Ejercicios fisiologia humana 4 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 1
Subido por

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:31 Heu entrat com Tràfach Navarro Georgina (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 4: Fisiologia Cardiovascular ▶ Autoavaluació: cardiovascular Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Començat el Estat Completat el Temps emprat Punts Qualificació 6 13 14 Acaba la revisió Pregunta 1 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta dilluns, 9 desembre 2013, 17:13 Acabat dilluns, 9 desembre 2013, 17:29 15 minuts 43 segons 4,40/14,00 3,14 sobre 10,00 (31%) Quin seria el cabal cardíac d'un individu que té una FC de 62bmp, volum diastòlic final de 136ml i volum sistòlic de 74ml? ¿Cuál el gasto cardíaco de un individuo con FC de 62bpm, volumen diatólico final de 136ml y volumen sistólico de 74ml? Trieu-ne una: a. 5.240ml/min.
b. 4.588ml/min.
c. Amb els valors que tenim no podem calcular el cabal cardíac.
Con estos datos no se puede calcular el gasto cardíaco.
d. 5420ml/min.
Sense resposta Pregunta 2 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Segons la Llei Frank-Starling el volum sistòlic aumentarà deprés d'un augment en.....
Segun la Lei Frank-Starling el volumen sistólico aumentará después de un aumento en....
Trieu-ne una: a. La postcàrrega.
La postcarga.
b. La precàrrega.
La precarga.
c. La pressió arterial mitja.
La presión arterial media.
d. La freqüència cardíaca.
La frecuencia cardíaca.
Sense resposta Pregunta 3 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta El treball que realitza el ventricle esquerre és molt superior al treball que fa el ventricle dret, perquè en el ventricle esquerre...
El trabajo que realiza el ventrículo izquierdo es muy superior al trabajo que hace el ventrículo derecho, porque en el ventrículo izquierdo....
Trieu-ne una: a. La contracció és més lenta.
La contracción es mas lenta..
b. La precarrega és superior.
La precarga es superior.
c. La paret és més gruixuda.
La pared es mas gruesa.
d. La postcàrrega és superior.
La poscarga es superior.
Sense resposta Pregunta 4 Incorrecte Anomenem ------- al volum de sang que hi ha en el ventricle abans d'iniciar la contracció isovolumètrica.
Puntuació -0,20 sobre 1,00 Llamamos ------ al volumen de sangre que hay en el ventriculo antes de iniciar la contracción isovolumétrica.
Marca la pregunta Trieu-ne una: https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161054 Página 1 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:31 a. Volum sistòlic Volumen sistólico.
b. Volum diastòlic final.
Volumen diastólico final.
c. Volèmia volémia d. Volum sistòtic final.
Volumen sistólico final.
Sense resposta Pregunta 5 Incorrecte En relació al potencial d'acció del marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta CORRECTA: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Con relación al marcapasos fisiológico sinoauricular, indique la respuesta CORRECTA: Marca la pregunta Trieu-ne una: a. El seu potencial de membrana és inestable degut als canals If que permeten una entrada neta de Na+.
Su potencial de membrana es inestable debido a la acción de los canales If los cuales permiten una entrada neta de Na+.
b. Rep aferències del sistema nerviós simpàtic i no del sistema nerviós parasimpàtic.
Recibe aferencias del sistema nerviosos simpático y no del sistema nervioso parasimpático.
c. Quan s'obren els canals de Ca2+ s'inicia la repolarització.
Cuando se abren los canales de Ca2+ se inicia la repolarización.
d. La despolarització ràpida es deguda a l'obertura de canals de Na+ dependents de voltatge .
La despolarización rápida está relacionada con la apertura de canales de Na+ dependientes de voltaje.
Sense resposta Pregunta 6 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta El complex QRS de l’ECG es correlaciona amb ....................... del potencial d’acció.
El complejo QRS del E.C.G se correlaciona con ....................... del potencial de acción.
Trieu-ne una: a. la fase de despolarització ràpida la fase de despolarización rápida b. la fase de despolarització mantinguda o plateau la fase de despolarización mantenida o meseta o plateau c. la fase d'apertura del canals de Ca2+ voltatge dependents la fase de apertura de los canales de Ca2+ voltaje dependientes d. la fase d'apertura del canals de K+ voltatge dependent la fase de apertura de los canales de K+ voltaje dependientes Sense resposta Pregunta 7 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta La desnutrició pot ser causa d'edema (retenció de líquid a l'espai intersticial) perquè: La desnutrición puede ser causa de edema (retención de líquido en el espacio intersticial) porqué: Trieu-ne una: a. els vasos limfàtics estan obstruits.
los vasos limfáticos están obstruidos.
b. es produiex un augment de la pressió arterial com a conseqüència d'una anèmia per desnutrició.
se produce un aumento de la presión arterial como consecuencia de una anemia por desnutrición.
c. la concentració de proteïnes en el líquid intersticial és superior a la concentració de proteïnes en el plasma.
la concentración de proteínas en el líquido intersticial es superior a la concentración de proteínas en el plasma.
d. no hi ha suficients nutrients per a la correcta síntesi de proteïnes plasmàtiques.
no hay suficientes nutrientes para la correcta síntesis de las proteínas plasmáticas.: Sense resposta https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161054 Página 2 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:31 Pregunta 8 El moviment del fluxe global cap a l'interior dels capil·lars s'anomena.....
Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 El movimiento del flujo global hacia el interior de los capil·lares se conoce como....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Pressió osmòtica coloïdal.
Presión osmótica coloidal.
b. Filtració.
Filtración..
c. Absorció Absorción.
d. Pressió hidroestàtica capil·lar.
Presión hidroestática capilar.
Sense resposta Pregunta 9 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta A nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués una disminució de la concentració de les proteïnes plasmàtiques? En los capilares, ¿qué ocurriría con el flujo global si hubiese una disminución de la concentración de las proteínas plasmáticas? Trieu-ne una: a. Augmentaria la filtració Aumentaria la filtración.
b. No es modificaria la filtració.
No se modificaria la filtración.
c. Disminuiria la filtració Disminuiria la filtración.
d. Augmentaria la reabsorció.
Aumentaria la reabsorción.
Sense resposta Pregunta 10 Incorrecte La unió de l'adrenalina als receptors beta 2 adrenèrgics ocasionarà tots els següents canvis EXCEPTE: Puntuació -0,20 sobre 1,00 La unión de la adrenalina a los receptores beta 2 adrenérgicos ocasionará los siguientes cambios EXCEPTO: Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Vasodilatació d'arteries i arterioles coronàries.
Vasodilatación de arterias y arteriolas coronarias.
b. Vasodilatació de les arterioles del múscul esquelètic.
Vasodilatación de arteriolas del músculo esquelético.
c. Augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la frecuencia cardíaca.
d. Broncodilatació (dilatació bronquiols).
Broncodilatación (dilatación bronquiolos).
Sense resposta Pregunta 11 La unió de l'acetilcolina als receptors muscarínics ocasionarà: Correcte La unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos ocasionará: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Vasodilatació arteriolar sistèmica.
Vasodilatación arteriolar sistémica.
b. Disminució de la freqüència cardíaca.
Disminución de la frecuencia cardíaca.
c. Broncodilatació (dilatació bronquiols).
Broncodilatació (dilatació bronquiols).
d. Augment de la contractilitat miocàrdica.
Aumento de la contractilidad miocárdica.
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161054 Página 3 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:31 Sense resposta Pregunta 12 Indiqui quina de les següents hormones no estimula la vasoconstricció arteriolar: Incorrecte Indiqui quina de les següents hormones no estimula la vasoconstricció arteriolar: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Angiotensina II.
Angiotensina II.
b. Adrenalina.
Adrenalina.
c. Aldosterona.
Aldosterona.
d. Hormona antidiurètica o ADH.
Hormona antidiuérica o ADH.
Sense resposta Pregunta 13 Indiqui quin dels següents factors NO ocasionarà un augment de la pressió arterial: Correcte Indique cuál de los siguientes factores NO ocasionará un aumento de la presión arterial: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Estimulació dels receptors beta 1 del nòdul sinusal per noradrenalina.
Estimulación de los receptores beta 1 del nódulo sinusal por noradrenalina.
b. Secreció de pètid natriurètic auricular (PNA).
Secreción de péptido natriurético auricular (PNA).
c. Secreció de hormona antidiurètica o ADH.
Secreción de hormona antidiurética o ADH.
d. Secreció d'angiotensina II.
Secreción de angiotensina II.
Sense resposta Pregunta 14 Quin d'aquests paràmetres NO augmenta durant l'exercici físic? Incorrecte ¿Cuál de estos parámetros NO aumenta durante el ejercicio físico? Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Cabal cardíac.
Gasto cardíaco.
b. Resistència perifèrica total.
Resistencia periférica total.
c. Volum sistòlic Volumen sistólico.
d. Contractilitat del miocardi.
Contractilidad del miocardio.
Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Tràfach Navarro Georgina (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161054 Página 4 de 4 ...