T.17 farmacologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 17: fàrmacs antineoplàstics.
Tractament pel càcer.
1. Quimioteràpics:  Quimioteràpia primària o pla·litaiva: o TT curatius en càncers no avançats o Càncers avançats que no tenen tt alternatius.
o Es millora la qualitat de vida i es perllonga el temps fins que avança el tumor.
 Quimioteràpia neoadjuvant: o Tt complementari a un tt local alternatiu.
2. Antimetabòlits  METOTREXAT.
És específic de la fase S.
S’utilitza en tt psoariasis greus, malaltia de Chron, artritis reumatoide.
Via im, IV, oral o intratecal.
EI: nàusees, vòmits, diarrea.
Cal administrar àcid fòlic I provoca teratogen  5- FLUOROURACIL.
És espcific de la fase S.
Via IV o via tòpica en càncer de pell o de colon EI: nàusees, vòmits, diarrees, alopècia, greu ulceracions a la mucosa bucal i lesions gàtrsiques, anorèxia.
Sindrome ma-peu.
 CAPECITABINA: És específic de la fase S.
Via oral Càncer de mama metastàsic i càncer colorectal Acció igual a 5-FU EI: lesions gastrointestinal Interaccions: fenitoïna i acenocumarol.
3. TAXANS:  PACLITAXEL  DOCETAXEL Càncer d’ovari avançat i mama metastàtic Fase G2/M Precaució en IH E.I: neutrocitopènia(Filgastrim), neuropatia perifèrica.
Pacli: bradicàrdia asimptomàtica i transitòria Doce: retenció hídrica Alopècia però no nàusees i diarrea NO Alerta !!!! Reaccions d’hipersensibilitat (dispnea, urticària e hipotensió) →Dexametasona, difenhidraminai antiH2 4. ALCALOIDES DE LA VINCA  Vinblastina  Vincristina  Vinorelbinav.o.
Actuen sobre el fus mitotòtic(fase M) IV EI: Hiperuricèmia, nàusees,…,..
Precaucionsen IH Moltalerta si extravessen: flebitis o cel.lulitis!!! Interaccions: fenitoïna, carbamazepina 5. ALQUILANTS  CICLOFOSFAMIDA v.o.i i.v.
E.I: depressió medul.la òssia, cistitis hemorràgica, amenorrea, esterilitat Antídot: MESNA i.v. i hidratació  MELFALAN v.o.
Mieloma múltiple Cal individualitzar la dosi per la diferent absorció intestinal 6.
 ANTRACICLINES DOXORRUBINA Iv.
Extravasació provoca necrosis hística E.I: Cardiotoxicitatimportant Venes on es realitza la perfusió i orina amb coloració vermella 7. ANÀLEGS DEL PLATÍ  CISPLATÍ •Vòmits molt importants durant 4 o 5 dies •És nefrotòxic(dosi depenent). Cal molta hidratació per evitar-ho •Ototòxic, provoca hipomagnesèmiai hipocalcèmia •Neurotoxicitat  CARBOPLATÍ •Nàusees i algun vòmit •Mielodepressió 8. SOBRECOMPLIMENT Es dóna amb els fàrmacs que requereixen períodes de descansentre els diferents cicles de tractament.
Ex: sunitinib, 4 setmanes de tractament diari seguides de dues setmanes de descans.
Aquest període de descans és essencial per poder assegurar l’efectivitat i, sobretot, la seguretatdel tractament i la seva continuïtat.
9. RECOMENACIONS QUIMIOTERÀPICS ORALS •Manipular el menysposible elscomprimitso càpsules •Rentar-se les mansabansi desprésde manipular la medicació •Treurede l’envàselsmedicamentsjustabansde prendrela medicació •Mantenirsempreel mateixhoraride presa •Elscomprimitshan de tragar-se sencersambun vas d’aigua, sensemastegar, i en cas de tocar alguna mucosa, cal rentar la zona ambmoltaaigua.
•En cas que s’hagide dissoldreen aigua, emprar un vas de vidrei nomésutilizar-lo per aquestafinalitat •En cas que siguiun cuidador quimanipulielsalimentscal que hofaciambguants ...