Mapa metabolico (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 15/03/2016
Descargas 52

Vista previa del texto

Lactosa UDP Galactosa Galactoquinasa 1-fosfat UDP-glucose Galactosa 1-fosfat uridil transferasa Glicolisis↓ Glucosa Glucogenesis↑ ATP Hexoquinasa NADPH+ H+ H+ H20 + NADPH+ H 6-fosfogluconat Lactonasa NADP+ NADP 6-fosfoglucono δlactona Glucosa 6-fosfat deshidrogenasa 6-fosfogluconat deshidrogenasa NADPH ↓ pH Citrat ATP ADP + Pi } Sedoheptosa 7-fosfat PRPP Gliceraldehid 3-fosfat Gliceraldehid NAD+ Pi 3-fosfat dehidrogenasa NADH NADP+ β-cetoacyl Acetoacetil CoA sintetasa ADP ATP + NH3 + Glu Acetil CoA H20 Pi CoA Malonil transacilasa ACP Adrenalina Malonil CoA ADP + Pi ADP ↓[glucosa] ADP GDP CO2 GTP ADP + Pi ATP/AMP Alanina ATP Aminotransferases (múscul) Malat deshidrogenasa ADP NADH Acetil ADP CoA ATP Piruvat ATP + CO(OH) 2 Leucina Lisina Fenilalanina Triptofan Tirosina ATP + CoA NAD+ Triptofan A.2 Alanina B.1 Glicina B.2 Serina C Cistina D.1 Treonina D.2 Aminoacetona NADH Piruvat deshidrogenasa NADH + H Aminotransferases (fetge) Piruvat Carboxilasa Enzim Malic NADPH + H+ + CO2 + NADP Fumarat Lactat ADP + Pi AMP + Pi THF-COH 5-Formaminoimidazole 4-carboxamida ribonucleotid CO2 Uridalat (UMP) H+ Orotidalat NAD + H2O GTP + Asp NADH + H+ GDP + Pi ADP H2O H + Àcid Carbonic ATP Carbamoilaspartat ATP + NH3 + Glu ADP CoA B.1 NADH ATP Arginina Glutamina Histidina Prolina Glutamat NADH H α -cetoglutarat dehidrogenasa Succinil CoA Succinil CoA sintetasa GTP + CoA + Amino àcid C.1 2 Malonat D-Metilmalonil CoA NAD + Oxalasuccinat Isoleucina Metionina Treonina Valina Aminotransferases CO2 D.1 O2 } Requereix Produeix acetoacetat ADP + Pi Isocitrat ATP ADP Aspartat Fenolalanina Tirosina ATP + HCO3H2O NADH Succinat α -Cetoglutarat α -Cetoglutarat + NAD + CoA Glutamat dehidrogenasa α -cetoàcid Glutamat CO2 + NADH + + H 0+ + NH 4 + 2 NAD /NADP NADH/NADPH L-Metilmalonil CoA Glutamat *també estan en el cicle de l’àcid cítric Degradació glucogènica Àcid Carbonic Rotenona Amytal ADP + Pi NH3 Degradació cetònica ATP Carboxifosfat Dihidroxiacetona fosfat ATP Bicarbonat GPDH-C Carbamilfosfat ADP + PPi Asparagina Aspartat GDP Fumarat Guanilat (GMP) Acil carnitine Acil CoA Propionil CoA Aconitasa Isocitrat dehidrogenasa Pi ADP ADP Acil CoA DH Acil CoA DH cis-Aconitat ATP NH3 Translocasa H2O Citrat Citrat sintasa Carbamilfosfat ADP Dihifrooratat Adenilsuccinat H2O Citril CoA ADP Carboxifosfat NAD+ Acil carnitine Acil CoA Ornitina ATP NADH Xantilat Ornitina transcarbamilasa Bicarbonat PRPP Orotat Inosinate (IMP) Dimetilallil pirofosfat CoA Fumarat Citrullina Ornitina PPi H20 + UTP L-3-HidroxiacilCoA-DH x2 Acetil CoA CO2 2e- Fumarasa H2O Citrullina ATP ADP + Pi ATP + NH3 + Gln Urea THF 3-Isopentenil pirofosfat 3-cetoacyl CoA Tiolasa HS-CoA A.1 Argininsuccinat sintetasa Argininosuccinat Succinat* Malat Arginasa Enoil-CoAL-3-hidroxacil hidratasa Trans-∆2-Enoil CoA CoA Succinil CoA* Acetil CoA ATP + CO2 Aspartate Aspartate Argininsuccinasa Arginina 5-Aminoimidazole 4-carboxamida ribonucleotid ATP 5-Pirofosfomevalonat Carnitine CoA transferasa Isoleucina Leucina Triptofan Acetoacetil CoA Glutamat Oxaloacetat α -Cetoglutarat* NADH Malat deshiNAD+ drogenasa NAD+ ATP + Asp 5-Aminoimidazole 4-(N-succinilcarboxamida) ribonucleotid ADP ATP Mitocondria Acetona ADP Malat + D-3-Hidroxibutirat Tirolasa ATP ADP Piruvat Lactat deshidrogenasa α -Cetoglutarat* Alanina 5-Fosfomevalonat PPi Acil CoA Carnitine A.1 NAD NADH ADP + Pi Genaril pirofosfat AMP Acil CoA sintetasa ADP ATP Cossos Cetònics 3-Hidroxi-3metilglutaril CoA Sintetasa Acetil transacilasa + Carboxiaminoimidazole ribonucleotid ADP Mevalonat Liasa Citrat ATP-Citrate liasa ADP Piruvat Carboxilasa CO2 Glutamat 5-Aminoimidazole ribonucleotid HS-CoA Acil adenilate + Acetoacetat CoA ATP ATP NAD NADH Fosfoenol AMPGlucagonEpinefrina Acetil CoA piruvat carboxiquinasa ADP Oxaloacetat ATP (TE) CoA ADP ACP Acetil-CoA carboxilasa Palminat CoA Piruvat quinasa Piruvat Quinasa-Pi PPi Acetoacetato descorboxitasa Acetil ACP Insulina Citrat Enolasa Fosfoenolpiruvat Formilglicinamidina ribonucleotid Acil CoA sintetasa Malonil ACP H20 ↑[glucosa] PPi ATP Elongasa Palminat 3-hidroxi-3- 2 NADPH metilglutaril CoA HMG-CoA reductasa CO2 +ACP Acil-malonil-ACP 2-Fosfoglicerat Formilglicinamida ribonucleotid x2 Farnesil pirofosfat Àcids Grasos Acetoacetil ACP ATP Fosfoglicerat mutasa THF H2O NADPH 3-Fosfoglicerat THF-COH ADP Glicerol 3-fosfat NADPH NADP+ H2O ADP + Pi Glicinamida ribonucleotid NADH + H NADPH Desaturasa D-3-Hydroxbutiril Crotnil ACP Butiril ACP Enoil ACP reductasa 3-Hidroxiacil ACP ACP dehidratasa + CoA 2 NADP +CoA 1,3-Bifosfatglicerat Fosfoglicerat quinasa ATP + Gly ATP Triosa quinasa NAD+ + NADP +2 PPi Glicerol Glicerolquinasa Glyceraldehid Glicerolfosfat dehidrogenasa Esculé Monoacilglicerol lipasa + Dihidroxiacetona fosfat Triosa fosfat isomerasa 5-Fosforibosil-1-amina NADP++H2O NADPH+O2 ATP ADP + Monoacilglicerol Fructosa 1-fosfat Fructose 1fosfat aldosa Pi Transcetolasa H Esculé epoxid ADP ADP PFK2—FBPasa2 Fructosa 1,6ATP ADP ATP/AMP H20 bisfosfatasa ATP/AMP ATP/AMP Fructosa 1,6-bifosfat Citrat Aldolasa Transaldosa H20 Ió Fructoquinasa H20 ATP KinasaA Lanosterol H+ Lipasa Fructosa Fructosa 2,6-bifosfat ATP Fosfofructosaquinasa-1 H+ Ribosa 5-fosfat GMP IMP AMP Pi Arachidonate Diacilglicerid ATP PFK2-Pi — FBPasa2 PP1 H20 ADP Fructosa 6-fosfat Colesterol Glicogenn-1 Glicogenn-1' α -1,6-Glucosidasa Glicogenn-2 Pi Fosfoglucosa isomerasa H20 H20 Triacilglicerol lipasa Pi Transferasa UTP Glucosa 1-fosfat Glucosa 6-fosfat Eritosa 4fosfat Xilulosa 5-fosfat Fosfoglucomutasa Glicogen Glicogen fosforilasa 2Pi UDPgalactose Pi Glucosa 6fosfatasa Transcetolasa Fosfopentosa epimerasa Ribulosa 5-fosfat Fosfopentosa isomerasa ADP + UDP-galactosa 4-epimerasa Triacilglicerid Glicogenn+1 Glicogen sintasa ADP ATP Galactosa Lactasa Adenilate (AMP) + NADH + H NAD+ Antimicina A Glicerol 3-fosfat CNN3 CO2 Ana Rosselló Busquet NIUB: 10896826 Juny 2014 ...