cèl·lules intercadales c. Capil·lars peritubulars d. Glomèrul Quin d'aquests efectes NO és atribuïble a l'angiotensina II? a. Disminució de la pressió arterial b. Augment de la pressió arterial c. Síntesi d'Aldosterona.
d. Síntesi d'ADH.
El control renal del potassi es pot veure afectat per tots els següents EXCEPTE: a. nivells plasmàtics d'aldosterona b. concentració plasmàtica de potassi c. potassi de la dieta d. nivells plasmàtics de ADH o vasopresina e. acidosi Quin és el diagnòstic d'una persona que després de vòmits molt intensos presenta els següents resultats analítics: pH arterial = 7.48; pCO2 = 44 mmHg; concentració plasmàtica de bicarbonat (HCO3-) = 27 mEq/L? a. Alcalosi respiratòria.
b. Alcalosi metabòlica.
c. Acidosi metabòlica.
d. Acidosi respiratòria.
La reabsorció de Na+ a la part distal de la nefrona...
a. Está regulada pel PNA b. Té lloc a través de transport actiu primari lligat al Na+.
c. Está regulada per l'ADH d. Está regulada per l'aldosterona Quin dels següents transportadors reabsorbeix Na+ i secreta H + ? a. Contratransportador HCO3- / Clor b. Cotransportador de Na+/glucosa c. Bomba de H+ATPassa.
d. Contratransportador Na + / H + .
Asumim que l'osmolaritat màxima del líquid intersiticial en la mèdul·la renal és 1.100 mOsm, i que l'osmolaritat del filtrat quan entra en la porció final del túbul contort distal (TCD) és 100mOsm.
A mesura que augmenten els nivells de Vaspresina (ADH) en sang, què l'hi passa a l'osmolaritat del filtrat? a. Acaba sent superior a 1.100 mOsm.
b. S'acosta a 100mOsm com a límit més baix.
c. S'acosta a 1.100 mOsm com a límit més alt.
d. S'acosta a 300mOsm, l'osmolaritat normal del plasma.
En una situació d'acidosi respiratòria: a. Els ronyons augmenten el pH, secretant H+ i reabsorbint HCO3-.
b. No hi ha compensació renal.
c. Els ronyons disminueixen el pH, secretant H+ i reabsorbint HCO3-.
d. Els ronyons augmenten el pH, reabsorbint H+ i secretant HCO3-.
Les cèl·lules musculars llises en la paret de les arterioles aferent i eferent aferent s'anomenen....
a. Cèl·lules intercalades b. Màcula densa c. Cèl·lules principals d. Cèl·lules juxtaglomerulars El pèptid natriurètic auricular (PNA) ocasiona un augment de la filtració glomerular per: a. Augment de la reabsorció de sodi i aigua.
b. Relaxació de les cèl·lules mesangials.
c. Per augment de la pressió arterial.
d. Vasodilatació de l'arteriola aferent.
e. Inhibició de l'òxid nítric (NO).
Indiqui quin tipus d'alteració àcid base presenta el següent pacient: pH = 7.20; pCO2 = 60 mmHg; HCO3- = 30 mEq/L.
a. Alcalosi metabòlica.
b. Alcalosi respiratòria.
c. Acidosi respiratòria.
d. Acidosi metabòlica.
La major part de la reabsorció d'aigua té lloc a: a. En el tub contornejat proximal.
b. En la branca descendent de la Nansa.
c. En la branca ascendent.
d. En el tub contornejat distal.
Quin dels següents efectes NO es degut a l'angiotensian II? a. Disminució de la filtració glomerular b. Augment de la volèmia c. Augment de la filtració glomerular d. Augment de la pressió arterial En el ronyó la reabsorció d'aigua es fa per: a. Transport actiu.
b. Difusió simple c. Difusió facilitada d. Òsmosi.
Quina de les següents substàncies augmenta la reabsorció d'aigua als túbuls col·lectors i túbul contort distal: a. diurètics b. Angiotensina II c. Hormona antidiurètica (ADH) d. glucosuria e. pèptid natriurètic auricular (PNA) L'ADH, és una hormona alliberada per ------ i que les seves cèl·lules diana són ------.
a. Cèl·lules juxtaglomerulars / cèl·lules principals b. Neurohipòfisi / cèl·lules intercalades.
c. Neurohipòfisi / cèl·lules principals.
d. Glàndula suprarenal / cèl·lules principals Si augmenta l'osmolaritat plasmàtica, quins dels següents mecanismes compensatoris NO s'activarà? a. Disminució de la secreció de potassi.
b. Augment de la reabsorció de sodi.
c. Augment de la secreció de Vasopresina.
d. Més sensació de set.
En quins llocs de la NO nefrona hi ha reabsorció de Na+? a. En el tub contornejat proximal.
b. En la branca ascendent.
c. En el tub contornejat distal.
d. En la branca descendent de la Nansa.
Indica en quina de les següents parts de la nefrona NO hi ha secreció de H+.
a. Branca ascendent gruixuda b. Túbul contort distal c. Túbul col·lector d. Túbul contort proximal Relacioni els valors de pH, pCO2 i HCO3- amb el desequilibri àcid-base corresponent. Per avaluar desequilibris àcid-base cal seguir els següents passos:+ Determinar si el pH és alt (alcalosi) o baix (acidosi).
Establir quin paràmetre (pCO2 i HCO3-) està fora dels valors normals i pot ser la causa del canvi del pH. Valors normals de pCO2= 35-45 mmHg; HCO3- = 22-26 mEq/L Si la causa és un canvi en la pCO2 l'origen és respiratori. Si la causa és un canvi en HCO3- l'origen és metabòlic.
pH = 7.47, pCO2 = 30 mmHg i HCO3- = 22 mEq/l ALCALOSI RESPIRATÒRIA pH = 7.47, pCO2 = 45 mmHg i HCO3- = 34 mEq/l ALCALOSI METABÒLICA pH = 7.30, pCO2 = 50 mmHg i HCO3- = 26 mEq/l ACIDOSI RESPIRATÒRIA pH = 7.30, pCO2 = 35 mmHg i HCO3- = 15 mEq/l ACIDOSI METABÒLICA Indiqui si les següents afirmacions són vertaderes o falses L'aparició de glucosa a l'orina es degut a una saturació de les proteïnes transportadores de glucosa del túbul contort proximal.
L'osmolaritat del fluid tubular a l'inici del túbul contort distal sol ser de 1200 mOsml/L.
El transpot de glucosa i aminoàcids als túbuls renals està associat al transport de sodi.
L'ADH actúa sobre les cèl·lules principals dels túbuls col·lectors afavorin la inclusió per exocitosi d'aquaporina 2 a les membranes aplicals.
El gradient osmòtic de la medul·la renal augmenta des del còrtex en direcció a la papil·la renal.
La porció ascendent gruixuda de la nansa de Henle transporta ions sodi pel mateix mecanisme que el túbul contort proximal.
La porció descendent prima de la nansa de Henle és permeable a l'aigua.
La reabsorció d'ions i petits soluts als túbuls renals sempre s'efectua mitjançant proteïnes transportadores específiques.
Indica quina d'aquestes és l'opció FALSA: a. La pressió coloidosmòtica del glomèrul és superior a la del filtrat..
b. La pressió coloidosmòtica sanguínia s'oposa a la filtració glomerular.
c. La pressió sanguínia del glomèrul és de 55-60mmHg.
d. La pressió hidroestàtica capsular afavoreix la filtració glomerular.
Quina de les següents afirmacions és FALSA? a. La filtració glomerular (FG) es relaciona directament amb la pressió hidroestàtica sanguínia glomerular.
b. En condicions normals la filtració glomerular augmenta molt poc quan incrementa la pressió arterial.
c. L'angiotensina II i el PNA ajuden a regular la filtració glomerular.
d. La filtració glomerular augmenta quan el flux sanguini cap als capil·lars glomerulars disminueix.
Indiqui si les següents afirmacions relacionades amb la regulació del pH són vertaderes o falses Les bombes H+/K+ ATPasa de les cèl·lules intercalars dels túbuls renals, augmenten la secreció de H+ i la reabsorció de K+ L'albúmina es el principal mecanisme amortidor o tamponador del líquid intersticial L'hiperventilació ocasiona acidosi El sistema tamponador del fosfat és el regulador més important del pH del citosol o LIC Les proteïnes poden tamponar tant àcids com bases Els sistemes tamponadors o buffers prevenen canvis sobtats (bruscos) del pH sanguini El ronyó pot reabsorbir o secretar ions bicarbonat segons el pH sanguini sigui àcid o bàsic Els sistemes tamponadors o buffers actuen lentament (en minuts o hores) L'ió bicarbonat actúa com a base dèbil cedint hidrogenions al medi Relacioni els següents conceptes: Augmenta l'excreció de NaCl i aigua. PNA L'augment de l'osmolaritat plasmàtica n'estimula la seva secreció. ADH Augmenta la secreció de postassi. ALDOSTERONA L'augment de l'osmolaritat plasmàtica inhibeix la seva secreció. ADH/PNA Augmenta la reabsorció de sodi al túbul distal. ALDOSTERONA Estimula la vasoconstricció arteriolar. ANGIOTENSINA II Estimula la secreció d'aldosterona. ANGIOTENSINA II Indica quina d'aquestes opcions és CORRECTE: a. En la branca descendent de la Nansa d'Henle hi ha secreció de H+.
b. En la branca descendent de la Nansa d'Henle hi ha reabsorció de ions.
c. En la branca ascendent de la Nansa d'Henle hi ha secreció de H+.
d. En la branca descendent de la Nansa d'Henle hi ha reabsorció a l'aigua.
La reabsorció de la glucosa es produeix en: a. El túbul proximal.
b. La branca ascendent de la Nansa de Henle c. La branca descendent de la Nansa de Henle d. El túbul distal Com que la suor és bàsicament una solució salina amb una osmolaritat menor que la del plasma sanguini, una sudoració intensiva comporta una reducció del volum plasmàtic i un augment de l'osmolaritat plasmàtica.
Com afecten aquests canvis a la secreció de 'Vasopresina (ADH) ? a. Tant el descens del volum plasmàtic com l'augment de l'osmolaritat inhibeixen la secreció de Vasopresina.
b. El descens del volum plasmàtic inhibeix la secreció de vasopresina, però l'augment de l'osmolaritat l'estimula.
c. Tant el descens del volum plasmàtic com l'augment de l'osmolaritat estimulen la secreció de Vasopresina.
d. El descens del volum plasmàtic estimula la secreció de vasopresina, però l'augment de l'osmolaritat l'inhibeix.
En la nefrona, on es trobara la bomba ATPassa H+ ? a. Cèl·lules intercacades b. Túbul contornejat proximal c. Cèl·lules principals d. Branca descendent ...