Tema 8 derecho civil I (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 10/01/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8. La incapacitació i la disminució de la capacitat La incapacitació La capacitat d’obrar que s’adquireix amb la majoria d’edat és la norma general.
Qualsevol limitació a la capacitat suposa:  Una restricció al lliure desenvolupament de la personalitat A l’exercici dels que afecta en especial:    Al principi d’igualtat Al de llibertat Per la qual cosa requereix de justificació S’ha de declarar en sentència judicial, que establirà el grau d’incapacitació i la institució tuïtiva ( institució de guarda de la persona) a la que ha de quedar sotmesa la persona: La incapacitació és: Una condició jurídica de la persona que afecta la seva capacitat i situació jurídica.
Conseqüència d’un procediment judicial que:  La declara, determina i fixa el sistema de protecció Es tracta d’una mesura de protecció per a les persones que no poden autogovernar-se perquè tenen afectada la seva capacitat d’entendre i viure.
Causes d’incapacitació Les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixen a la persona governar-se per si mateixa.
En realitat solament existeix una causa d’incapacitació:   La falta o deficiència de judici ( capacitat natural) de manera permanent Resultat d’aquelles malalties o deficiències que es reflecteixin en aquell àmbit.
La concurrència de causa d’incapacitació:    Legitima per iniciar un procediment En general no suposa, per si mateixa, la incapacitat en l’ordre civil Solament es produeix amb la sentencia ferma d’incapacitació Àmbit subjectiu de la incapacitació Persona major d’edat Persona menor d’edat i quan concorri:   “Causa d’incapacitació” “Es prevegi raonablement que aquesta persistirà desprès de la majoria d’edat”.
Art. 236-33 CCCat: la declaració judicial d’incapacitació dels fills menors no emancipats comporta la prorroga de la potestat del pare i la mare quan arribin a la majoria d’edat en els termes que resultin de la declaració Art 236-34 CCCat: rehabilitació de la potestat Procediment d’incapacitació El procediment d’incapacitació és un dels processos, especials regulats a la LEC, se substància( es segueixen els passos) pels tràmits del judici verbal amb les particularitats que preveu la llei.
En tot cas, sempre és part el Ministeri Fiscal.
Competència: El jutge competent per a conèixer de les demandes d’incapacitació és el de primera instància del lloc de residencia de la persona a la que es pretén incapacitar.
Legitimació activa: La declaració d’incapacitació del menor d’edat únicament podrà ser sol·licitada pels que exerceixen la potestat o la tutela.
Correspon demanar la declaració d’incapacitació del major d’edat:  Al cònjuge o qui es trobi en una situació de fet assimilada, als descendents, els ascendents i els germans del presumpte incapaç Quan aquestes persones no existeixin o no l’haguessin sol·licitat, el Ministeri Fiscal estarà obligat a promoure la declaració.
El tribunal, respecte a la incapacitació:    Escoltarà els parents mes propers del presumpte incapaç Examinarà al presumpte incapaç per si mateix Acordarà els dictàmens pericials necessaris o pertinents Quan en la mateixa demanda se sol·liciti al nomenament de les persones que han d’exercir la guarda el Tribunal, especialment sobre el nomenament de tutor, etc:    Ha d’escoltar al presumpte incapaç, si tingués suficient coneixement.
Als parents més propers Les persones que estimi oportú La sentència d’incapacitació La sentencia que declari la incapacitació determinarà:    L’extensió i els límits d’aquesta El regim de tutela o guarda a que hagi de quedat sotmès l’incapacitat Es pronunciarà si s’escau, sobre la necessitat d’internament.
Els sistemes de guarda que es poden adoptar són:    La tutela La curatela La prorroga o rehabilitació de la potestat dels pares Efectes:   La sentencia d’incapacitació produeix efectes des de que és ferma i no te efectes retroactius.
Cal que no s’inscrigui al Registre civil per tal que tingui eficàcia front a tercers.
Modificació:   La sentencia d’incapacitació no impedirà que, sobrevingudes noves circumstancies, es pugui instar un nou procés que tingui per objecte deixar sense efecte o modificar l’abast de la incapacitació ja establerta.
La sentència de modificació pot augmentar o disminuir la capacitat d’obrar de l’incapacitat i modificar el sistema de guarda establert.
Internament de la persona física És la reclusió del malalt en un establiment especialitzat:    De salut mental D’educació Formació especial Atès que afecta, de manera directa, a la llibertat de la persona:  La llei sotmet aquesta decisió a control judicial per a garantir la seva legitimitat i oportunitat.
Legitimació:   La decisió correspon a la pròpia persona afectada Es precisa l’autorització judicial quan aquesta no estigui en condicions de decidir-ho per si.
Cal l’autorització judicial prèvia al internament en tots els cassos, excepte:  Els supòsits d’urgència mèdica en que el director del Centre en que s’efectua el internament de 24 hores per notificar-lo al jutge competent.
El internament pot estar:    Deslligat d’un judici d’incapacitació Es pot haver autoritzat pel Jutge durant el procediment.
Pot ser un efecte de la sentència d’incapacitació Es pot haver sol·licitat al Jutge, respecte del ja declarat incapacitat:    Pel tutor Curador Titular de la potestat prorrogada Prodigalitat: concepte La prodigalitat suposa un comportament econòmic desordenat i irregular que al posar en perill els interessos de la família, es fa mereixedor d’una sanció jurídica.
No inclou els fets puntuals.
Prodigalitat: àmbit subjectiu És pròdig qui, negligentment, de forma continuada i injustificada: Dilapida el seu patrimoni posant en perill l’existència de mitjans per a la subsistència dels parents i/o cònjuge, als que deu o pot deure aliments.
La declaració de prodigalitat solament procedeix respecte de persones que tinguin plena autonomia patrimonial, els majors d’edat i els menors emancipats.
No es pot declarar pròdig al menor d’edat.
Procediment de prodigalitat El procediment de declaració de prodigalitat és un procés especial regulat a la LEC:  Se substancia pels tràmits del judici verbal amb les particularitats que preveu la LEC.
El presumpte pròdig pot comparèixer en el procés amb la seva pròpia defensa i representació.
Si no ho fa:   Serà defensat pel Ministeri Fiscal quan aquest no ha promogut el procediment Si ho ha fet es designarà un defensor judicial.
Competència: El jutge competent és el de primera instància del lloc de residència de la persona a la que es limita la capacitat.
Legitimació activa Pot sol·licitar la declaració de prodigalitat:    El cònjuge Els descendents o ascendents que rebin aliments del presumpte pròdig o es trobin en situació de reclamar-los Els representants legals de qualsevol d’ells Si no la demanen els representants legals, ho farà el Ministeri Fiscal.
Sentencia de prodigalitat: efectes La declaració de prodigalitat limita la capacitat d’obrar del pròdig i el sotmet a curatela.
És una curatela especial que solament abasta els actes que estableixi la sentència.
Els actes i negocis realitzats per sí sol pel pròdig, sense l’assistència del curador quan sigui necessària, seran anul·lables:   A instància del pròdig en els 4 anys, següents a que cesi aquesta situació Mentre duri, pel curador ( si no els ratifica).
No es el mateix nul que anul·lable. Anul·lable vol dir que es vàlid.
Inscripció de la sentència La sentència que declara la prodigalitat s’ha d’inscriure o anotar en:    El registre civil Si s’escau en el registre de la propietat El registre mercantil Modificació i extinció:    La prodigalitat acaba o es modifica quan cessa o varia la causa que la va motivar.
Cal una altra sentencia judicial en aquest sentit.
El procediment a seguir és el mateix que per declarar la prodigalitat.
Situació jurídica del concursat El concurs de creditors és un procediment previst pels supòsits en que el deutor està en una situació d’insolvència que no li permet complir regularment amb les seves obligacions.
El procediment estableix les regles de pagament com a mesura de protecció dels creditors. Es distingeix entre:   Concurs voluntari. Quan el deutor voluntariament solicita que se li declari el concurs Concurs necessari Llei concursal 22/2003: En el concurs voluntari: El deutor conserva les facultats d’administració i disposició sobre el seu patrimoni En el concurs necessari: Queden suspeses les facultats d’admistració i disposició sobre el patrimoni que tingués el deutor de manera que l’exercici correspon als administradors cursals.
La situació del deutor s’assimila a la situació del menor no emancipat que es substituït pels titulars de la representació legal.
...