7. TBC (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Penologia
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7: TREBALL EN BENEFICI A LA COMUNITAT EXCURS SOBRE NOMENCLATURA: Penes alternatives: Són penes essencialment diferents a la presó. Tot allò que no és privatiu de llibertat i que la seva finalitat és reduir el recurs que el jutge fan amb la presó com a pena.
Aquestes pot ser la multa o la suspensió de la pena de presó per altres alternatives.
Les penes comunitàries: No és coincident, tot i que semblant a les alternatives. Es compleixen amb llibertat, i tenen un element de supervisió. Hi ha un professional que supervisa i controla la conducta del penat.
Aquest conjunt de penes tenen un origen diferent. Les alternatives son d’un àmbit continental europeu, que el que es busca no és de-socialitzar. El millor és aplicar un element de punició però sense intervenir.
El de les penes comunitàries és un anglosaxó. No és tan evitar la de-socialització, sinó aconseguir la resocialització de la persona. La millor manera és intervenir per aconseguir l’objectiu. La pena per excel·lència és la probation.
Es parla de comunitàries, ja que les alternatives no sempre aconsegueixen reduir la delinqüència. Es parla de net widening, alternatives per reduir el recurs de la presó, però per contra acaben funcionant per estendre la xarxa de control penal a la població on abans no arribava.
TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT Concepte: Pena comunitària, que té el seu origen anglosaxó, introduït a l’any 1973 de manera general. Aquesta penal està regulada a l’article 49 del CP.
Article 49 CP: Els TBC, que no podran imposar-se sense el consentiment del penat, l'obliguen a prestar la seva cooperació no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública, que poden consistir, en relació amb delictes de similar naturalesa a la comesa pel penat, en tasques de reparació dels danys causats o de suport o assistència a les víctimes, així com en la participació del penat en tallers o programes formatius o de reeducació, laborals, culturals, d'educació vial, sexual i altres de similars. La durada diària no podrà excedir de vuit hores i les condicions són les següents: 1. L'execució es desenvoluparà sota el control del jutge de vigilància penitenciària, que, a aquest efecte, requerirà els informes sobre l'acompliment de la feina a l'Administració, entitat pública o associació d'interès general en què es prestin els serveis.
2. No atemptar contra la dignitat del penat.
3. El treball en benefici de la comunitat serà facilitat per l'Administració, la qual pot establir els convenis oportuns a aquesta finalitat.
4. Gaudir de la protecció dispensada als penats per la legislació penitenciària en matèria de Seguretat Social.
5. No s'ha de supeditar a l'assoliment d'interessos econòmics.
6. Els serveis socials penitenciaris, fetes les verificacions necessàries, han de comunicar al jutge de vigilància penitenciària les incidències rellevants de l'execució de la pena i, en tot cas, si el penat: 7. S'absenta de la feina durant almenys dues jornades laborals, sempre que això suposi un rebuig voluntari per la seva part al compliment de la pena.
8. Malgrat els requeriments del responsable del centre de treball, el seu rendiment fora sensiblement inferior al mínim exigible.
9. S'oposa o incompleix de manera reiterada i manifesta les instruccions que se li dóna el responsable de l'ocupació referides al desenvolupament de la mateixa.
10. Per qualsevol altra raó, la seva conducta fos tal que el responsable del treball es negués a seguir mantenint-lo en el centre.
Un cop valorat l'informe, el jutge de vigilància penitenciària pot acordar la seva execució en el mateix centre, enviar el penat perquè finalitzi l'execució de la mateixa en un altre centre o entendre que el penat ha incomplert la pena.
En cas d'incompliment, es testimoni per a procedir de conformitat amb l'article 468.
11. Si el penat falta al treball per causa justificada no s'entendrà com a abandó de l'activitat. No obstant això, el treball perdut no se li computarà en la liquidació de la condemna, en la qual s'hauran de fer constar els dies o jornades que efectivament hagi treballat del total que se li hagi imposat.
Justificació:  Prevenció especial positiva: Pot contribuir a capacitar laboralment a la persona, noves tècniques laborals, pot ajudar a adquirir hàbits d’ordre, pena rehabilitadora perquè facilita que el penat tingui una imatge positiva de sí mateix. El TBC, segons les últimes tendències, pot ser rehabilitador perquè exposa a les persones models pro-socials. Sovint es dur a termes en entitats de tercer sector i es considera que la relació persones penades i voluntaris o treballadors, es beneficiosa perquè treballar amb ells comporta models d’educació positius. Ideal com a pena dins del model rehabilitador. S’ha  Prevenció especial negativa. Defensat des d’un model incapacitador, per ocupar el temps de la persona i si la persona que executa la pena detecta quan la persona és més susceptible a cometre delictes, obligar a executar aquestes feines durant les hores on cometia les activitats delictives, aconseguiria que la persona deixés de fer-ho  Prevenció general positiva: Confirmar que el DP funciona i les persones castigades aconsegueixen que deixin de delinquir.
 Prevenció general negativa: La idea de fer treballar a algú amb tasques exigents és “unpaid work” es reforça com un autèntica amenaça.
 Retribució: Durant molt temps, s’ha considerat que el TBC és una multa en temps de treballs. No en diners pagats, si no en diners que es deixa de cobrar per hores treballades que no es cobren  Reparador: Possible forma de reparació, com a mínim simbòlica a la societat, a través del treball que beneficia a un col·lectiu en particular que pot estar constituït per un grup semblant a les víctimes del delicte.
Pena camaleònica:Pena susceptible regulada i aplicada de maneres molt diferents i d’obtenir resultats molt diferents.
REGULACIÓ AL CP A partir del 2010 es modifica el CP, fent que els TBC es puguin complir de diferents maneres, tallers o programes formatius. Un sol treballador pot aconseguir l’execució de la pena a un grup més gran de penats. Possibilita a que els penats no tinguin ganes d’incomplir la pena i per tant, hi hagi un tant per cent més elevat de resocialització i un més baix de reincidència.
Exigència del consentiment del penat com a requisit d’imposició. Abans d’imposar-la, el jutge ha de preguntar al penat si està d’acord amb la seva imposició. El legislador exigeix que estigui d’acord per tal que es pugui diferenciar entre el TBC i treballs forçats.
Seria utilitzat el treball dels presos de forma massiva per fer obres públiques. El treball de TBC mai serà la pena única, el jutge tindrà la obligació de tenir una altra pena, ja que el TBC és la pena alternativa. Si el penat no està d’acord amb el TBC, el poden condemnar a presó si aquesta és la pena. A vegades, la pena no és la presó i és la pena de multa.
Límit de durada de la jornada de treball. El límit són 8h Supervisió del JVP a través d’informes: S’estableix que la supervisió d’execució de pena la durà a terme els jutges de vigilància penitenciaria. Aquests és una figura que es crea el 79 i per voluntat de controlar els presos i les seves penes i activitats. El legislador, el 2003 li va atorgar l’execució d’aquesta pena que no té res a veure amb la seva tasca i que a més genera molta feina. El jutge de vigilància penitenciaria, periòdicament (3 mesos normalment) rep informes sobre com està complint la pena el penat. I ha de prendre decisions segons aquests informes.
El DEM és el supervisió immediat que elabora els informes, que li passarà al jutge per tal que pugui fer la supervisió correcta.
Cap pena pot privar de la dignitat del penat. Distingir entre TBC i treballs forçats.
Treball facilitat per l’AP, que pot realitzar convenir per aconseguir places. En el cas de l’administració catalana hi ha un servei de mesures penals alternatives. Aquests serves, fan convenis amb altres administracions publiques (ajuntaments i policies) i entitats del tercer sector. És a través d’aquests convenis que es posen d’acord per enviar als penats a fer els treballs.
Extensió als penats de la protecció a la SS. Cotitza a efectes només d’accidents laborals. Si tenen accidents executant la pena de TBC, tots les despeses estaran cobertes. Però només en aquestes circumstàncies Exclusió interessos econòmics. No se supedita l'èxit d'interessos econòmics. Una ONG o Administració Pública no pot usar la mà d’obra dels penats per substituir llocs de treball. En altres països, els sindicats vigilen que les places de TBC no cobreixin llocs de treballadors. Aquí, per exemple, la neteja d’ajuntaments quan passa a ser un lloc de treball públic a ser portat per una empresa privada, la poden portar els penats complint TBC, ja que substituiria a un lloc de treball.
Incidències durant el compliment / possibles causes d’incompliment:  Absència durant al menys durant 2 jornades sense justificació. Es diferencia d’un justificant mèdic. El CP diu: si la absència mostra un rebuig voluntari de la feina, s’ha d’informar  Rendiment sensiblement inferior al mínim exigible. El supervisió immediat avisaria al supervisor que avisaria el jutge.
 Oposició o incompliment manifest i reiterat de les instruccions del responsable  Negativa del responsable a mantenir-lo al centre. Per qualsevol altre motiu, el responsable del centre es nega a mantenir el penat de TBC.
Possibles actuacions del JVP (jutge vigilància penitenciaria):  Execució en el mateix centre i que continuï complint amb la seva feina  Execució de la pena en un altre centre perquè segueixi complint la pena  El jutge pot decidir que per aquestes incidències, constitueix un incompliment de la pena, es passa el testimoni al jutjat de guàrdia per si hi ha un delicte de tractament de condemna, que es quan es pot imposar la multa. Això és així sempre que el TBC s’hagi imposat com una pena directe. Però el TBC té varies formes d’aplicació FORMES D’APLICACIÓ  Com a pena directa de la part especial del CP  Com a forma de compliment de la RPSIM  Com a regla de conducta de la suspensió d’una pena de presó. Les penes de presó fins a 2 anys es poden suspendre. El jutge les aplica però ell mateix pot decidir, per motius de prevenció especial, que la pena de presó imposada no s’executi.
Durant aquest període de temps, a més del procés de prova, se l’imposi alguna regla de conducta, alguna obligació per prendre consciència. Una de les obligacions possibles poden ser els TBC.
Si es compleix un TBC, la conseqüència serà una pena de privació de llibertat a satisfer la responsabilitat personal subsidiària PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ Regulació: RD 840/2011 Recepció del testimoni de sentència: El jutjat sentenciador enviarà un testimoni de la sentència més les dades de contacte de la persona al departament de justícia. El RD parla de serveis de gestió de penes i mesures alternatives. A Catalunya són les MPA (Mesures Penals Alternatives). El departament rep el testimoni i es distribueixi internament segons el territori. El departament de justícia no utilitza directament els delegats d’execució de mesures, si no que aquests treballen per entitats del tercer sector. Aquests delegats reben el testimoni de sentència, que el fan és citar a la persona penada per una primera entrevista.
Entrevista inicial i pla d’execució: Conèixer el seu perfil i les seves necessitats.
1. Busca el lloc de treball al més adequat entre els disponibles. Es busca, sobretot, aquell lloc de treball aquells problemes que detecten a la entrevista.
2. El propi penat pot proposar un lloc de treball, que el delegat d’execució s’assegurarà del control i de si pot haver un conveni. Si creu que és adient acceptarà la proposta del penat.
3. Valoració i selecció del lloc de treball. el delegat estarà en condicions de prendre una de les decisions més importants. Mitjançant un treball no remunerat, un taller formatiu (TBC contingut formatiu) si el pot fer complir mitjançant un tractament o bé si pot fer un compliment mixta.
Més enllà del reglament, l’AP demana als delegats d’execució que facin una valoració del risc del penat en termes de reincidència, de si han trencat un ordre d’allunyament de si reconeixen els fets, si presenten consums actius, de si te4nen una xarxa social estable o no. Certs ítems a valorar i situar al penat a un nivell de risc baix, mig o alt. Que comportarà un risc del TBC depenent del seu risc.
4. Elaboració i comunicació del pla d’execució (article 5 del decret). Es fa un pla individual de compliment que s’estableix la entitats que es complirà, quins dies, quin horari, qui serà el seu responsable, etc aquest es recull en el document de compromís que el signe el delegat d’execució, el supervisor immediat i el penat. Recull les condicions bàsiques del TBC. el RD estableix que el pla de compliment és executiu de forma immediata, és a dir que pot començar de forma immediata, i l’enviarà de forma immediata al jutge de vigilància penitenciaria, per controlar que vagi d’acord amb la sentència.
Jornada i horari: aquest pla inclourà la fixarà la jornada i l’horari a complir. S’han de fixar seguint un principi de flexibilitat, que ha de possibilitar la compatibilitat del compliment de la pena amb responsabilitats laborals, familiars i educatives de la persona.
Seguiment i control: durant el compliment, el penat haurà de seguir les instruccions del supervisor immediat. De les instruccions del delegat d’execució de mesures i del jutge de vigilància penitenciaria. Periòdicament, hi haurà comunicació entre l’entitat on es presta el servei i el delegat per tal que es pugui informar al jutge de com s’està complint aquesta pena.
Informe final. La ultima jornada laboral tindrà un document on es podrà comprovar que ha anat a treballar. Es fa un breu informe per part de la entitat. El delegat fa un informe final pel jutge de vigilància penitenciaria. On es dona per complerta la pena. i aquest ha de comprovar que ha complerts els dies i es declara que ha extingit la responsabilitat penal.
DADES SOBRE LA SEVA APLICACIÓ LA SITUACIÓ ACTUAL  Relativa estabilització del nombre de penats  Diversificació dels perfils de penats. La davalla des de 2010 ha significat que el perfil de les persones castigades a TBC ha canviat. Abans en un 76% era un delinqüent de seguretat viària, ara la seguretat viaria representa un percentatge del 26-30%.
 Racionalització de recursos: o Nivells de seguiment. Seguir els penats amb un risc alt o Formes de compliment . que es puguin donar diverses formes de compliment. Molts delictes diferents que necessiten una feina molt diversa per tal d’aconseguir la bona resocialització ...