TEMA 2 L’ACTIVITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Administrativo II
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 07/04/2015 (Actualizado: 08/05/2015)
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2 L’activitat de les Administracions Públiques.
1.Segons l’àmbit material Què fan les Administracions Públiques?  Fer operar els serveis públics.
 Gestionar competències.
 Expropiar.
 Ensenyar (Educació, Cultura).
 Gestionar els àmbits de Seguretat.
 Gestionar els àmbits de Sanitat.
 Gestionar els àmbits de Justícia, no pròpiament la funcions des jutges sinó els jutjats.
 Hisenda  Treball  Competència de recaptació d’ impostos.
 Promoure la cultura.
 Gestió de les relacions internacionals.
La peça central és la relació de l’ Administració amb els administrats. En la llista anterior apareixen matèries, però no és suficient, fan falta uns altres criteris per trobar la relació Administració- administrat.
2. Segons tipologia Prestar serveis Arbitrar Limitar Fomentar Sancionar 1 Prestar serveis. L’ Administració presta serveis als administrats, transports públics, escoles públiques, hospitals, etc. Això es deu a que Espanya és un estat social democràtic de dret. Serveis que no són un monopoli, sinó que es troben replicats en el sector privat, educatius, sanitaris... menys l’ autoritat pública que no pot ser de caire privat. La diferència entre servei públic i servei privat no és la gratuïtat, sinó que es pugui accedir amb independència de la seva situació econòmica o geogràfica. Mínim garantitzable a tothom. Barreja sector públic i sector privat.
Gestió directa. Reglament desserveis de les Corporacions Locals. L’ Administració, presta un servei en els ciutadans sense intermediaris. Hi ha 3 maneres:  Gestió indiferenciada.
(policia) la mateixa Administra presta el servei sense intermediaris. Pròpia Administració prestant el servei.
 Gestió Específica ( gerència urbanisme). Àrea de l’ Ajuntament que té moltes especificitats tècniques, i necessita una estructura directament enfocada en aquest servei. La gerència és un òrgan de l’ Ajuntament que fa una gestió directa del tema d’ urbanisme, però ho fa d’ una manera més específica.
 Gestió Organisme Autònom/ Ens públic (DOGC). Es presta el servei de manera directa, el DOGC pertany a la Generalitat però té una estructura prou autònom com per poder actuar de manera autònoma, per aquest motiu es crepa l’ organisme autònom.
Gestió indirecta.
Concessió Arrendament instal·lació pública Concert amb particulars Gestió mixta. L’ Administració posa a disposició dels ciutadans, uns recursos que en ´te a mitges i una societat acaba de prestar el servei. Mecanisme públic aporta recursos, així com el servei privat.
2 Limitar. L’ Administració pot limitar l’ acció dels ciutadans, pot imposar barreres.
Exemple: Límit de velocitat. No és només una prohibició, també pot ser una acreditació com l’ expedició de llicències de trànsit. Normatiu, el ciutadà actua en teoria dintre de l’ àmbit de la norma. No obstant, els ciutadans acostumen operar dins de l’ anomenat àmbit no normatiu, àmbit on hi ha dubtes si la norma empara el comportament o no, no se sap si és legal o no ho és, però no s’ empara dintre del marc normatiu. El dret necessita conèixer els aspectes del marc no normatiu per a poder establir si es legal o il·legal. El dret administratiu utilitza un seguit d’ instruments per a limitar l’ actuació dels administrats: Autorització. Un document que permet una determinada conducta que l’ administració considera perillosa.
Permís. Autorització temporal. Com pot ser una ocupació de via pública.
Llicència de dret preexistent. Control de l’ Administració sobre una activitat que ja es pot fer, però només es pot efectuar conforme a dret si es té llicència. Ex: Llicència de vi, ja es tenen les terres però es necessita una llicència per a poder-lo comercialitzar.
Ordres (obliga a fer).
Prohibicions (Obliga a no fer).
Accions de l’administració basades en normes jurídiques que permeten o prohibeixen.
Límits al control de l’ Administració:  Legalitat. Principi de legalitat, cal respectar la llei i situar-se dintre del marc de la legalitat.
 Proporcionalitat. Utilització de mitjans proporcionals en funció d’ allò que es vol limitar.
 Igualtat. Igualtat material, tractat deforma diferent allò que és diferent, i igualtat formal, tractar igual allò que és igual.
Sancionar. Funció punitiva. Sancions monetàries, retirades de llicències... Ha d’ haver una infracció primer per a que hi pugui haver sanció. Es sanciona perquè s’ ha infringit 3 una norma jurídica, no un acte administratiu, fóra de l’ àmbit normatiu. Il·legal: Prohibit, alegal, no regulat.
Sanció: Incompliment d’ una norma jurídica. Conseqüència d’ una infracció combinada amb un expedient sancionador. Hi ha d’ haver una denúncia, i l’ administrat ha d’ haver “perdut”. Una sanció és un acte administratiu.
Execució forçosa. Autotutela.
 Constrenyiment sobre el patrimoni.
 Execució subsidiària.
 Multa coercitiva.
 Compulsió sobre persones.
Fomentar. Incentivar o desincentivar l’ activitat de particular. Ex: Si beus no condueixis. Diners, Honors i publicitat entre d’ altres. Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia estatal; de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de transporte correspondientes; de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado; de ordenación normativa de los servicios postales y telegráficos; de impulso y dirección de los servicios estatales relativos a astronomía, geodesia, geofísica y cartografía; y de planificación y programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios mencionados.
La paraula foment, associada a foment de l’ economia, per fomentar l’ economia calia crear obres publiques.
Capacitat que té l’administració d’ induir a un particular a fer allò que ella vol.
3 tipus d’ activitats de foment:  Honors i Medalles 4  Avantatges jurídics. L’ administració pot decidir atorgar a un ciutadà un determinat avantatge jurídic si l’ administrat té un comportament determinat. Ex: Estatus del beneficiari de les expropiacions.
 Avantatges econòmic. Deduccions d’ impostos, les subvencions les quals son aportacions de diners que fa l’ Administració a canvi que els administrats tinguin un comportament determinat. Així mateix es pot relaxar l’ aplicació de la normativa laboral per a aconseguir que empreses occidentals s’instal·lin al territori: Dumping social.
Arbitrar. L’ Administració fa de poder judicial en algunes ocasions, aquest poder judicial s’ anomena activitat d’ arbitratge.
Resolució de conflictes:  Entre particulars (OMIC). Com pot ser entre un consumidor i un establiment.
 Entre Administracions (Conveni). Conveni: no és un contracte, es un document que plasma la col·laboració entre dues Administracions.
 Entre particulars i Administracions.
Aquesta és la manera com es relaciona l’ Administració amb els administrats, i ho fa mitjançant aquestes 5 fórmules.
5 ...

Tags: