Examen juliol 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Química de l'aigua
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

QUÍMICA DE L’AIGUA.CCAA.
JULIOL 2007 Nom........................................................
Gup.....................
1.-Quina de les següents barreges serà una solució tampó quan es dissol en 1 L d’aigua.
Dona les raons i determina el pH de totes elles a)0,2 mols de NaOH i 0,2 mols de HCl; b)0,2 mols de NaCl i 0,3 mols de HCl c)0,4 mols de HAc i 0,2 mols de NaOH; d)0,5 mols de NH3 i 0,5 mols de HCl e)0,3 mols de KOH i 0,2 mols de HCl 2.-Calculeu el pH d’una solució 1,0.10-3M de NaIO3. Ka HIO3 = 1,6.10-4 3.-Si el pH d’una solució 0,1M d’un àcid és 4,5 quin serà el pH d’una solució formada per 1,0.10-2 M d’aquest àcid i 1,0.10-2M de la seva base conjugada? 4.-Quin és el pH al qual s’ha d’ajustar una solució que és 0,01M en Fe(III) i 0,02M en Cd(II) per precipitar la màxima quantitat d’un dels metalls en forma d’hidròxid sense que precipiti l’hidròxid de l’altre metall? Kps(hidròxid de Fe(III))= 1,6.10-39; Kps(hidròxid de Cd(II))= 4,5.10-15; 5.-La p-etoxi-crisoidina és un indicador àcid-base que vira en un interval de pH de 3,55,5. Raona si serà adequat per valorar alguna de les següents barreges: a)50 mL de HAc 2M amb NaOH 2M b) 50 mL de H2CO3 2M amb NaOH 2M c)50 mL de NH3 2M amb HCl 2M d) 50 mL de NH3 2M amb HAc 2M e)cap de les anteriors pK (HAc) = 4,8; pK (NH4+) = 9,2; H2CO3 :pK1 = 6,2; pK2 = 10,3; 6) Es valoren 25,0 mL d’un metall M2+ 0,0200 M amb EDTA 0,0100 M en una solució tamponada a pH =8,0. Calcula la pM desprès d’afegir 20,0 mL d’EDTA.
7) Es valora 50,00 mL d’una solució de Cr2+ 0,1000 M amb Fe3+ 0,1000 M (valorant).
Els potencials estàndards de reducció del Cr3+/ Cr2+=-0,408 V i del Fe3+/Fe2+=0,771V.
a) Determina el potencial després de l’addició de 50,10 mL de valorant.
b) Dibuixa un esquema de la Pila corresponent a aquesta reacció redox, tot indicant la Eo de la Pila, l’ànode, el càtode, la reacció d’oxidació, la de reducció, la reacció global, el oxidant i el reductor.
Pregunta de contestació lliure. (una a escollir) 1.-Determinació de DQO . Aspectes ambientals i analítics.
2.-Determinació de duresa total, duresa càlcica i duresa magnèsica.
...