07.2. Síncope (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 02/05/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   7.2.  Síncope   Un  síncope  és  un  símptoma  i  no  un  diagnòstic.  Es  defineix  com  la  pèrdua  brusca  i  transitòria  de   la   consciència.   Habitualment   s’acompanya   de   caiguda   al   terra   per   pèrdua   del   to   postural.   La   recuperació  és  espontània,  completa  sense  dèficit  neurològic  i  habitualment  ràpida.     El  mecanisme  que  ho  explica  és  una  hipoperfusió  cerebral  transitòria  relativament  brusca.       És  molt  important  el  diagnòstic  diferencial  del  síncope,  una  pregunta  que  acostuma  a  caure  al   MIR.  El  principal  criteri  és  si  hi  ha  hagut  o  no  pèrdua  de  consciència:     -­‐ Sense  alteració  de  la  consciència:     o Caigudes:  gent  gran  que  no  recorda  amb  claredat  el  motiu  de  la  seva  caiguda.     o Cataplexia:   són   episodis   sobtats   i   generalment   breus   de   pèrdua   bilateral   del   to   muscular   sense   perdre   la   consciència.   La   majoria   de   les   vegades,   s’associa   amb   emocions  intenses.     o Drop   attacks:   són   situacions   de   caigudes   brusques   sense   pèrdua   de   consciència   característiques  de  gent  gran  i  de  causa  vestibular  o  per  un  dèficit  vascular  vertebro-­‐ basilar.     o AIT:  Accidents  Isquèmics  Transitoris.  És  quan  es  deté  el  flux  de  sang  a  una  part  del   cervell  per  un  breu  període  de  temps.  En  la  majoria  dels  casos  els  símptomes  duren   entre  1-­‐2  hores  i  estan  resoltes  en  menys  de  24h.     o -­‐ Pseudo-­‐crisis  histèriques   Amb  alteració  del  nivell  de  consciència:   o Alteracions   metabòliques/   intoxicació:   trastorns   metabòlics   hereditaris,   intents   auto-­‐lítics...     o Epilèpsia  i  crisis  comicials   o Malaltia  cerebro-­‐vascular  vertebro-­‐basilar     El  síncope  no  té  pròdroms  com  sensació  de  mareig  o  visió  borrosa,  és  una  caiguda  sobtada  sense   avís  previ  i  que  pot  provocar  greus  traumatismes,  característicament  al  cap.     A  part  de  preguntar  al  pacient  com  es  sentia  abans  de  la  caiguda,  s’ha  de  preguntar  si  ha  estat   presencial  per  a  poder  saber  si  ha  convulsionat.  No  sempre  que  hi  hagi  una  crisis  tònic-­‐clònica  es   pot   assegurar   d’un   episodi   epilèptic.   En   una   persona   gran   amb   DNS   pot   donar-­‐se   una   pausa   sinusal   perllongada   amb   hipoperfusió   cerebral   i   provocar   convulsions.   A   més,   normalment   en   la     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   crisis   comicial   les   convulsions   són   anteriors   a   la   pèrdua   de   consciència   i   en   el   síncope   primer   es   perd  la  consciència  i  al  cap  d’uns  segons  pot  acabar  convulsionant.       S’ha   de   preguntar   també   sobre   la   recuperació   del   síncope.   La   recuperació   és   pràcticament   instantània   a   la   caiguda   i   sense   ressaca   ni   símptomes   de   la   pèrdua   de   consciència   més   enllà   dels   possibles  traumatismes.       En  funció  de  la  seva  etiopatogènia,  es  parla  de  dos  tipus  de  síncope:     -­‐ D’origen  cardíac:     Arítmic:  aquell  que  es  produeix  per  trastorns  de  la  conducció,  com:  bradicàrdia   o sinusal,   pausa   sinusal   en   context   de   malaltia   del   nòdul   sinusal,   BAV   3r   grau   o   complet,   TSV   amb   pausa   posterior   (en   context   de   DNS)   o   taquiarítmies   com   TV   en  context  de  cardiopatia  isquèmica,  cardiopatia  estructural  o  canalopaties.     Obstructiu:   síncope   provocat   per   baix   volum   sistòlic   en   l’ejecció   cardíaca   no   o motivat  per  una  arítmia,  pot  ser  el  cas  de:  estenosis  aòrtica  severa  (motivat  per   l’esforç),  miocardiopatia  hipertròfica  obstructiva  (augment  del  buf  sistòlic  amb  el   Valsava),   mixomes   (tumors   cardíacs,   benignes   ubicats   en   les   aurícules)   o   vegetacions,  TEP  (dispnea)...  Els  canvis  de  postura  poden  fer  variar  la  localització   dels   mixomes   o   vegetacions   induint   el   síncope   en   cas   d’obstrucció   de   la   sortida   de  l’aurícula.     -­‐ Desadaptació  de  la  circulació  perifèrica:     o Neuromediats:     § Síncope  vasovagal  66%:  típic  en  extracció  de  sang,  hora  punta  al  metro...     § Hipersensibilitat  del  sinus  carotidi  1%:  característic  d’homes  quan  s’afaiten  o   es  fan  el  nus  de  la  corbata.   § o Hipotensió  ortostàtica  8-­‐10%   Afectació  dels  vasos  sanguinis:  síndrome   del   robo   de   la   subclàvia:  motivat  per   moviments  vigorosos  del  braç  o  coll.       S’ha   de   vigilar   molt   en   pacients   >65   anys   amb   història   de   cardiopatia,   ECG   anòmal   i   síncope   sense  pròdroms.     Els  motius  d’ingrés  amb  un  pacient  amb  síncope  són:     -­‐ Sospita  síncope  cardiogènica:  instantani,  sense  pròdroms,  TCE   -­‐ Qualsevulla  anomalia  en:     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   o ECG:  arítmia,  trastorn  conducció  o  necrosis   o EF:  buf,  IC   o Anamnesis:  angina,  IC   Usuari:    marepean   Es  completarà  l’estudi  amb:     -­‐ Monitorització  ECG   -­‐ Ecocardiograma   -­‐ Massatge  sinus  carotidi   -­‐ Altres:  ergometria,  coronariografia,  Tilt  test,  EEF,  reveal...       Davant   un   síncope   de   perfil   cardiogènica   s’ha   de   preguntar   per   antecedents   familiars   de   mort   sobtada:     miocardiopatia   hipertròfica   obstructiva,   displàsia   aritmogènica   del   VD,   síndrome   de   Brugada,  síndrome  del  QT  llarg  o  síndrome  del  QT  curt.         ...