Tema 9 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil de la persona - Civil 1
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 18/07/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Tema 9: El Registre Civil.
! ! 1.El concepte i els fets inscriptibles Per raons de seguretat, interessa que es deixi constància en algun lloc de les condicions personals rellevants per al tràfic jurídic. Els primers registres van ser els eclesiàstics i els seus assentaments van servir de prova en la vida civil.
! A Espanya, el Registre Civil va ser creat el 1870 per la llei del Registre Civil, posteriorment derogada per la de 1957, i recentment per la Llei del Registre Civil de 21 de Juliol de 2011, tot i que no entrarà en vigor fins el 2014. El Registre Civil és una competència exclusiva de l’Estat i depèn del Ministeri de Justícia a través de la direcció general dels registres i del notariat. Amb la entrada en vigor de la nova llei, serà dirigit per funcionaris, no per jutges.
! S’hauran de registrar els actes que tinguin a veure amb l’estat civil i demés circumstàncies de la persona. Els Registre Civil és únic per a tota Espanya, electrònic, on totes les dades seran en una base de dades única. S’organitza en una oficina centra i en unes oficines generals i unes oficines consulars. A cada comunitat hi ha com a mínim una oficina general i també es poden crear a més d’aquesta obligatòria, oficines per cada 500.000 habitants. Les oficines generals seran les encarregades de realitzar les inscripcions.
! 3. L’organització. Les seccions del Registre Amb la llei de 1957, existien les seccions, però amb la nova llei, cada persona té un registre individual en el qual es fan constar tots els fet que li afectin.
! 4. Els assentaments registrals 3 tipus d’assentaments: • Inscripcions: modalitat a través de la qual accedeixen al registre els fets i actes relatius a l’estat civil i aquells altres determinats per la llei. Constitueix una prova plena dels fets inscrits, és declarativa de l’estat civil, no constitutiva. Excepcionalment n’hi ha que ho són, com per exemple l’adquisició de la nacionalitat; no s’és espanyol fins que no s’inscriu en el Registre Civil.
En alguns casos, la llei supedita d’inscripció a que un fet tingui efectes davant de tercers.
• Anotacions: tenen un valor merament informatiu. En l’article 40.3 es llisten els fets susceptibles d’anotació.
! ! • Cancel·lacions: assentaments que priven la eficàcia dels altres.
5. La concordança entre el Registre i la realitat Els assentaments estan subjectes a la salvaguarda dels tribunals i la seva rectificació s’haurà d’executar en criteri d’una resolució judicial ferma.
Es pot modificar el registre mitjançant un procés administratiu, en els casos en que així ho estableixi la llei.
! 6. La publicitat formal del Registre Fa referència a que el Registre és públic i a qui el pot consultat.
Els ciutadans tindran lliure accés a consultar les dades que li facin referència en el seu registre individual. Les administracions i funcionaris públics podran accedir a les dades del registre per a desenvolupar la seva tasca. Una persona podrà obtenir informació registral d’una altra sempre que hi hagi consentiment per part de la persona i sempre que consti un interès legítim.
Hi ha dades especialment protegides, com l'adopció o la rectificació del sexe (83.1 LRC).
Només l’inscrit podrà accedir a ells o autoritzar a terceres persones l’accés.
! Els mitjans de publicitat son dos: L’accés directe de les administracions publiques i dels seus funcionaris Certificacions. Si la certificació no es conforme amb les dades del registre, preval el que diu el registre, sense perjudici de que se li pugui demanar responsabilitat al encarregat del registre que hagi emès la certificació erròneament.
...