ESQUEMAS BLOQUE 3 TEMA 5 (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Procesal Penal
Profesor V.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 13/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

BLOC III: SUBJECTES DEL PROCÉS PENAL TEMA V: COMPETÈNCIA Art. 9.3. LOPJ: jutjats i tribunals del ordre penal tenen atribuït el coneixement de les causes i judicis criminals, a excepció dels que corresponguin a la jurisdicció militar.
5.1. COMPETÈNCIA PENAL JURISDICCIÓ: potestat conferida amb caràcter exclusiu als jutjats i tribunals per a resoldre conflictes intersubjectius COMPETÈNCIA: si jurisdicció és la potestat genèrica, competència és la 2a categoria, que serveix per individualitzar l'òrgan que en un cas concret pot i ha d'exercir la funció - Objectiva: diferents tipus d'òrgans que integren l'ordre jurisdiccional amb exclusió de qualsevol altre.
penal per l'enjudiciament en única o primera instància.
Art. 1 LECrim: no s'imposarà pena sinó en virtut de ST dictada pel Jutge competent Tipus de competència - Funcional: tribunals que intervenen en cada fase del procediment o acte processal que es porti a terme.
- Territorial: criteri general i excloent: LECrim: lloc de comissió del delicte.
5.2. TRACTAMENT PROCESSAL DE LA JURISDICCIÓ I LA COMPETÈNCIA JURISDICCIÓ: OJ no regula el tractament processal: examinar cada supòsit que pugui donar lloc a falta de jurisdicció. Podria ser apreciada pel jutge i les parts i MF poden demanar de jurisdicció mitjançant la declinatòria de jurisdicció.
La jurisdicció criminal és sempre improrrogable (errada conceptual; vol COMPETÈNCIA: en dret penal els 3 criteris de competència són INDISPONIBLES (objectiu / funcional / territorial). Art. 8 LECrim dir competència).
A) INHIBICIÓ ESPONTÀNIA: jutges = obligats a examinar la seva competència d'ofici. LECrim: principi general que el jutge / tribunal que consideri que no li correspon el - Requeriment coercitiu d'inhibició: si existeix dubte sobre competència objectiva o funcional preval el criteri de l'òrgan jurisdiccional superior jeràrquic.
coneixement de la causa, acordarà inhibició de favor del competent.
B) REQUERIMENTS D'INHIBICIÓ: jutge rep un requeriment d'un altre perquè abandoni coneixement de l'assumpte: - D'ofici: jutges.
QÜESTIONS DE COMPETÈNCIA: Mecanismes per determinar el jutge competent quan hi ha discrepància Plantejament - A instància de part: MF en qualsevol moment, acusador particular o privat abans de formular primera petició, i processat civil 3 dies següents a la comunicació.
Es pot fer mitjançant inhibitòria o declinatòria.
El procediment serà diferent segons sigui per delictes lleus, sumari i procediment abreviat, o procediment ordinari en fase de judici oral.
- Requeriment no coercitiu d'inhibició: procedeix d'òrgans del mateix grau jeràrquic: no obligat a acceptar. Es faria un procediment per determinar de qui és la competència.
RESOLUCIÓ: ho resol l'òrgan superior jeràrquic comú dels tribunals en disputa.
5.3. CRITERIS D'ATRIBUCIÓ DE LA COMPETÈNCIA COMPETÈNCIA FUNCIONAL COMPETÈNCIA OBJECTIVA Segons el moment A) Naturalesa de la infracció: segons la pena 1. Pena privativa llibertat -5 anys: Jutge Penal.
2. Resta delictes (+ greus): AP o Sala Penal AN.
3. Delictes lleus: Jutge Instrucció C) Raó de la persona: 14 CE igualtat davant la llei, però algunes persones tenen furs d'inviolabilitat o immunitat que alteren la determinació de la competència B) Raó de la matèria: tipus de delicte Jutjat Matèria Instrucció Habeas corpus Violència Dona Relacionats Menors i Central Delictes majors de 14 i de Menors menors 18, i majors 18 menors 21, terrorisme menors Centrals del Penal Delictes atribuïts AN límits 14 CE.
Sala Penal AN Única instància delictes especials, procediments iniciats estranger + execució ST, etc.
A) Instrucció: - Delictes lleus: ho hi ha instrucció, res.
- Delictes: J. Instrucció + Inspecció MF - Jutjats pau: diligències prevenció.
- Jutjats violència dona: sobre els seus temes, instrucció.
B) Recursos Jutjat Recurs AP Apel·lació ST Penals TSJ Sala Civil/Penal Apel·lació AP AN Sala apel·lació Apel·lació TSJ TS Sala 2ª R. Cassació i extraord.
COMPETÈNCIA TERRITORIAL Criteri jeràrquic 1) Fòrum delicti comissi: 2) Furs subsidiaris (jeràrquics, 15 LECrim): - Terme municipal / partit / circumscripció on s'hagin descobert proves del caràcter preferent i delicte.
exclusiu - Terme municipal / partit / circumscripció on s'hagi aprehès el reu.
- Residència presumpte reu.
- Qualsevol que hagés tingut notícia del delicte.
Com són furs subsidiaris, si s'instrueix sumari i després es coneix el lloc on es va cometre el delicte el jutge s'ha d'inhibir immediatament a favor de l'últim, remetent-li les actuacions practicades (15 LECrim).
RECORDAR: competència per connexió (tema 4).
...

Tags: