Demografia (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Ciències socials i salud
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 17

Vista previa del texto

UNITAT 2 –DEMOGRAFIA UNA MIRADA HISTÒRICA L’origen de la demografia s’ha de situar en la preocupació pel coneixement de la població.
JOHN GRAUNT (1620-1674) va ser el primer que va confeccionar la primera taula de mortalitat (1662) a partir de la revisió dels bolletins de mortalitat. Va ser el primer en convertir un fet social en objecte d’estudi sistemàtic.
THOMAS MALTHUS (1766-1834) “Ensayo sobre el principio de la población” Va explicitar la primera "teoria poblacional“: establint que les persones es reprodueixen més ràpid que els béns alimentaris.
Així doncs va arribar a la dramàtica conclusió: que si no s’establia un control del creixement poblacional no seria possible garantir l’alimentació per a tota la població.
TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA La transició demogràfica és una teoria que ajuda a entendre dos fenòmens: En primer lloc, perquè s’ha disparat la població mundial en els darrers 200 anys ? (passant dels 1.000 milions d’habitants del 1800 als 6.800 de l’actualitat.) En segon lloc, descriu el període de transformació d’una societat preindustrial (taxes de natalitat i de mortalitat altes ) a una societat moderna o societat post-industrial (les dues taxes baixes).
QUÈ ÉS LA DEMOGRAFIA? Demos (poble) grafos (descripció) 1. Definició de l’ONU: “Ciencia cuyo objeto es el estudio de las poblaciones humanas y que trata su dimensión, estructura y características generales, desde una perspectiva cuantitativa” 2. Definició de Louis Henry: “Es la ciencia que estudia estadísticamente la estructura y dinámica de las poblaciones humanas “ Demos (poble) grafos (descripció) És l’estudi de les poblacions humanes, en especial de manera dinàmica; és a dir que canvia en el temps i l’espai.
La demografia estudia la dimensió, estructura, evolució i distribució de les poblacions i els canvis especials en relació altres aspectes bàsics: la natalitat, la mortalitat i les migracions.
OBJECTIU DE LA DEMOGRAFIA La demografia té com a tasca prioritària la comprensió, explicació i la interpretació dels canvis de la població en funció dels canvis econòmics, polítics, socials i culturals que viu al mon.
CONCEPTES CLAU Població és el conjunt de persones que habitualment resideixen en un territori geogràfic determinat.
Tota la població es caracteritza: - Nombre de persones que la integren (tamany o volum) - Per la seva composició segons variables biològiques o socials) edat, sexe, estat civil, nivell d’instrucció...) - Per l’assentament geogràfic “ imatge estètica de la població ” Dos tipus d’analisis demogràfic: Demografia estàtica: Nombre total de persones que composen la població en un moment determinat. Com es diferencien segons: -Sexe -Edat -Nacionalitat -Estat Civil -Lloc de naixement -Nivell d’instrucció -Característiques econòmiques -Lloc de naixement i residència Demografia dinàmica Evolució de la població al llarg del temps. Tracta fenòmens demogràfics com: -Mortalitat -Natalitat -Migracions FONTS DE DADES Necessàries per conèixer les magnituds demogràfiques.
Fluxos: és el moviment (natural o migratori) que ens fa variar el volum i la composició dels estocs en el temps. [REGISTRES] Els Fluxos s’hauran de localitzar en els registres de moviments poblacionals (fenòmens demogràfics bàsics: natalitat, mortalitat i migració) El Registre és el lloc físic on s’inscriuen, i per tant, queda constància, dels esdeveniments demogràfics bàsics que es van produint. Existeix el Registre Civil i el Registre Parroquial.
Stocks: és el conjunt de la població que hi ha en un lloc concret en un temps determinat.
[RECOMPTES  cens o patró] Els Recomptes es corresponen amb la noció d’inventari.
El Cens és un inventari de la població en un moment determinat del temps: així sabrem quants som i les necessitats que es deriven.
– Es realitza cada 10 anys.
– No té finalitat administrativa.
– És exhaustiu i sistemàtic, obligatori de respondre i de caire secret.
– La informació no s’utilitza de forma individualitzada, sinó només en sentit estadístic – Es registren ENTRADES: per omissió anterior, naixement i/o immigració.
– Es registren SORTIDES: mortalitat, emigració, doble empadronament i regularització ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ L’explotació de les dades continguts en censos i empadronaments ens proporciona una gran quantitat d’informació de complexitat diversa: dimensió total de la població, nombre d’habitants d’un país, d’una província, o la distribució poblacional per edat i sexe.
La informació s’expressa en forma de taules, taules, en xifres absolutes o en percentatges i poden representar-se en forma gràfica.
La gràfica més utilitzada és la piràmide de població, o representació de l’estructura de la població per sexe i edat.
PIRÀMIDES DE POBLACIÓ S’utilitzen per donar una imatge detallada de l’estructura de la població per edat i sexe.
Són diagrames de barres horitzontals, en els quals cada barra representa un grup d’edat.
TIPUS DE PIRÀMIDES DE POBLACIÓ PIRÀMIDE PROGRESSIVA Característiques: • Base ample amb disminució ràpida cap al cim • Representa una població jove amb natalitat alta i per tant un ràpid creixement • Model propi dels països subdesenvolupats.
PIRÀMIDE REGRESSIVA Característiques: • Presenta la base més estreta que els esglaons centrals • Indica un descens de la natalitat en els últims anys i previsible envelliment i inclús pèrdua de població • Model de països desenvolupats PIRÀMIDE ESTANCADA Característiques: • Base i zona amb el mateix tamany • Reducció o natalitat estancament de la • Model de països en vies de desenvolupament LES PIRÀMIDES: ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ 1. Amplada de la base: • Estat de la natalitat • Proporció de la població jove 2. Segons la cúspide: • Esperança de vida (i la diferència de sexes) 3. Per grups d’edats: • Nivell d’envelliment • Població activa • Pronòstics de futur 4. Anomalies en els perfils:  Els entrants denoten pèrdues de població (guerres, epidèmies, catàstrofes, emigració...)  Els sortints indiquen recuperació de la població (augment de la natalitat, immigració...) 5. Relació entre sexes:  Diferencies de natalitat entre ambdós sexes  Esperança de vida  Fecunditat, segons el percentatge de dones PROJECCIONS POBLACIONALS  Constitueixen una previsió de la població de l’evolució futura, de la població en els propers 10 anys  Consisteix en formulacions d'hipòtesi vinculades a l’evolució de la futura natalitat, la mortalitat, les migracions.
 Però...ull !!!!!! FENÒMENS DEMOGRÀFICS DEMOGRAFIA DINÀMICA  La demografia dinàmica estudia els canvis poblacionals que es produeixen al llarg del temps, en la dimensió, en l’estructura i en la distribució geogràfica.
 Els fenòmens demogràfics responsables de la dinàmica poblacional:  natalitat, mortalitat i migració.
 El coneixement de la dinàmica demogràfica és bàsic per a la planificació i programació sanitària, així com per establir les accions de salut prioritàries per a la població.
NATALITAT I FECUNDITAT Natalitat estudia els naixements en relació a la població total.
Aquesta taxa s’anomena bruta perquè no te en compte quines persones dins de la població estudiada tenen realment probabilitats de tenir un fill i per que ignora l’estructura d’edat.
TBN = nascuts vius durant 1 any / població total * 100 = % Llindar del reemplaçament es de 2,5 fills per dona.
FECUNDITAT La fecunditat, relaciona la xifra dels nascuts vius amb el total de dones en edat fèrtil.
Aquesta Taxa no permet fer comparacions entre diferents grups poblacionals, per això es recomana realitzar TAXES DE FECUNDITAT PER EDAT O GRUPS D’EDAT.
TGF = nascuts vius en un any / població femenina 15-49 anys * 1000 TeF = nombre de nascuts de mares en un grup d0edat/efectius de mares d’aquest grup d’edat * 1000 FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA FECUNDITAT •Demogràfics: edats de població femenina, nombre de dones en edat fèrtil.
•Fisiològics: estat nutricional, patologies que afecten a la fertilitat...
•Socio– culturals: estudis, treball, religió...
•Econòmics: nivell d’ingressos...
•Polítics: programes de control de natalitat ...