Inventari NEO-PI-R (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor A.M.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

INVENTARI NEO-PI-R Autors  Paul T. Costa Jr. I Robert R. McCrae.
Objectiu  El NEO-PI-R es va elaborar per a avaluar el model dels cinc factors de personalitat. Mesura els factors de personalitat normal que ha mostrat la seva utilitat tant en àmbits de recerca com clínics.
Les seves escales es van desenvolupar mitjançant la combinació de mètodes racionals i factorials. Es van fer comprovacions sobre la fiabilitat i l’estabilitat de cada escala, així com la validesa de constructe.
La versió original té dues formes: la forma S d’autoinforme i la forma R d’heteroinforme per l’avaluació per part d’un observador extern. L’adaptació espanyola només te la forma S.
En la seva versió actual, el NEO-PI-R mesura 5 factors o dominis de personalitat, i cadascuna inclou 6 facetes.
Descripció dels factors i facetes Els 5 factors representen les dimensions més bàsiques de personalitat. Els trets específics son anomenats facetes i a cada grup homogeni de facetes el denominaren domini o factor.
Les següents taules presenten la llista de Factors i Facetes que avalua el Neo-Pi-R:  Neuroticisme  Avalua l’ajust i l’estabilitat emocional. Ho estan relacionats la por, la rabia, la vergonya, la culpabilitat,etc.
 Ansietat  Les puntuacions altes indiquen ansietat general, i les baixes, tranquil.litat i relaxació.
 Hostilitat  Mesura la propensió a experimentar ira. Els qui puntuen baix són difícilment irritables.
 Depressio  Les puntuacions altes indiquen sentiments de cukpablitat i soledat.
 Ansietat social  Emocions de vergonya i sentiments d’inferioritat.
 Impulsivitat  Es refereis a la incapacitat de controlar els desitjos i rampells. Les persones amb puntuacions baixes, controlen millor les temptacions.
 Vulnerabilitat  Puntuacions altes indiquen incapacitat per lluitar contra l’estrés.
 Extraversió  Els extravertits son sociables, actius, parladors, alegres, optimistes. La introversió hauria de considerar-se com la carència d’extraversió i no com el seu contrari. Els introvertits son mes reservats i prefereixen estar sols.
 Cordialitat  La persona cordial és afectuosa, li agrada la gent i estableix fàcilment relacions amb els altres. Els qui puntuen baix son més formals i reservats.
 Gregarisme  Mesura la preferència per la companyia dels altres.
 Assertivitat  Els qui puntuen alt són dominants i “líders del grup”. Els qui puntuen baix prefereixen mantenir-se en un segon pla.
 Activitat  Una puntuació elevada es considera un indici de rapidesa, el subjecte ha d’estar sempre ocupat. El qui puntua baix actua d’una manera més relaxada.
 Cerca d’emocions  Les puntuacions altes indiques una preferència per àmbits estimulants. Persones amb puntuacions baixes reflecteixen poca necessitat d’emocions.
 Emocions positives  Tendència a experimentar emocions positives.
 Obertura  Avalua la presencia de sensibilitat estètica, atenció als sentiments interior, curiositat intel·lectual, etc.
 Fantasia  Indica que la persona té molta imaginació.
 Estètica  Puntuacions elevades indiquen interès per l’art en general i les puntuacions baixes s’interpreten com a desinterès per qüestions artístiques.
 Sentiments  Consideració de l’emoció com una part important de la vida.
 Accions  Les persones amb puntuacions altes prefereixen la variació, i per contra les puntuacions baixes, la rutina.
 Idees  Recerca activa d’interessos i consideració de noves idees. Les puntuacions baixes indiquen poca curiositat.
 Valors  Disposició per a qüestionar els valors socials, polítics i religiosos.
 Amabilitat  La persona amable és fonamentalment altruista.
Simpatitza amb els altres i està disposada a ajudar-los. La persona desagradable és més bé egocèntrica i malpensada. Cap del dos pols d’aquesta dimensió és millor que l’altre.
 Confiança  La persona està disposada a creure que els altres son honestos i tenen bones intencions. Els qui puntuen baix tendeixen a ser escèptics.
 Sinceritat  Els qui puntuen alt son sincers i qui puntua baix és probable que amagui la veritat.
 Altruisme  Les persones que puntuen alt, es preocupen activament pel benestar dels altres i els qui puntuen baix estan més centrats en si mateixos.
 Actitud conciliadora  Els qui puntuen alt tendeixen a inhibir l’agressivitat i, els qui puntuen baix són més agressius.
 Modèstia  Les persones amb puntuacions elevades s’interpreten com humils i discretes en canvi, els qui puntuen baix, es creuen superiors als altres.
 Sensibilitat vers els altres  Aquesta faceta mesura les actituds de simpatia i preocupació pels altres.
 Responsabilitat  El subjecte responsables és voluntariós, decidit i autocontrolat. Des d’un punt de vista positiu, puntuacions altes s’associen amb l’èxit acadèmic i professional i, en sentit negatiu, poden conduir a una addició al treball. En canvi les puntuacions baixes no han d’interpretar-se com una absència de principis morals, sinó com a persones descuidades.
 Competència  Fa referencia a la sensació que tenim sobre la nostra pròpia capacitat i eficàcia.
 Ordre  Les persones que puntuen alt son pulcres, netes i organitzades.
 Sentit del deure  Els que puntuen alt s’adhereixen als seus principis ètics i els qui puntuen baix són més decurats.
 Motivació d’èxit  Les persones que obtenen puntuacions elevades, tenen alts nivells d’aspiració i, els que puntuen baix no cerquen l’èxit i són ganduls.
 Autodisciplina  Persones amb puntuacions altes tenen habilitats per iniciar tasques encara que hi hagi inconvenient. En canvi, les puntuacions baixes indiquen que no és capaç d’esforçar-se ni el que li agrada.
 Deliberació  Tendència a pensar molt les coses abans d’actuar. Els qui puntuen alt són reflexius i prudents, e canvi, els que puntuen baix, es precipiten i actuen sense pensar.
Fiabilitat - Els valor de consistència interna presenten uns vaors alts.
Apareix a partir d’un estudi longitudinal, la fiabilitat test-retest.
Validesa -Ha estat sotmesa a diferents estuis de validesa convergent, discirminant, de constructe i de conscens.
El NEO PI-R disposa de tres indicadors de validesa de les respostes:  Aquiescència  Disconformitat/negació  Interpretació dels resultats amb cura quan hi ha una manca de respostes “d’acord” o “totalment d’acord”.
 Respostes a l’atzar  Omissió  Interpretar els resultats amb cura quan en un factor s’han omes més de 4 respostes.
Interpretació de les notes T NOTA T  A 65 56-65 46-55 36-45  A 36 CATEGORIA QUALITATIVA Molt alt Alt Mig Baix Molt baix ...