Mètode Comptable (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

3. MÈTODE COMPTABLE 3.1. Fet comptable Un fet comptable és qualsevol transacció que realitza l'empresa que afecta i modifica el patrimoni empresarial d'aquesta.
Tot fet comptable ha de ser registrat comptablement per a poder informar del canvi en la situació patrimonial de l'empresa.
Només es consideren fets comptables aquells que afecten a l'empresa, a la seva composició patrimonial. Exemples: • • Venda d'accions d'una empresa a nous accionistes quan aquesta empresa entra en el mercat borsari.
s'està modificant l'estructura patrimonial de Sí Fet comptable l'empresa, ja que es produeix un augment de capital social i, conseqüentment, un augment del disponible.
Transmissió d'accions d'un accionista a un altre (venda d'accions).
No fet comptable el patrimoni de l'empresa no es veu modificat, ja que no hi ha una modificació en el capital social. Simplement la propietat de les accions passa d'una persona a una altra (sense modificar el patrimoni empresarial).
Principi de dualitat Tot fet comptable afecta, com a mínim, dos elements de l'equació fonamental del balanç (A=P+P.net). Els elements de l'equació es refereixen als diferents comptes que constitueixen l'estructura economico-financera de l'empresa, per la qual cosa no tenen per què veure's afectades ambdues estructures en un mateix fet, ja que pot també veure's afectades dos o més comptes d'actiu, o de passiu.
Hi ha dos tipus de fets comptables segons aquest principi: • Fet simple: es veuen afectats dos elements de l'equació.
ex.: compra de mercaderies a crèdit.
• Fet compost: es veuen afectats més de dos elements de l'equació ex.: compra de mercaderies a crèdit 50% i en efectiu l'altre 50%.
Classificació dels fets comptables En comptabilitat trobem tres tipus de fets comptables (F.C.): • Permutatiu: es produeix una alteració qualitativa (en la composició) del P.Net o l'entitat, però no canvia la quantitat total.
• Modificatiu: es produeix una alteració quantitativa del P.Net o l'entitat, segons la teoria. (canvi de valor) • Mixt: es produeix un canvi quantitatiu i qualitatiu en la propietat i/o entitat de l'empresa.
Trobem dues teories per a classificar els tres tipus de fets comptables: 1 • • Propietat: F.C. altera o no el patrimoni net.
Entitat: F.C. altera o no l'entitat, l'estructura de l'empresa (econòmica i/o financera), és a dir, l'actiu i/o passiu.
3.2. Resultat de l'exercici (PiG) El resultat de l'exercici equival al benefici net de l'empresa durant un període de l'exercici econòmic.
La variació d'aquest resultat o benefici net és conseqüència de l'activitat de l'empresa i de les operacions que realitza. Alhora, la variació del resultat provoca una variació en el patrimoni net de l'empresa, fent-se al·lusió a la teoria de la propietat comptable.
Cal distingir entre: • Resultat total (RT): benefici/pèrdua neta d'un exercici econòmic, que reflexa la diferència entre el P.Net inicial i el P.Net un cop exhaurit l'exercici econòmic (any econòmic).
• Resultat periòdic (RPn): benefici/pèrdua neta entre dos períodes consecutius dins l'exercici econòmic (ex.: períodes mensuals).
RPn = NPn - NPn-1 RT = NPf - NP0 R1= NP1-NP0 R2= NP2-NP1 ...
NP= patrimoni net R4= NP4-NP3 ...
I-------------I-------------I-------------I-------------I----.........----I NP0 NP1 NP2 NP3 NP4 NPf Modificació Patrimoni Net APORTACIONS DELS PROPIETARIS (+) Ingressos i beneficis Despeses i pèrdues RESULTAT PATRIMONI NET (+) (-) (-) REINTEGRAMENT ALS PROPIETARIS (Dividends, Reducció de Capital) * Els ingressos estan constituïts tant pels cobrats (que augmenten el disponible) com els no cobrats (que augmenten el realitzable).
* Les despeses estan constituïdes per les pagades (que disminueixen el disponible) com les no pagades (que augmenten l'exigible).
2 Exemple de tipus de F.C. segons la Teoria de la propietat Partint de què el PiG o resultat = 1000€ (benefici): • Es destina el 100% de resultat de l'exercici a reserves.
NP0=1000€ (PiG=1000) NP1 =1000€ (PiG=0 ; Reserves=1000) • Es destina el 100% de PiG a repartició de dividends.
NP0 =1000€ (PiG=1000) NP1 =0€ (PiG=0 ; Reserves=0) • PERMUTATIU (canvi qualitatiu NP) MODIFICATIU (canvi quantitatiu NP) Es destina el 50% de beneficis a reserves i el 50% restant, dividends.
NP0 =1000€ (PiG=1000) NP1=500€ (PiG=0 ; Reserves=500) MIXT (canvi quantitatiu i composició NP) 3 ...