Part 2 Projecte Entorns (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 4º curso
Asignatura Entorns
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 30/11/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

EducaAmbElJoc: Projecte d’innovació acadèmica a través de les TIC.
Aprenem jugant Alumnes: Xavier Soler Martos Docent: Mario Barajas Frutos Asignatura: Entorns, Processos i recursos tecnològics de l’aprenentatge Grup: T1 Data d’entrega:15-01-2014 Curs: 2013-2014 Índex Projectes de referència en l’àmbit de la gamificació…….……...……Pàgina 1 Finalitats…………………………………………………………………...Pàgina 3 Resultats esperats………………………………………………………...Pàgina 4 Mètodes I l’avaluació educativa o formativa…………………………Pàgina 5 Exemples de Projectes de gamificació Com a altres exemples de projectes d’innovació ens trobem amb: -6 Way Gamification is Bused Right Now, desenvolupat per Edudemic.
Aquest projecte té com a objectiu emprendre un repte entorn l’aplicació de la tecnologia en l’educació. L’exemple més explicat detalladament es pot trobar a: http://www.etceter.com/c-gamificacion/p-gamificacion-en-laeducacion/ - ChoreMonster o la gamificación usada por Mary Poppins en versión 2.0, desenvolupada per Wonnova. Aquest projecte té la influència del personatge de disney ‘’Mary Poppins’’, la qual utilitzava al gamificació per a què els nens facin amb ganes les feines més costoses, com ordenar l’habitació.
A l’actualitat els nens són amants de les noves tecnologies i aprofitant això, aquesta app utilitza un sistema de punts i recompenses per aconseguir que els activitats de la casa es converteixin en un joc.
D’altra banda, a continuació, centrant-nos en el document de BBVA, realitzarem unes comparacions amb el nostre projecte d’innovació. En aquest document hem pogut trobar diversos elements comparatius amb el nostre projecte d’innovació, ja què, aquest document parla sobre qué és la gamificació, com hauria de constar, mostra alguns exemples com he dit anteriorment. Aquestes diferències i semblances que hem trobat amb el nostre projecte han estat: -Com a elements comuns al nostre projecte hem trobat: l’escenari edcatiu de desenvolupament (un element clau en els projectes d’innovació), els tipus de jugadors (on nosaltres en el nostre projecte hem canviat la paraula per destinataris), -Com a elements discrepants: hem osbervat que en els projectes de gamificació es tracta de jugadors als destinataris, utilitzen en el projecte un llenguatge més proper al joc i nosaltres parlem més tècnicament, com per exemple, la paraula destinataris. Penso que també ens ha faltat introduir experts en gamificació. En el document de BBVA hem trobat uns quants: Gabe Zichermann, Sebastian Deterding, Wanda Meloni, Brian Burke i Jane McGonigal.
Finalitats La finalitat que hem extret realitzant un còmput dels objectius ha estat la següent: "Materialitzar el coneixement i els aprenentatges de les múltiples etapes educatives segons el currículum a través de la didàctica del joc." Segons els nostres objectius considerem que la nostra finalitat està orientada per a en la tipologia de realitzar un canvi significatiu, ja que les finalitats induiran o es pretenen unes millores significatives en els resultats d'aprenentatge en l'entorn educatiu i formatiu...
Considerem que al realitzar un joc educatiu que avarca unes etapes educatives tan extenses(del 6-17(al contemplar Batxillerat, no els cicles mitjans ni superiors) i promoure-les per a que es puguin aplicar a les classes ordinàries per realitzar un suport més lúdic, i un reforç educatiu creem una innovació molt important per a l'assoliment dels coneixements de l'alumnat.
Resultats esperats Nosaltres com a equip esperem que aquesta aplicació serveixi per ajudar a assolir una competències, uns objectius i uns coneixement de cara a poder superar el nivell educatiu en el qual es trobi l'usuari en qüestió. Per una banda si l'alumne es troba en l'etapa de primària, que puguin assolir gracies a la utilització del nostre joc multimèdia la superació del curs i si estan a segon quart o sisè, les proves d'aptituds que es realitzen al finalitzar cada cicle(cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior).
Pel que fa a l'etapa de la ESO, esperem, que els alumnes puguin tenir una motivació extra(o sovint, la única motivació que tenen), per tal de seguir amb els estudis i que puguin assolir els continguts d'aquesta etapa tan important a nivell educatiu, ja que en aquesta etapa es dona un salt vital a la hora de realitzar qualsevol estudis posterior o bé per a treballar, ja què, són els estudis mínims exigits. Una altre cosa que esperem, es que pugui ser un bon complement o facilitador d'informació i sobretot d'exercicis per el repàs d'una matèria(sempre complementat amb les classes), per a facilitar la introducció de conceptes a través de la metodològic i didàctica del joc.
Per últim, en l'etapa del Batxillerat, esperem ajudar a disminuir la dificultat del salt d'etapa, ja què, hi ha una gran diferència entre el temari de quart de la ESO i el de Primer de Batxillerat. També, pretenem ser un suport o recurs de gran utilitat de cara a la prova de la Selectivitat que es realitza setmanes després d'haver finalitzat el segon de batxillerat, ja què, aquesta prova, condicionarà totalment la inclusió d'aquest alumant dintre de la universitat en un primer moment, o bé en un segon moment si volguessin realitzar-la posteriorment.
Altres resultats que adoptarien una forma més global ja què, és el que pretenem assolir durant totes les etapes seria que es desenvolupin tecnològicament a través de les TIC i coneguin aquestes aplicacions tant interessants i de molt bona utilitat (mòbil, tablet). També volem que l'entorn d'aquests dos nivells es desenvolupi de forma global i que instaurin de manera voluntària el nostre projecte, que els pot servir de gran utilitat per a transformar l'entorn.
Mètodes i l'avaluació educativa o formativa Abans d’entrar en l’avaluació dels aprenentatges obtinguts gràcies al nostre projecte i a l’avaluació del projecte en sí, hem de realitzar una formació als docents, on a través d’un qüestionari que hauran realitzat prèviament els docents, podrem observar les seves necessitats i adaptar la formació entorn a aquestes i al mateix temps realitzar una avaluació entorn les seves capacitats tecnològiques. Això podríem anomenar-ho com una avaluació inicial, on a partir d’aquí introduïm la formació.
La formació en sí, tractaria la coneixença dels diferents suports tecnològics en l’actualitat ja que sense la coneixença d’aquests, difícilment es podria entendre el nostre projecte i llavors no podrien ensenyar a l’alumnat els entorns ni les tecnologies, a més aprendran a saber combinar la tecnologia i la metodologia de la classe ordinària més enllà del suport en paper, i per últim, tindran nocions bàsiques per a poder aplicar les TIC durant la vida acadèmica, renovant els seus coneixements anteriors o complementant-los amb els que ja sabien.
La forma en què s’avaluaran els aprenentatges dels alumnes serà a través d’un qüestionari de valoració la satisfacció del joc i la utilització d’un gràfic personalitzat dels continguts del joc als que l’alumne s’ha sotmès en el qual hi participaran tots els aprenentatges de l’assignatura en qüestió, per tant podrem comprovar quina evolució té l’alumne i si ha interioritzat el coneixements i els ha sabut aplicar correctament en el joc. Tota aquesta informació també estarà a disposició del docent de cada matèria per tal que ho pugui facilitar i valorar adequadament i pugui considerar si hi ha hagut un procés correcte i un aprenentatge cognitiu satisfactori. Als gràfics de l’evolució de cada alumne hi apareixeran els errors i els encerts de cada partida que l’alumne jugui, per tal que pugui comprovar quins són els seus punts forts i quines carències, i per tant que necessita més suport sortirà.
L'avaluació que realitzarà l'usuari del projecte la podrà complimentar dintre de la web en l'apartat "Ajuda'ns a millorar", on podran avaluar el projecte, si s'adapta correctament a les seves necessitats, si al dificultat es l'adequada per l'edat, si al metodologia ajuda a l'aprenentatge de forma correcta i entretinguda o bé si el llenguatge facilita l'entesa de les qüestions. A més de valorar, també hi haurà un apartat d'opinió, ja què, el projecte no és només nostre, sinó que ens devem a l'usuari, i ell es qui ens ha de guiar per millorar, per tant, necessitem que ens puguin facilitar, les millores que realitzarien al joc a través de propostes o crítiques constructives per tal que el grau de satisfacció de l'usuari respecte el joc, sigui cada cop més gran. Tindrem un seguiment constant, i per tant una avaluació de forma continuada a través de l’observació i de petites activitats o procediments dintre del joc, comprovant d’aquesta forma l’avenç dels docents en l’aprenentatge del funcionament del joc educatiu, el qual podran aplicar amb els seus alumnes. Si la nostra formació envers el joc i les TIC els ha servit procedirem a realitzar una sessió conjunta amb cada grupclasse per explicar-li’s els conceptes bàsic dels jocs, on poden comprovar els múltiples blocs. Realitzarem qüestionaris de satisfacció per als diferents nivells, per a la direcció dels centres, per als alumnes i per als docents, per tal d’observar la seva facilitat/dificultat, satisfacció amb les formacions i satisfacció amb el joc multimèdia, ja què, de qualsevol opinió podem extreure una critica constructiva per a millorar o solucionar problemes. A nivell de la Institució en qüestió, donaran suport ja que és un material tecnològic, amb una aplicació tecnològica atractiva i molt propera a l’alumnat per el sistema educatiu que s’utilitza(el format es semblant als videojocs de la Wii, com per exemple el Wii Party.
Data i horari Formació Agents participants Materials o requisits per a la formació 01/09/14 10:00 a 13:00 de Contextualització Directors dels centres Disposar del joc i distribució educatius i junta de d’una de les múltiples direcció actuacions directors aula amb als ordinadors dels centres educatius 03/09/14 10:00 a 13:00 de Registre i recreació Directors dels centres Disposar del joc als directors educatius i junta de d’una dels centres direcció amb educatius 08/09/14 10:00 a 13:00 ordinadors de Contextualització Docents dels centres Disposar del joc i distribució educatius(matèries de les d’una aula múltiples que pertanyen a la amb actuacions docents aula als branca de lletres) ordinadors dels centres educatius 10/09/14 10:00 a 13:00 de Contextualització Docents dels centres Disposar del joc i distribució educatius de les actuacions docents (matèries d’una aula múltiples que pertanyen a la amb als branca de ciències) ordinadors dels centres educatius 15/09/14 17:15 a 20:15 de Registre i recreació Docents dels centres Disposar del joc als docents educatius(matèries dels educatius 17/09/14 17:15 a 20:15 d’una aula centres que pertanyen a la amb branca de lletres) ordinadors de Registre i recreació Docents dels centres Disposar del joc als docents educatius(matèries dels educatius d’una aula centres que pertanyen a la amb branca de ciències) ordinadors Després de la formació tant als directors com els docents, sortiran totalment preparats per a poder guiar als seus alumnes a l’hora d’embarcar-se en aquest nou projecte educatiu. Podran ensenyar, com saber resoldre tot tipus de problemes, ja que no es necessita uns grans coneixements per a dominar la plataforma educativa i els jocs en qüestió, aj que l’aplicació dels múltiples jocs són idèntics en la seva estructuració, però, diferents en la visualització del joc.
Tot i així, el primer dia de la formació, se’ls facilitarà la pàgina web de l’empresa on tindran un compte, on podran resoldre qualsevol mena de dubtes a través d’un document d’ajuda o de suport per el programa.
...