Resum teoria estats comptables (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura analisi estats comptables
Año del apunte 2016
Páginas 15
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

PP ACABADOOOOOOOOOOOOOS FACTORS D’ÈXIT DE LES EMPRESES: Perspectiva a llarg termini: • • 4 anys per generar beneficis 9 anys per repartir dividends Buscar avantatges competitius • En cost, I+D, disseny, qualitat, màrqueting, imatge...
PLA GENERAL COMPTABLE • • • • • (O) Marc conceptual  Reprodueix els conceptes bàsics inclosos al codi de comerç (O) Normes de registre i valoració o Actiu: Preu d’adquisició. Cost de producció. Valor net realitzable. Valor en us. Cost de venda atribuïble a un actiu. Valor residual o Actiu i passiu: Valor raonable. Valor actual. Valor comptable o Actiu i passiu financer: Cost amortitzable. Costos de transacció atribuïbles a actius i passius financers o Passiu: Cost històric. Cost (O) Comptes anuals o Complets o Abreujats Quadre de comptes Definicions i relacions comptables COMPTES ANUALS • • • • • Balanç de situació Compte de pèrdues i guanys Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) Estat de fluxos d’efectiu (EFE) Memòria Als comptes anuals s’han d’incloure els saldos comparatius (d’un any respecte a l’anterior).
L’informe de gestió no forma part dels comptes anuals, tot i que els acompanya en el seu procés de divulgació. L’informe d’auditoria no forma part dels comptes anuals.
BALANÇ DE SITUACIÓ Recursos/capitals permanents = Patrimoni net + PNC Els capitals permanents son el net patrimonial i els deutes a llarg termini.
Liquiditat: Capacitat de l’empresa per fer front als seus compromisos financers. El seu anàlisi es d’interès per als gestors de la companyia així com a tercers (creditors). Contempla l’equilibri financer a curt termini Solvència: Equilibri financer a llarg termini Tècniques d’anàlisi: • • Estàtic: Basades en saldos de balanç, preferentment mitjans Dinàmic: Basades en fluxos, especialment de tresoreria Finançament de l’empresa: A través de recursos propis i endeutament Cost: Els saldos líquids tenen menys rendibilitat. Si són excessius, pot anar en detriment dels accionistes i pot afectar la valoració per part de tercers Nota! Z > 2,9  Baixa probabilitat d’impagament 1,21 > Z < 2,9  Probabilitat mitjana d’impagament Z < 1,21  Alta probabilitat d’impagament Z > 0 Bona salut Z < 0 Elevada probabilitat d’insolvència Model d’Argentí Defectes: 10 màxim acceptable Debilitats i símptomes: 15 màxim acceptable Si: + 35 punts = insolvència 25-35 = certa probabilitat -18 baixa probabilitat La gestió del circulant Una bona gestió del circulant fa que els terminis dels actius siguin el més curt possibles. Fa que disminueixin les necessitats del FM (es necessiten menys recursos financers) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Despeses: • • Per naturalesa (Espanya)  Presentació segons el valor afegit generat i la seva distribució Per centre de cost ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (ECPN) Explica el perquè ha canviat el PN en un període. Té dues parts • Estat total de canvis en el PN i el compte de resultats global de l’any o Les partides van directament al PN sense passar pel compte de resultats.
Aquestes partides es traspassaran en el futur, al compte de resultats en el moment de la seva realització • o Les partides que van directament al PN ho fan a traves dels grups 8 i 9 del PCG Mostra el moviment de l’exercici per a cada partida del patrimoni Hi figuren els ajustos per canvis de criteri comptable i per correcció d’errors d’exercicis anteriors.
El PGC per pimes només conté a segona part.
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU (EFE) Presenta el cashflow Cashflow: Recursos generats per l’activitat operativa de l’B = Ingressos operatius – despeses operatives (Recursos generats per l’activitat operativa de l’empresa = ingressos operatius – despeses operatives) de l’exercici en tres trams: • • • Operatiu (explotació més partides inclassificables) Finançament Inversió Mostra conciliació entre saldo inicial i final d’efectiu (que inclou també equivalents d’efectiu) Les empreses que poder preparar comptes abreujats o que apliquen PGC/Pimes no estan obligades a preparar-lo Cal diferenciar entre l’EFE de: • • El cashflow previsional, utilitzat per a la gestió financera El Cashflow econòmic = resultat + amortitzacions (O EBDITA) (Es una aproximació a l’EFE) Flux de caixa econòmic: Benefici + despeses que no es paguen (o que no passen per caixa com amortitzacions, deteriorament de l’actiu..) EBIDTA: Benefici abans d’interessos, impostos i amortitzacions Resultat de l’exercici abans d’impostos + ajustaments de resultats EBITDAR: Benefici abans d’interessos, impostos, amortitzacions i lloguers.
Mètode directe flux de caixa: Cobraments de les activitats ordinàries/ financeres – Pagaments de les activitats ordinàries/financeres Mètode indirecte flux de caixa net ordinari + Depreciacions i amortitzacions +/- canvis en les provisions +/- canvis en el FM Benefici MEMORIA Complementa, amplia i comenta la informació continguda en el Balanç de situació i en el compte de PiG. Contingut: • • • • • • Activitat Bases comptables  Criteris de reconeixement i valoració Moviment  dels actius i passius fixos i del patrimoni Detalls  de les partides més importants dels comptes Informació  pot ser extracomptable, rellevant: com s’han fet determinades estimacions, anàlisi de les vendes, avals i altres compromisos, venciments dels actius i passius a termini llarg, anys oberts a inspecció fisca...
Forma part dels comptes anuals INFORME DE GESTIÓ Contingut molt desigual entre les empreses. El contingut mínim es: • • • Evolució negocis i situació. Evolució previsible. Factors de negocis més importants Fets posteriors I+D accions pròpies Objectius i polítiques de risc i cobertures. Exposició a riscos de preus, crèdit, liquiditat i fluxos de caixa L’informe de gestió no forma part dels comptes anuals, però els acompanya al registre mercantil.
Les empreses que poden preparar comptes abreujats o apliquen PGC/Pimes no estan obligades a presentar-lo INFORME D’AUDITORIA Abats de l’informe. Opinió favorable. Opinió favorable amb salvedats. Opinió desfavorable.
Opinió denegada COMPTES ANUALS ABREUJATS Límits per formular-los, durant 2 exercicis consecutius han de succeir 2 de les condicions: Poder fer balanç, ECPN i PiG abreujat significa la no obligació d’auditoria, d’EFE ni d’informe de gestió. No obligació de consolidar a menys que una de les societats cotitzi en borsa.
Obligatorietat d’informació. Les societats amb valors cotitzats no poden formular comptes abreujats MAQUILLATGES I DETECCIÓ Comptes anuals objectius. Buits de la normativa.
Optimisme-pessimisme.
Elecció entre diverses valoracions admeses. Manipulació de les transaccions.
Comptes anuals transformats.
La comptabilitat creativa s’utilitza per allisar resultats, impressionar als accionistes, manipular el valor de les accions. Controlar dividends...
Tècniques: Activació de despeses, amortitzacions, deterioraments, valoracions, diferencies de canvi, provisions, contingències, reclassificació d’actius i passius, estimació i reconeixement dels ingressos i despeses... Detecció a través dels comptes anuals. Informes d’auditoria. Canvis de criteri. Moviments de reserves...
ENDEUTAMENT vs AUTOFINANÇAMENT L’autofinançament té un cost evident per als accionistes i les la partida amb més risc. Ofereix estabilitat financera, en funció de les expectatives de dividends. Es pot obtenir per noves aportacions dels propietaris. O per la no distribució dels beneficis de l’any. Major autofinançament implica més solvència. L’empresa pot preferir un major endeutament per un efecte palanquejament positiu L’endeutament permet millorar la rendibilitat financera. Té un cost financer evident però es considera una despesa fiscalment deduïble CREIXEMENT: HIGGINS Capacitat de creixement = 1 𝑅 𝑀 (1−𝐷)𝑥 𝐸 −𝑀 (1−𝐷)𝑋 𝐸  on: M= Beneficis/Vendes D= Dividends /BN E = Actius / RP R = Vendes / Actius Per augmentar la capacitat de creixement es pot augmentar el marge. Repartir menys dividends.
Incrementar el pes del deute. Gestionar millor els actius per millorar la seva rotació Tipus de creixement: • • • • Per capacitat financera: equilibrat, ràpid... (B) Per despeses d’estructura: equilibrades o excessives (D) Per competitivitat (A) Per situació de mercat: estancat o expansiu (V) RECOMANACIONS Millora en la gestió de l’estructura • • Reducció d’actius Reducció de despeses d’estructura Millora de la gestió comercial • Increment vendes Millora gestió general • Millora del marge per un increment superior dels preus de venda amb relació amb el cost de vendes Millora de la gestió de finançament • • Reducció del cost del finançament total Millora en les condicions de finançament aliè Llindar de rendibilitat RENDIBILITAT 𝐶𝐹 𝐶𝑉 ) 𝑉 1−( Rendibilitat financera (ROE) = = = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑒𝑡  Rendibilitat de l’accionista 𝑃𝑁 /𝑅𝑃 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑒𝑡 x 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 Marge 𝐵𝐴𝐼𝐼 = 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 x 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 x 𝑃𝑁 /𝑅𝑃 x Rotació x Palanquejament 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 x 𝑅𝑃/𝑃𝑁 x 𝐵𝐴𝐼 𝐵𝐴𝐼𝐼 x 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑒𝑡 𝐵𝐴𝐼 = Marge x Rotació x Palanquej. x Efecte fiscal (Mètode parès) 𝐵𝐴𝐼𝐼 Rendibilitat econòmica (ROI) = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  Rendibilitat de l’actiu = (BAII/Vendes) x (Vendes/Actiu) Marge x Rotació Palanquejament financer = Actiu / Fons propis = Actiu / Fons propis * BAI/BAII = Grau d’endeutament * Cost de l’endeutament Palanquejament financer: Quina proporció representa el FP dins del finançament total.
Favorable si el deute incrementa la rendibilitat financera. ROI > Cost del deute.
Si el rendiment marginal > cost financer marginal, pot ser una bona estratègia augmentar el palanquejament • • • Si es >1  El deute incrementa la rendibilitat Si es <1  El deute minva la rendibilitat Si es =1  El deute no afecta la rendibilitat RENDIMENT O RENDIBILITAT ECONOMICA Rendiment: es calcula sobre els actius nets. Mesura els Bº produïts pels actius o recursos invertits. És una mesura de la gestió ja que representa allò que es guanya amb la inversió feta FONS DE MANIOBRA Es la part d’AC finançada per recursos permanents. Es garantia de l’estabilitat financera.
Recursos o reserves financeres addicionals per fer front a necessitats imprevistes o al creixement de l’empresa. Les empreses que cobren al comptat i paguen a termini necessiten FM petits o fins i tot negatius. Les empreses amb llargs períodes de maduració els FM han de ser elevats.
• • FM APARENT / REAL: El que apareix realment en un moment FM NECESSARI: Indica quin hauria de ser el FM ideal • Real > Necessari  FM EXCESSIU Mala gestió dels recursos. Reforça la liquiditat de l’entitat Real < Necessari  FM INSUFICIENT Problemes de liquiditat • FONS DE MANIOBRA NECESSARI CÀLCUL FM NECESSARI CICLE DE MADURACIÓ I CICLE DE CAIXA Maduració: Període entre la compra de la primera matèria fins al cobrament del producte venut 1+2+3+4 Cicle de caixa: Període entre pagament de primera matèria fins al cobrament del producte venut 1+2+3+4-5 1: Terminis o rotació de primeres matèries 2: Terminis o rotació de productes en curs 3: Terminis o rotació de productes acabats 4: Terminis cobrament de clients 5: Terminis de pagament a proveïdors CÀLCUL DEL FM AMB EL CICLE DE CAIXA 1) Calcular els terminis del cicle de caixa 2) Conversió dels terminis anteriors en dies de venda a preu de venda 3) Càlcul del nombre de dies de venda a preu de venda a finançar 4) Conversió en unitats monetàries dels dies a finançar per obtenir les necessitats del FM 5) Exemple: Vendes anuals 365.000 Vendes diàries 365000/365=1000 Preu de venda: PM=40%, PC= 50%, PC= 6’%, Client=100% EOAF Té dos components 1) Tresoreria generada/aplicada en les operacions 2) Suma de la variació dels immobilitzats i dels capitals permanents TIPUS DE SOCIETATS Causes d’exempció: • • • • • • • • • La societat dominant no es mercantil ni espanyola No hi ha grups de societats (dominant + dependent) No es sobrepassen dos dels límits (vendes ,actiu, empleats) La societat dominant espanyola està dominada per una altra de la UE i els socis minoritaris no ho sol·liciten La societat dominada és poc significativa La informació és molt costosa o no es pot aconseguir en el termini adequat Hi ha restriccions importants a la societat dominada La participació s’ha posat a al venda L’activitat de la dependent és molt diferent.
COMPTES ANUALS CONSOLIDATS Balanç consolidat • • • ANC o Immobilitzacions financeres ▪ Participacions posades en equivalència ▪ Crèdits a societats posades en equivalència o Fons de comerç de consolidació ▪ De societats consolidades per integració global o proporcional AC o Deutors ▪ Empreses posades en equivalència o Inversions financeres temporals ▪ Crèdits a empreses posades en equivalència PN + PASSIU o Altres reserves de la societat dominant: reserves distribuïbles o Reserves en societats consolidades per IG o IP o Reserves en societats posades en equivalència o Diferencies de conversió: de societats consolidades per IG o IP i e societats posades en equivalència o PiG atribuïdes a la societat dominant o – dividend a compte lliurat en l’exercici o Socis extern o Diferencia negativa de consolidació o Creditors a ll/t o Creditors c/t Compte de PiG consolidat Inclou 100% ingressos i despeses societat dominant 100% ingressos i despeses societats dominades % d’ingressos i despeses societat multigrup %de resultats associades Memòria consolidada Informe de gestió consolidat Informe dels auditors de dades consolidades ...