9. Sistemes d'informació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

SISTEMES DE INFORMACIÓ EN EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA 1. SISTEMES DE INFORMACIÓ  Procés sistemàtic de recollida i manteniment de bases de dades.
 Obtenció periòdica o continuada de valors sobre magnitud i tendències de problemes relacionats amb la sanitat.
 Població específica, àrea geogràfica definida i marc temporal concret.
 Recursos destinats al seu desenvolupament i manteniment.
 Bastants sistemes de informació sanitaris no depenen directament del sistema de salut.
 Equilibri quantitat de persones valorades, periodicitat, variables per individu.
 Caràcter censal, mostral o discrecional.
 Recollida única (certificat de defunció).
 Recollida continua (CMBD d’altes hospitalàries).
 Recollida periòdica (enquestes de salut cada 2-3 anys).
 Temps de retràs o demora (ocurrència i disponibilitat).
 Procés d’agregació i filtres per avaluar la qualitat de les dades.
 Noves tecnologies de la informació redueixen aquestes limitacions.
Sistemes de informació en salut pública 1. Estadístiques vitals (àrea atenció ciutadania/justícia).
 Registre naixements  Registre mortalitat (certificat de defunció  CMD; gener 2009: document únic. Boletín estadísitc de defunció  BED) - CMD-BED: causes de defunció: interval temporal (hores, dies, mesos) entre l’inici de cada afecció i la data de defunció.
 - Registres provincials i estatals - Certificat de defunció: o Identificació del difunt.
o Lloc, data i hora de la mort.
o Causes de defunció (immediata, antecedent intermig i antecedent fonamental).
o Codificació OMS (CIE-10).
Registre morts fetals tardanes 2. Registres sanitaris  Registre de càncer (CCAA provincial)  Registre de sida  Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes  Conjunt mínim bàsic de dades d’altes hospitalàries (CMBD): o  Informe d’alta  CMBD  Codi centre.
 Nº d’identificació.
 Data de naixement.
 Sexe  Residència habitual  Règim econòmic  Data d’admissió  Tipo d’admissió  Data d’alta  Tipus d’alta  Diagnòstic principal  Diagnòstics secundaris (inclou comorbiditats)  Procediments diagnòstics i terapèutics realitzats  Si causa externa: mecanisme de lesió.
o Obligació hospitals públics o Voluntari hospitals privats o Codificació diagnòstics i procediments realitzats (hospital) Registre de centres sanitaris.
3. Enquestes  Enquesta nacional de salut (INE): o Enquesta telefònica voluntària o Variables demogràfiques o Necessitats d’atenció sanitàries prèvies o Impacte problemes de salut sobre activitat habitual o Valoració pròpia de la salut.
 Enquesta sobre discapacitats  PLAENSA (CatSalut).
 Qualitat aigües de bany.
 Accidents domèstics i de oci  Enquesta drogodependències 4. Sistemes de notificació  Malalties declaració obligatòria  Sistema de informació microbiològica  Accidents de tràfic amb víctimes: o Morts (24h).
o Ingrés hospitalari (ferits greus).
o Assistència lloc (ferits lleus).
o Lesions i gravetat no incloses.
o Centralització direcció tràfic.
o Extrapolació morts 24h/30 dies.
2. COOPERACIÓ SISTEMES DE INFORMACIÓ 1. INE 2. Eurostat 3. OMS 3. DISPONIBILITAT SISTEMES DE INFORMACIÓ  Accés directe a les dades agregades (Sense identificació individual dels casos).
 Accés per a la finalitat investigadora (sol·licitud específica).
...