Tema 10 de Neuroanatomia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 15
Fecha de subida 09/05/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Neuroanatomia Tema 10: Vies i centres sensomotors 10.1 SISTEMES SOMESTÈSICS    La informació procedent de la pell, músculs i articulacions entra al sistema nerviós central per la medul·la i el tronc de l’encèfal.
La informació provinent de la part dreta del cos arribarà pels nervis espinals i cranials drets, i la part esquerra pels nervis espinals i cranials esquerres.
La informació del cap arriba al tronc de l’encèfal pels nervis cranials.
 La informació del cos arriba a la medul·la espinal pels nervis espinals. Els braços a la zona superior de la medul·la (segments cervicals), el tronc a la regió intermitja (segments toràcics) i les cames a la zona inferior (segments lumbars i sacres).
 La informació somestèsica té diverses submodalitats, que són conduïdes per dos sistemes neuroanatòmics diferenciats: o Sistema de la columna dorsal-lemnics medial:  Tacte epicrític: tacte fi que permet discriminar el punt exacte on s’ha rebut l’estimulació.
 Propiocepció: Informació de la tensió muscular i del grau de flexió de les articulacions que permet conèixer la posició de les diferents parts del cos.
o Fascicle espino-talàmic:  Tacte protopàtic: tacte no discriminatiu que ens dona informació sobre la regió estimulada, però sense precisar el lloc exacte d’estimulació.
 Temperatura  Dolor o nociocepció.
10.1.1 Sistema de la columna dorsal-lemnisc medial  Des dels receptors de la cama, la primera neurona sensorial condueix la informació fins al bulb ipsilateral. Aquesta neurona té el soma al gangli dorsal i l’axó s’estén al llarg de l’arrel dorsal i del fascicle de la columna dorsal de la medul·la espinals fins al bulb, on fa sinapsis al nucli gracilis amb la segona neurona sensorial.
Neuroanatomia  Des del bulb, la segona neurona sensorial condueix la informació fins al tàlem contralateral. Aquesta neurona té el soma en el nucli gracilis i el seu axó creua la línia mitja i s’extén, formant part del lemnisc medial, fins al nucli ventral posterolateral del tàlem.
Neuroanatomia  Des del nucli posterolateral del tàlem, una tercera neurona projecta la informació fins a l’escorça somestèsica primària situada a la circumvolució postcentral (lòbul parietal).
 La via neuroanatòmica que porta la informació somestèsica de la part superior del cos és similar a l’anterior, però amb sinapsis en el nucli cuneatus del bulb.
Neuroanatomia  La informació somestèsica de la cara i part del cap és conduïda pel nervi trigemin (V parell cranial) fins al nucli sensorial del trigemin situat al tronc de l’encèfal. Des d’aquí la informació es contralateralitza i arriba al nucli ventral posteromedial del tàlem pel fascicle trigemino-talàmic. Una tercera neurona conduirà la informació fins a l’escorça somestèsica primària.
Neuroanatomia 10.1.2 Fascicle espino-talàmic       Des dels receptors del tronc i les extremitats, la primera neurona sensorial condueix la informació fins a la banya dorsal ipsilateral de la medul·la espinal. Aquesta neurona té el soma al gangli dorsal i el seu axó s’extén per l’arrel dorsal fins a la banya, on fa sinapsis amb la segona neurona sensorial.
Des de la banya dorsal, la segona neurona sensorial condueix la informació fins al tàlem contralateral.
Aquesta neurona té el soma a la banya dorsal ipsilateral i el seu axó creua la línia mitja en el mateix segment medul·lar i s’estén, formant part del fascicle espino talàmic, fins al nucli ventral posterolateral del tàlem (aquests fascicle forma part de les columnes lateral i ventral de la medul·la espinal).
Des del nucli ventral posterolateral del tàlem, una tercera neurona projecta la informació fins a l’escorça sensorial primària situada a la circumvolució postcentral (lòbul parietal).
La informació somestèsica de la cara i part del cap es conduïda pel nervi trigemin (V parell cranial) fins al nucli sensorial del trigemin situat al tronc de l’encèfal.
Des d’aquí la informació es contralateralitza i arriba al nucli ventral posteromedial del tàlem pel fascicle trigeminotalàmic.
Una tercera neurona conduirà la informació fins a l’escorça somestèsica primària.
10.1.3 Organització somatotòpica  Els axons dels sistemes somestèsics, tant els de la columna dorsal-lemnisc medial com els del fascicle espino-talàmic, estan organitzats somatotòpicament. Aquesta organització reflecteix la topografia del cos, és a dir, la seva organització espacial.
o Columna dorsal: els axons de la columna dorsal estan ordenats en funció de la procedència de la informació que condueixen. Els més medials condueixen informació de la part inferior del cos, i els més laterals de la superior.
Neuroanatomia Escorça somestèsica primària: la superfície d’escorça dedicada al processament d’una regió del cos no reflecteix el seu tamany, sinó la seva sensibilitat. Així dons, la representació cortical del cos (homuncle sensorial) està deformada per la importància sensorial de cada regió.
10.2 SISTEMA MOTOR o   Existeixen diversos circuits al sistema nerviós central que processen informació destinada al control motor. El resultat final d’aquest procés haurà d’arribar a les motoneurones espinals i troncoencefàliques que seran les encarregades de conduir-lo fins als músculs.
Fonamentalment hi ha 2 grups de vies que condueixen les instruccions motores fins a les motoneurones: 10.2.1 Vies de control voluntari del moviment  La programació dels moviments voluntaris es duu a terme a les escorces premotora i motora suplementària. Des d’aquí, aquesta informació serà conduïda fins a l’escorça motora primària.
Neuroanatomia  Des de l’escorça motora primària la informació és conduïda fins: o Fascicle corticobulbar: nuclis motors del tronc de l’encèfal per moviments de la cara.
o Fascicle corticoespinal: banya ventral de la medul·la espinal per controlar fonamentalment moviments precisos de les extremitats.
 Des d’aquí la informació és conduïda cap als músculs per les motoneurones.
 A l’alçada del bulb els axons que formen aquests fascicles creuen la línia mitja, i en concret el creuament dels axons del fascicle corticoespinal s’anomena decussació de les piràmides.
Neuroanatomia 10.2.2 Vies de control automàtic del moviment    Les vies de control automàtic del moviment s’originen en diversos nuclis del tronc de l’encèfal i modulen l’activitat de les motoneurones.
Aquestes vies reben el nom genèric de vies extrapiramidals.
Entre aquestes vies destaquen: o Els fascicles reticuloespinals: que s’originen a la formació reticular i regulen el to muscular.
o Els fascicles vestibuloespinals: que s’originen als nuclis vestibulars i es relacionen amb el manteniment de l’equilibri.
10.3 SISTEMA VISUAL   La major part del camp visual és captada pels 2 ulls. Només les regions més laterals són captades únicament per l’ull ipsilateral.
Com que el cristal·lí inverteix la imatge a la retina: o El camp visual dret és captat per l’hemirretina (meitat de la retina) esquerra de cada ull.
o El camp visual esquerre és captat per l’hemirretina dreta de cada ull.
10.3.1 Camp visual esquerra   La informació és captada per l’hemirretina nasal de l’ull ipsilateral i per l’hemirretina temporal de l’ull contralateral.
Des de la retina, els axons de les neurones ganglionars portaran la informació fins al tàlem, formant el nervi òptic (II parell cranial) i el tracte òptic.
Nervi òptic (II parell cranial) Tracte òptic Neuroanatomia  En el quiasme òptic, els axons que provenen de l’hemiretina nasal creuen la línia mitja, mentre que els que provenen de l’hemiretina temporal segueixen ipsilateralment.
     Així dons, al tàlem dret arriba la informació del camp visual esquerre.
Concretament, la informació arriba al nucli geniculat lateral del tàlem.
La major part d’aquesta informació ha estat captada pels dos ulls. En canvi, la part més lateral només és captada per un ull.
Des d’aquí, la informació és conduïda a l’escorça visual primària dreta, en el lòbul occipital.
La informació del camp visual dret seguirà un recorregut equivalent, però pel costat contrari.
Neuroanatomia 10.3.2 Camp visual dret  La informació del camp visual dret arriba al tàlem esquerra, i des d’aquí es projecta la informació fins a l’escorça visual primària esquerra.
10.3.3 Escorça visual primària     Es troba situada a l’àrea 17 de Brodmann, en el lòbul occipital. En concret, al voltant i per dins de la cissura calcaria, per tant la major part està oculta.
La major part de les seves aferències provenen del nucli geniculat lateral del tàlem.
Té una organització retinotòpica (representació topogràfica de la retina).
La major part de les seves eferències es projecten cap a l’escorça visual d’associació (escorça extraestriada).
Neuroanatomia 10.3.4 Escorça visual d’associació (escorça extraestriada)   Correspon a les àrees 18 i 19 de Brodmann, situades al lòbul occipital.
Rep la informació des de l’àrea visual primària i continua dorsalment cap a l’escorça parietal posterior (corrent dorsal: localització d’objectes) i ventralment cap a l’escorça inferotemporal (corrent ventral: reconeixement d’objectes).
10.4 SISTEMA AUDITIU    La informació auditiva captada per les cèl·lules ciliades de la còclea és transmesa a les neurones que formen la branca auditiva del VIII parell cranial.
Els axons d’aquestes neurones porten la informació fins als nuclis coclears del bulb, on fan sinapsis.
A partir dels nuclis coclears, la informació és conduïda per dues vies simultànies: o Via principal: contralateral.
o Via secundària: ipsilateral.
10.4.1 Via principal: contralateral     L’axó de les neurones dels nuclis coclears creua la línia mitja i fa sinapsi amb neurones del nucli olivar contralateral.
Els axons de les neurones de l’oliva bulbar condueixen la informació fins als col·licles inferiors del mesencèfal, formant el fascicle lemnisc lateral.
Els axons de les neurones dels col·licles inferiors condueixen la informació fins al cos geniculat medial del tàlem.
Des del tàlem, la informació és conduïda fins a l’escorça auditiva primària, localitzada en el lòbul temporal.
Neuroanatomia 10.4.2 Via secundària: ipsilateral   A la via ipsilateral, els axons de les neurones coclears condueixen la informació auditiva fins els col·licles inferiors ipsilaterals, bé de forma directa o bé amb una sinapsi intermitja en el nucli olivar ipsilateral.
Des d’aquí la via segueix fins a l’escorça auditiva primària fent relleu en el tàlem, però de forma ipsilateral.
10.4.3 Escorça auditiva    La informació auditiva es processa a l’escorça auditiva primària, donant lloc a la sensació auditiva. Així, la lesió d’aquesta àrea provoca un dèficit bilateral en la sensació auditiva, però especialment marcat pels estímuls captats per l’orella contralateral.
Des de l’àrea primària, la informació es conduïda a l’àrea d’associació auditiva, que està relacionada amb la percepció d’aquesta informació (en el cas de l’hemisferi esquerre, inclu l’àrea de Wernicke que permet el reconeixement de les paraules). Així la lesió d’aquesta area provoca l’agnòsia auditiva.
Tant l’àrea auditiva primària com la d’associació continuen per la part ventral de la cissura de Silvio.
10.5 SISTEMA VESTIBULAR Neuroanatomia  El sistema vestibular està involucrat en la percepció de la posició del cos a l’espai.
 La informació captada pels receptors dels òrgans vestibulars és transmesa a les neurones que formen la branca vestibular del VIII parell cranial.
 Els axons d’aquestes neurones porten la informació fins als nuclis vestibulars ipsplaterals de la protuberància, on fan sinapsis.
 Des d’aquí, la informació es condueix de forma bilateral cap a diversos nuclis de la regió posterior dels dos tàlems.
 Des del tàlem la informació és conduïda fins a l’escorça vestibular, situada en zones discretes de la part inferior del lòbul parietal.
10.6 SISTEMA OLFACTIU    La informació olfactòria captada pels receptors de l’epiteli olfactori és transmesa a les cèl·lules mitrals del bulb olfactori situat just per sobre de la cavitat nasal a la base del lòbul frontal.
Des d’aquí les cèl·lules mitrals condueixen la informació, a través del tracte olfactori, cap a l’escorça olfactòria primària, situada a la regió medial del lòbul temporal.
L’escorça olfactòria primària inclou principalment l’escorça piriforme i els nuclis corticomedials de l’amígdala.
Neuroanatomia  Finalment, la informació és conduïda, via tàlem, fins a la regió posterolateral de l’escorça orbitofrontal on s’integra amb la informació gustativa per donar lloc al sabor.
10.7 SISTEMA GUSTATIU    Des dels receptors del gust situats majoritàriament a la llengua, la primera neurona sensorial condueix la informació gustativa fins al nucli del tracte solitari situat al bulb.
Els axons d’aquestes neurones formen part dels parells cranials VII (facial), IX (glossofaringi) i X (vague).
Des d’aquí, les segones neurones condueixen la informació fins al tàlem (nucli ventral posteromedial).
Neuroanatomia   Des del tàlem, la informació és conduïda fins a l’escorça gustativa primària situada principalment a l’escorça frontal insular i opercular.
Finalment, la informació és conduïda fins a la regió posterolateral de l’escorça orbitofrontal on s’integra amb la informació olfactòria per a donar lloc al sabor.
...