Conductisme (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura psicologia basica 1
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 07/02/2015
Descargas 13

Vista previa del texto

Conductisme (anys 60) L’objectiu d’estudi són els processos del pensament, com la ment processa la informació que rep i com l’organitza, la recorda i la utilitza.
Els processos cognitius, el pensament i la consciència tornen a ser els temes d’estudi i s’intenta explicar de quina manera es passa d’un estímul a una resposta.
La metodologia que s’utilitza es el pluralisme, però amb predomini de l’experimental.
! Mètodes: Teoria: model amb el que s’intenta explicar un comportament - Recerca d’informació sobre allò que es vol estudiar - Plantejament d’objectius - Delimitació de problemes - Possibles explicacions Hipòtesis: És la suposada causa d’un fet (d’allò general a allò concret).
Comprovació empírica: Selecció de la mostra (seleccionar un nombre de subjectes representatiu), el disseny ( recollir i quantificar les dades) i l’execució logística (preparació de l’experiment) Discussió de los resultats: en el context en que s’havia formulat el problema.
Comunicació a la comunitat científica ! ! !21 ! ! Principis de la investigació científica: - Precisió: rigor en la definició, us estadística per representar fenòmens psicològics.
- Objectivitat: evitar que punts de vista personals afectin a la investigació.
- Empirisme: comprovació directa y sistemàtica de fenòmens estudiats.
- Determinisme: es refereix a la creença de que els fets tenen causes naturals.
- Parsimònia: Preferència dels científics per explicacions senzilles.
- Ascetisme : actitud crítica davant dels resultats ! Mètodes i procediments més utilitzats: • Observació naturalista i laboratori Es basa en estudis de casos, enquestes, entrevistes, qüestionaris (tests) i estudis correlacionals.
! Observació natural: Avantatges Inconvenients Objectiu Exemples s !22 • Permet la descripció • Permet poc o cap Estudis de la de la conducta mentre control sobre la aquesta es produeix situació. La ! ! en un ambient observació pot estar Descripti durant el període natural.
esbiaixada.
• Normalment resulta conducta agressiva dels nens petits u.
• No pot establir una útil durant les explicació causal.
de joc lliure a l’escola.
! primeres fases de la Inclou la investigació.
observació, recompte i descripció.
! ! ! ! Observació de laboratori: Avantatges ! Inconvenients limitat de la ! ! situació.
Comprovar si hi ha • Permet un control • Permet un major control que la observació natural.
! Objectius • No permet establir relacions causals.
• Les observacions diferencies en la freqüència i intensitat en la poden estar mediació dels esbiaixades. La fenòmens equipament conducta pot observats.
tècnic produir-se de forma complex.
diferent a la • Permet l’ús de Exemples ! ! ! ! A través de miralls.
natural.
! Procediments més utilitzats: Estudis de casos: !23 Avantatges Inconvenients • Proporciona Objectius • Pot ignorar • Comprendre el ! ! Exemples informació exhaustiva informació rellevant desenvolupam sobre casos concrets.
dificultant la ent d’un Estudiar interpretació del individu.
l’historial • Formular evolutiu de hipòtesis un criminal de guerra.
• Els casos poc usuals proporcionen cas.
informació sobre • Las variables de situacions o confusió y fonts d’investigació problemes on no seria d’error són moltes y sobre temes ètic investigar d’una els subjectes poden que després altra manera.
no ser poden representatius o extendres.
típics.
! ! ! ! ! Enquestes: ! ! Avantatges Inconvenients • Si la mostra esta ! Objectius Exemples Mitjançant esbiaixada o no es Obtenir qüestionaris representativa, es informació anònims a una informació sobre impossible amplia sobre mostra un gran numero de generalitzar els conductes o representativa persones.
resultats. Les fenòmens que de la població respostes poden ser afecten a la preguntar sobre falses.
població general. maltractament.
• Proporciona molta • No permet establir explicacions causals.
! Entrevistes: !24 Avantatges • Proporciona Inconvenients ! • Els mateixos que per informació en la les enquestes.
profunditat sobre • Són cares i requereixen diferents temes o Objectius ! ! • Obtenir Exemples informació Qualsevol de molts entrevistadors amplia sobre entrevista aspectes de la i molt de temps per conductes o clínica o de vida de les recollir i estudiar la fenòmens que persones.
informació recollida.
afecten al selecció.
individu en particular.
! Qüestionaris o tests: Avantatges Inconvenients Objectius informació sobre social i falsament ! ! capacitats, estats de las respostes.
Mesurar de emocionals, aptituds Fiabilitat i forma objectiva intel·lectuals o habilitats d’una validesa. No diferents d’un grup de forma permeten establir variables.
estudiants.
estandarditzada i relacions causals.
• Proporciona • Efecte de desig ! Exemples Avaluar les capacitats dels objectiva.
! Estudis correlacionals: El coeficient de correlació es un valor que va de -1 a 1 passant per 0.
Avantatges • Confirmen si dos o més variables estan relacionades.
• Permet fer prediccions generals.
! Inconvenients • No permet ! Objectius Exemples Passar als Examinar el estudiants un identificar causes grau i tipus de qüestionari de dels efectes.
relació entre personalitat i variables.
habilitats.
! !25 Permet veure el grau i el tipus de correlació o associació que presenten dues variables.
A=nota del examen a l’assignatura B= coeficient de intel·ligència Correlació positiva (r=1,00) si el valor d’una variable augmenta també el de l’altra. Exemple: quantitat de diner depositat a un compte i el capital de la mateixa.
Correlació negativa= quant un augmenta no tendeix a disminuir. L'altre tendeix a disminuir. Exemple: quantitat de diners estalviats en relació a la quantitat de diner gastat.
Correlació nul·la: exemple: relació entre menjar pizza per sopar i la nota dels exàmens.
! • Experimentació: Avantatges Inconvenients • Permeten el control • La situació conté una de la situació.
• Permet establir les causes i els efectes.
• Permet separar l’efecte placeu dels certa artificialitat ! Objectius ! Exemples Comprovar els Estudiar si una que allunya el efectes elevada subjecte de l’entorn d’unes temperatura variables causa sobre els comportaments altres.
agressius.
natural.
• Els resultats no efectes del sempre són tractament.
plenament garantitzats a la vida real.
El mètode experimental requereix la comparació de diferents grups o tractaments entre si. De forma convencional es requereix com a mínim dos grups: grup experimental i grup control.
L’estratègia esta en determinar les diferencies o similituds. Aquesta estratègia de investigació comporta que el experimentador manipuli determinats fenòmens o elements anomenats variables.
!26 o Variable independent: el valor que es manipulat per l'investigador per comprovar el seu efecte en la variable dependent, es a dir, el comportament de l’individu.
o Variable depenent: valor que depèn de la manipulació de la VI. Es el efecte causat.
o Variable estranya o de confusió: efecte o esdeveniment no controlat que pot afectar o contaminar el experiment de forma directa o indirecta.
o Variable controlada: efecte o esdeveniment que no forma part de la relació funcional VI-VD objecte de estudi, pel que s'aïlla el seu possible efecte.
Subjectes d’investigació (secció) La psicologia vol estudiar poblacions, es a dir, la totalitat dels individus. Les mostres o seleccions són a l’atzar i són estratificades.
! Els elements clau per fer un experiment són; la presencia d’una variable i un grup control.
!27 ...