TEMA 6. ESTRATEGIES COMPETITIVES I CORPORATIVES (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Turismo - 1º curso
Asignatura Iniciació a l'Empresa
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 50
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6. ESTRATEGIES COMPETITIVES I CORPORATIVES Una vegada hem fet l’anàlisi, s’ha d’escollir l’estratègia.
  Estratègies a nivell competitiu (o de negoci): (Com competeix) o Estratègies genèriques (diferenciació, lideratge en costos, segmentació).
Porter: o Estratègies segons les característiques del sector (cicle de vida).
Estratègies a nivell corporatiu (o global): o Estratègies d’expansió, diversificació i integració vertical.
o Estratègies d’intermediació i cooperació.
AVANTATGE EN COSTOS Les principals fons d’avantatge en costos són:       Economies d’escala (producció a gran escala). Hi ha un punt determinat en el qual pel fet d’augmentar la producció baixa el cost de fabricació.
Corba d’experiència (efecte aprenentatge). Reducció en costos fruit de l’aprenentatge de l’empresa.
Tècniques de producció (automatització del procés). Cadena de muntatge.
Disseny del producte (estandardització). Per tal de poder fabricar-ne molts, replicar el producte fàcilment.
Cost dels inputs (localització, accés a MP). MP barata, transport més barat.
Ús de la capacitat productiva (ajustament al nivell real de demanda).
6.1 ESTRATÈGIES COMPETITIVES GENÈRIQUES I SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR Diferenciació Proporcionar un producte que el comprador valora com alguna cosa més que una oferta de baix preu.
  Diferenciació tangible. Característiques observables com ara la mida, el color o els materials.
Diferenciació intangible. Característiques subjectives relacionades amb la imatge, l’estatus o l’exclusivitat.
No es refereix només al producte, sinó que abasta la reacció entre l’empresa i el client.
Segmentació Estratègia de lideratge en costos o diferenciació d’un segment determinat i no pas en el conjunt del sector.
Procés L’empresa selecciona un grup de compradors, un tipus de productes, un canal de distribució i/o un mercat geogràfic.L’empresa pot assolir els seus objectius amb més eficiència que els competidors que desenvolupen la seva activitat de forma més ampla.
Què justifica?  Que estic ajustant la meva estratègia en el segment.
Estratègies competitives genèriques  Es tracta de tipologies estratègiques aplicables a qualsevol àmbit sectorial.
 Són estratègies de negoci i, per tant, una empresa diversificada ha de considerar la seva posició competitiva en cadascun dels seus negocis.
 El lideratge en costos i la diferenciació es consideren avantatges excloents. Ara bé, poden existir excepcions: o Porter deia que tries una estrategia o altra. Però hi ha productes de baix preu/cost que alhora tenen certa diferenciació. Ex: Ikea o La diferenciació del producte no implica desatenció als costos de producció.
Rellotge estratègic Ampliació de les estratègies de Porter. Hi ha fins a 8 opcions. Agafem les variables de Porter.
1. Baix preu i poc valor. Clients molt sensibles al preu i que busquen l’oferta més barata.
2. Preus baixos amb un cert valor afegit (lideratge en costos).
3. Estratègia hibrida. No és fàcil oferir un alt valor afegit a un preu baix. No estas ni oferint un preu baix ni una diferenciació gran.
4. Diferenciació tradicional de porter. Per un valor mitjà, rebre una diferenciació bastant alta.
5. Es centra en un segment. Diferenciació. El client està disposat a pagar un preu molt alt perquè hi ha molta diferenciació.
6. (7 i 8) Estratègies destinades al fracàs.
ESTRATÈGIES SEGONS EL CICLE DE VIDA DEL SECTOR A mesura que passa el temps i el sector va canviant, les empreses varien les seves estratègies.
 Els sectors tendeixen a seguir un cicle de vida que comprèn una sèrie d’etapes (veure tema 5): Factors claus d’èxit: o o o o  Introducció: Tractar un producte acceptat per la majoria.
 Oferir un producte que pugui ser consumit per un gran segment de la població (generalitzable).
 Generar una imatge del producte i de l’empresa, perquè és desconegut.
Creixement. Fabricar molt per satisfer la demanda.
 Trobar un disseny que permeti la fabricació a gran escala del producte.
 La demanda ha de ser capaç d’accedir al nostre producte.
 S’ha creat una imatge de marca.
Maduresa. El mercat comença a estar saturat. El sector ja no creix tant.
 Intentar ser més eficients en el procés productiu.
 Trobar una escala eficient en costos. Una escala que no generi uns costos molt alts.
 Buscar segments. Segmentar el mercat.
Declivi. Sector en crisi.
 Reduir costos. (Costos laborals, doncs acomiadant, baixant sous...)  Racionalitzar la capacitat productiva.
Les estratègies que proporcionen la base per a l’èxit en una etapa del cicle de vida no són necessàriament adequades per a etapes posteriors.
6.2 ESTRATÈGIES CORPORATIVES A on volem competir? En el sentit de si volem ampliar els productes, mercats, negocis 2) E. DE DIVERSIFICACIÓ (Entrar en nous negocis) 1) E.D’EXPANSIÓ (En el negoci actua) 3) E. DE REESTRUCTURACIÓ Estratègies de Creixement 1)Estratègies d’expansió (Negoci/s actual/s).
o Penetració en el mercat: Tenir una quota més gran de mercat o Desenvolupament de productes.
o Desenvolupament de mercats: Poden referir-se geogràficament.
2)Estratègies de diversificació (Nou/s negoci/s): Més radical que les anteriors. Solen ser empreses mitjanes i grans, que es dediquen a diferents negocis. Ex:Virgin Empresa.
Perquè diversifiquen les empreses? : - Explotació de sinergies (Justifica una diversificació relacionada) - Reducció del risc global de l’empresa(Justifica una diversificació no relacionada) - Saturació del mercat tradicional - Oportunitats d’inversió d’excedents financers Tipus:  Integració vertical. És la possessió per part de la mateixa empresa de diferents activitats relacionades verticalment de forma que l’empresa es converteix en el seu propi proveïdor o client. Tipus: o Integració cap endarrere (l’empresa adquireix la propietat i el control de la producció dels seus propis inputs) o Integració cap endavant (l’empresa pren la propietat i el control de les activitats desenvolupades pels seus propis clients) Des d’un punt de vista estratègic, la clau és trobar el nivell adequat d’integració que l’empresa requereix.
 Diversificació relacionada o Quan hi ha recursos compartits entre els negocis, canals de distribució similars, mercats comuns o tecnologies compartides.
o L’element clau és la recerca i explotació dels punts comuns entre les activitats antigues i noves (sinergies).
 Diversificació no relacionada o Quan es consideren insignificants les relacions entre els negocis actuals i els nous en què s’inverteix o L’objectiu sol ser la reducció del risc empresarial global a través de la realització d’inversions en sectors diferents (adquisició d’altres empreses).
3) Estratègies de reestructuració.
o D’un negoci.
o Decreixement De la cartera de negocis.
INTERNACIONALITZACIÓ Són tb estratègies corporatives. Actuació en mercats exteriors, diferents al mercat d’origen.
 Raó principal.
o  Procés de globalització dels mercats: l’empresa ja no es planteja si internacionalitzar-se o no, sinó com respondre millor a aquest procés que ve donat per l’entorn.
Alternatives estratègiques genèriques.
o Estratègia global. Oferir els mateixos serveis a qualsevol part del món.
o Diferenciació local.
*La forma d’internacionalitzar-se és amb les estratègies de cooperació.
COOPERACIÓ Acord entre empreses independents que, compartint part de les seves capacitats i/o recursos, instauren un cert grau d’interrelació amb l’objectiu d’incrementar els seus avantatges competitius Tipus d’acords:  Contractes de llarga durada sobre activitats concretes.
 Subcontractació (encarregar la realització de determinades activitats a una altra empresa).
 Franquícia (contracte pel qual es cedeix el dret de comercialització de certs productes o serveis en un àmbit geogràfic determinat i sota certes condicions, a canvi d’una compensació econòmica).
 Empresa conjunta/joint venture (dues empreses independents creen una tercera empresa per tal de desenvolupar una activitat).
...