Respostes autoevaluació 1 homeostasi (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

AUTOEVALUACIO FISIOLOGIA 1.- En el següent gràfic es mostra el resultat d'un experiment on es va col·locar una cèl·lula que inicialment no tenia glucosa en el LIC, en una solució que contenia glucosa.
Quin/s dels següents processos queden representats en el gràfic? (més d'una resposta pot ser correcta). Trieu-ne una o més: a. Transport actiu b. Saturació c. Ósmosi d. Difusió facilitada e. Difusió simple 2.- En el següent gràfic es mostra com varia el potencial de membrana (en mV) quan hi ha un canvi de permeabilitat de la membrana per un ió determinat. Tria quina de les opcions és CERTA: a. A= Hiperpolarització degut a la sortida de K+ al LEC.
b. A= Despolarització degut a una retenció (tancament de canals) de K+ dins la cèl·lula.
c. B= Despolarització de la membrana degut a l'entrada de Na+ al LIC.
d. C= Hiperpolarització degut a l'entrada de Na+ al LIC.
3.- Indica l'ordre correcte en relació a una via de transducció del senyal.
-Ligand – receptor – segon missatger – resposta cel·lular 4.- Quina de les següents funcions no és pròpia de les proteïnes de membrana? -Segon missatger 5.- Quina de les següents afirmacions és FALSA: a. La bomba de Na+/K+introdueix 3 ions Na+ al citosol i explusa 2 ions K+ a l'espai intersticial.
b. La bomba de Na+/K+expulsa 3 ions Na+ a l'espai intersticial i introdueix 2 ions K+ al citosol.
c. La bomba de Na+/K+ és una proteïna transportadora que consumeix ATP.
d. La bomba de Na+/K+ és un tipus de transport actiu primari 6.- Quina es CORRECTE a. El LIC representa un 25% del total del volum del líquid corporal.
b. El LEC representa un 25% aproximadament del total del volum del líquid corporal.
c. El LIC és el medi intern.
d. El LEC representa un 75% del total del volum del líquid corporal.
7.-Quina de les següents afirmacions és CERTA respecte els fluids corporals? a. La limfa, líquid cefaloraquídi (LCR) i líquid sinovial formen part del intersticial.
líquid b. El plasma sanguini representa gairebé la totalitat del LEC (Líquid extracel·lular).
c. El nostre organisme té més quantitat de LEC (Líquid extracel·lular) que de LIC (Líquid intracel·lular).
d. La membrana plasmàtica separa el LIC del plasma sanguini.
e. A l'edat adulta, el nostre organisme està composat d'un 80% de líquids aproximadament.
8.- Quin d'aquests compostos es un important missatger secundari? a. Magnesi.
b. Calci.
c. Clor.
d. Glucosa.
9.- En quin compartiment cel·lular trobem la concetració del K+ més elevada? EN EL LIC 10.- El CO2 és una molècula que es mou per difusió simple a través de la bicapa lipídica. La velocitat a la qual es difon depèn, entre d'altres, al gradient de concentració entre dins i fora de la membrana. A major gradient -------- és la velocitat de difusió.
a. Major b. Igual.
c. Menor d. El gradient de concentració no afecta la velocitat de difusió.
11.- Una entrada del ió Na+ al LIC provocarà … a. Repolarització de la membrana.
b. Hiperpolarització de la membrana.
c. Despolarització de la membrana.
d. No provoca cap canvi en el potencial de membrana.
12.- Dos compartiments estan separats per una membrana permeable a la glucosa.
Inicialment cada compartiment té una concentració de glucosa 1M. Després de 2 hores, el compartiment de la dreta té una concentració de glucosa de 1,5M i el de l'esquerra 0,5M. Quin tipus de transport a través de la membrana ha tingut lloc? a. Difusió simple de glucosa b. Transport actiu de glucosa..
c. Òsmosi d. Difusió facilitada de glucosa 13.- En relació a l'afirmació: "un senyal químic pot tenir efectes oposats en teixits diferents", indiqui la resposta més correcte.
a. Només si utilitza diferents vies de senyalització.
b. Un senyal químic sempre tindrà igual resposta en tots els teixits.
c. Només si utilitza diferents receptors.
d. Si utilitza diferents receptors o diferents vies de senyalització.
14.- Tenin una solución de NaCl a una concentracio de 250mOsM i una altra de glucosa a 325 mOsM separades per una membrana que és permeable a l’aigua però no als soluts. Hi haurà òsmosis? - a Si cap al compartiment de la glucosa -b. No, hi haura transport actiu de glucosa -c. Si, cap al compartiment de NaCl -d. No, hi haurà difusió facilitada de glucosa 15.- Si la concentració de soluts en el LEC i en el LIC són iguals, la cèl·lula es troba en una solució: a. Saturada b. Isotònica c. Hipertònica d. Hipotònica.
16.- Indica quina de les següents opcions és CERTA: a. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid és el K+.
b. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid és el Na+.
c. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid extracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid és el K+.
d. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intersticial, i el ió més abundant d'aquest fluid és el K+.
17.- Quin d'aquests processos NO està regulat per un sistema de retroalimentació negativa? a. Nivells de Calci en plasma.
b. La pressió arterial c. Glucèmia d. Producció d'oxitocina durant el part.
18.- Indica quina de les següents opcions és CERTA: a. El LEC representa un 25% aproximadament del total del volum del líquid corporal.
b. El LEC representa un 75% del total del volum del líquid corporal.
c. El LIC representa un 25% del total del volum del líquid corporal.
d. El LIC és el medi intern.
19.-Quan hi ha un gradient de concentració d'un solut entre el LIC i el LEC: a. Hi ha moviment del solut per òsmosi des del compartiment de menor a major concentració.
b. Hi ha moviment d'aigua per òsmosi des del compartiment de menor a major concentració.
c. Hi ha moviment del solut per òsmosi des del compartiment de major a menor concentració.
d. Hi ha moviment d'aigua per òsmosi des del compartiment de major a concentració.
menor 20.- Per entrar a moltes cèl·lules, la glucosa s'ha d'unir a una proteïna transportadora específica de la membrana que l'ajuda a difondre a través d'ella sense necessitat d'energia.
Aquest tipus de transport s'anomena: a. Transport vesicular b. Transport actiu primari c. Transport actiu secundari d. Difusió simple e. Ósmosi f. Difusió facilitada 21.- Tria la resposta més correcte. Una neurohormona...
a. la comunicació te lloc per senyals elèctrics i químics b. la comunicació te lloc per senyals químics únicament.
c. utilitza les unions comunicants.
d. actua com a senyal autocrí.
22.- Quina de les següents opcions és la CORRECTE respecte el potencial de membrana: a. El LIC i el LEC estan en equilibri químic..
b. El LIC té càrrega neta positiva.
c. El LEC té càrrega neta positiva.
d. El LIC i el LEC estan en equilibri elèctric.
23.- Quin és el ió més abundant de l'interior de la cèl·lula? a. Mg2+.
b. Na+.
c. K+.
d. Cl24.- Una molècula senyal lipofílica es pot unir...
a. a receptors nuclears, citoplasmàtics i de superficie.
b. unicament a receptors citoplasmàtics.
c. unicament a receptors nuclears.
d. a receptors nuclears i citoplasmàtics, però no a recptors de superficie.
25.- Quin d'aquests processos es un procés PASSIU? a. Endocitosi b. Exocitosi.
c. Difusió faclitada d. Fagocitosi 26.- Un canal de membrana regulat per voltatge és aquell que a. Sobre quan un lligand s'uneix a ell.
b. És un canal per on hi pot passar aigua.
c. S'obre quan es modifica el potencial de membrana en repòs.
d. S'obre en resposta a un señal.
27.- Indica quina de les següents opcions és CERTA: a. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid és el K+.
b. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intersticial, i el ió més abundant d'aquest fluid és el K+.
c. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid és el Na+.
d. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid extracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid és el K+.
28.- Quin d'aquests processos es un procés ACTIU? a. Difusió simple b. Fagocitosi c. Òsmosi.
d. Difusió facilitada 29.- Per quin motiu el potencial de membrana en repòs és més proper al potencial d'equilibri del K+ que no pas del Na+? a. Perquè les cèl·lules són més permeables al Na+ que el K+-.
b. La permeabilitat de la membrana no afecta al potencial de membrana en repòs.
c. Perquè les cèl·lules tenen igual permeabilitat al Na+ que al K+-.
d. Perquè les cèl·lules són més permeables al K+ que el Na+-.
30.- Es resuspenen glòbuls vermells en una solució de NaCl. Les cèl·lules tenen una osmolaritat de 300mOsM i la solució de NaCl té una osmolaritat de 250mOsM. Indica la resposta correcte.
a. Sotmetem els glòbuls vermells a una solució hipotònica i l'aigua sortirà fora les cèl·lules.
b. Sotmetem els glòbuls vermells a una solució hipertònica i l'aigua entrarà a dins les cèl·lules.
c. Sotmetem els glòbuls vermells a una solució hipotònica i l'aigua entrarà a dins les cèl·lules.
d. Sotmetem els glòbuls vermells a una solució hipertònica i l'aigua sortirà fora les cèl·lules.
CERT / FALS El potencial de membrana en repòs està determinat per el gradient de concentració dels ions i la permeabilitat de la membrana per a aquests ions.
Només les cèl·lules que poden generar un senyal elèctric tipus potencial d'acció tenen potencial de membrana en repòs.
Parlem de despolarització de la membrana quan augmenta la diferència de potecial entre LEC i el LIC.
La càrrega negativa del LIC està determinada, en gran part, per la presència de grans proteïnes plasmàtiques i ions fosfat.
El LIC i el LEC es troben en desequilibri elèctric.
Per induir un canvi en el potencial de membrana en repòs, es necessari modificar la concentració d'un ió determinat en el LIC i el LEC .
El potencial de membrana en repòs d'una cèl·lula està més a prop del potencial d'equilibri del K+ que no del potencial d'equilibri del Na+.
Un augment de la permeabilitat de la membrana pel Ca2+,fa que el LIC es torni mes negatiu, i per tant, que la membrana es desplolaritzi.
Si la membrana plasmàtica es torna menys permeable al K+, el LIC es torna menys negatiu, i per tant la membrana es despolaritza.
Un increment de la diferència de potencial implica una repolarització de la membrana.
El sodi, clor i el calci són ions que tenen una major concentració en el LEC que en el LIC.
Si es modifica la permeabilitat de la cèl·lula a un ió, el potencial de membrana de la cèl·lula canvia.
El LEC i el LIC estan en un estat de desequilibri químic El LEC i el LIC estan en un estat d'equilibri elèctric.
El LEC i el LIC estan en un estat de desequilibri osmòtic La concentració de sodi es menor en el LEC que en el LIC La concentració de clor és menor en el LIC que en LEC.
Les proteines estan en major concentració en el plasma que en el líquid intersticial.
El plasma conté una concentració menor de sodi que el líquid intersticial La concentració de potasi és menor en el LEC que en el LIC.
Parlem de despolarització de la membrana quan augmenta la diferència de potecial entre LEC i el LIC.
La càrrega negativa del LIC està determinada, en gran part, per la presència de grans proteïnes plasmàtiques i ions fosfat.
El potencial de membrana en repòs està determinat per el gradient de concentració dels ions i la permeabilitat de la membrana per a aquests ions.
El LIC i el LEC es troben en desequilibri elèctric. V Només les cèl·lules que poden generar un senyal elèctric tipus potencial d'acció tenen potencial de membrana en repòs.
Per induir un canvi en el potencial de membrana en repòs, es necessari modificar la concentració d'un ió determinat en el LIC i el LEC .
ACABI LA FRASE: 1.- Si al posar una cèl·lula en una solució la cèl·lula perd aigua i s'encongeix es perquè la solució és HIPERTONICA 2.- La prefussió endovenosa de Manitol al 10% hipetònic provocarà que LES CÈL·LULES PERDIN AIGUA 3.- La prefussió endovenosa de serum glucosat hipotònic al 5% provocarà que ELS ERITÒCITS S’INFLIN 4.- Si al posar una cèl·lula dins d'una sol·lució la cèl·lula no canvia de mida es perquè la solució és ISOTONICA ...