Estómac (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 02/01/2015
Descargas 26

Vista previa del texto

ESTÒMAC 1.-ESTÓMAC MONOCAVITARI: Es troba darrere del fetge, dorsal al esòfag. El diafragma és cranial a l’estómac. Al lateral dret trobem el pàncreas. Es troba disposat a l’esquerre.
Cara parietal Es relaciona amb la paret abdominal i amb el fetge. Es troba en contacte amb el fetge. Hi trobem la impressió gàstrica dels intestins.
Cara visceral Es relaciona amb les nanses intestinals.
Curvatura major de l’estómac  On es troba l’oment major. Ventral.
Curvatura menor de l’estómac  Petita i dorsal. On trobem l’oment menor.
 Escotadura angular Entre el cos de l’estómac i la porció pilòrica. Dorsal. Marca el límit entre el cos i la regió pilòrica.
Porció cardíaca Regió al voltant de l’entrada de l’esòfag. És el càrdies.
 Orifici cardíac  Per on entra l’esòfag.
 Escotadura cardíaca Entre l’esòfag i el fons de l’estómac. Molt cranial.
Fundus gàstric Sac cec a l’esquerra de la porció cardíaca. On cau l’aliment que entra pel càrdies.
 Sac cec de l’estómac (èquids)  Sac que trobem cranial al fundus de l’estómac. No es coneix la seva funció.
Es veu molt bé des de dins.
 Diverticle de l’estómac (suids) Equivalent al sac cec dels èquids però més petit. Es veu molt bé des de dins.
Cos de l’estómac  La porció principal de l’estómac.
 Solc de l’estómac En la curvatura menor, la continuació a la mucosa gàstrica de la gotera esofàgica. És a dir la línia més curta entre l’entrada i la sortida. Per dins es correspon amb la curvatura menor. Si l’estómac es troba buit i hi arriba líquid no es dilatarà massa l'estómac i recorrerà aquesta línia directament.
Porció pilòrica (entre l’escotadura angular i el pílor)  Antre pilòric Porció més àmplia. El pílor comença un cop passada l’escotadura angular.
 Canal del pílor  Porció més estreta entre l’antre i l’orifici.
 Pílor Constricció distal que conté l’esfínter.
 Orifici pilòric  És el forat pròpiament dit.
 Torus pilòric (suids) També es troba a l’estómac policavitari. És una dilatació que trobem abans de l’orifici.
Elevació de la mucosa.
Mucoses:  Porció aglandular (èquids i suids): És dura. Es troba en èquids, suids i remugants on hi ha una barreja dels dos tipus de glàndules.
o Cantell plegat (límit sinuós entre la mucosa aglandular i la glandular)Límit entre la mucosa glandular i l’aglandular. Només en èquids és evident. En suids per exemple només es veu un canvi suau de color entre les dues porcions.
 Porció glandular:  Són toves. Són les úniques que presenten els carnívors.
o Plecs gàstrics Plecs de la mucosa generalment longitudinals.
CERDO 2.-ESTÒMAC POLICAVITARI: És l’estómac propi dels remugants. Té 4 parts. És molt important la seva distribució.
1.-RUMEN Molt gros, desplaça al resta d’òrgans. L’animal repeteix la mastegació.
Cara parietal (esquerra, es relaciona amb la paret abdominal) Cara visceral (dreta, es relaciona amb les nanses intestinals) Atri del rumen (sac cranial) És el primer que trobem en entrar el rumen, per on entra l’esòfag. Connecta amb el sac dorsal.
Sac dorsal:  Només hi ha gas.
 Sac cec caudodorsal  Al fons del sac dorsal.
Sac ventral:  Les seves papil·les són més grans perquè en el dorsal només hi ha gas.
 Recés del rumen (cranial) Per davant del sac ventral.
 Sac cec caudoventral  Al fons del sac ventral.
Solc cranial Entre l’atri del rumen i el recés del rumen, externament.
Solc caudal Entre els sacs cecs dorsal i ventral.
Solc longitudinal dret  Al costat dret. Es correspon internament amb el pilar longitudinal dret.
Solc longitudinal esquerre  Uneix el sac dorsal i ventral pel costat esquerre. Es correspon internament amb el pilar longitudinal esquerre.
Orifici intraruminal (entre sac dorsal i sac ventral) Connecta el sac dorsal i el ventral.
Solc coronari dorsal (pilar coronari dorsal) Entre el sac dorsal i el sac cec caudodorsal Solc coronari ventral (pilar coronari ventral)Entre el sac ventral i el sac cec caudoventral Solc ruminoreticular (plec ruminoreticular): Entre el rumen i el reticle.
 Orifici ruminoreticular Papil·les del rumen  Recobreixen tot el rumen i són diferents segons la zona.
2.-RETICLE  Té una mucosa que sembla una ret del cabell. Cel·les de forma hexagonal plenes de papil·les.
Curvatura major Curvatura menor Solc del reticle  Línia més curta entre l’entrada i la sortida.
Orifici reticuloomàsic Connecta el reticle amb l’omàs.
Cel·les del reticle  Forma hexagonal. Per tota la paret interna del reticle.
Crestes del reticle  Parets de les cel·les del reticle.
Papil·les del reticle  Recobreixen tot el reticle excepte les parets de les cel·les.
3.-OMÀS  També anomenat llibret perquè conté làmines en el seu interior.
Cos de l’omàs Coll de l’omàs (orifici reticuloomàsic) Solc de l’omàs  Distància més curta entre l’entrada i la sortida.
Orifici omasoabomàsic  Entre l’omàs i l’abomàs.
Recessos interlaminars  Entre les làmines que formen l’omàs. Sembla un llibre.
Papil·les de l’omàs  Recobreixen les làmines.
4.-ABOMÀS És l’estómac on es produeix el cuall de la llet. És el més gran en els lactants. És com un estómac monocavitari.
Cara parietal (es relaciona amb la paret abdominal) Cara visceral (es relaciona amb el rumen) Curvatura major Curvatura menor Fundus de l’abomàs Cos de l’abomàs Porció pilòrica:  Pílor   Orifici pilòric  Sortida del abomàs.
Torus pilòric  Abultament que hi ha a la zona de l’orifici pilòric. Com el dels monocavitaris.
Vels de l’abomàs  Plecs de la mucosa que tanquen l’orifici entre l’omàs i l’abomàs.
Plecs espirals de l’abomàs  Per dins de l’abomàs. Són lleugerament oblics. Són la porció glandular.
...