Tema 1: Organitzacions, directius i comptabilitat (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 25/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1. ORGANIZACIONS, DIRECTIUS Y COMPTABILITAT LES ORGANITZACIONS I ELS SEUS OBJECTIUS Una organització és una entitat financera formada per un grup de persones que, dotada amb els mitjans corresponents, pretenen assolir uns objectius determinats. Els objectius assolir són el què donen sentit a l’existència d’una organització; les accions que es porten a terme a les organitzacions estan guiades i condicionades per l’objectiu o objectius que es pretenen assolir. Tot i això les diferents organitzacions tenen diferents objectius assolir. A més a més, és possible que una organització tingui diferents objectius; el principal i altres subordinats a aquest. Hi ha dos tipus d’organització: 1) Organitzacions amb ànim de lucre: objectiu principal guanyar diners. 2) Organitzacions sense ànim de lucre: l’objectiu principal NO és guanyar diners. Les organitzacions han d’assolir els objectius de la manera més eficient possible, és a dir utilitzar els recursos que tenen a la seva disposició de la manera més eficient que es pugui. LES FUNCIONS DELS DIRECTIUS Els directius són les persones encarregades de dirigir els assumptes d’una organització. La tasca que té és prendre decisions sobre el què ha de passar a l’organització i assignar adequadament els recursos corresponents per que aquesta assoleixi els objectius. Què fa? 1) Planifica l’activitat de l’organització: decidir quines tasques s’han de realitzar i de quina forma s’han de dur a terme. 2) Organitza: assignar aquestes tasques al personal. 3) Dirigeix: ordenar l’execució d’aquestes tasques. 4) Controla: mirar que les tasques es realitzin de la forma adequada. La presa de decisions és l’element central, l’essència del treball del directiu. Sobre ella giren totes les altres. Prendre decisions significa elegir de forma conscient entre les alternatives disponibles. La planificació, l’organització, la direcció i el control totes elles requereixen que es prenguin decisions. Planificar és formular un pla d’acció per la realització d’una tasca determinada amb la finalitat d’assolir uns objectius concrets. De fet, planificar és prendre decisions per avançat sobre com volem que sigui el futur. Consisteix en dos activitats genèriques: la definició dels objectius aconseguir, i l’establiment de les accions necessàries per assolir-los. - Planificació a curt termini - Planificació a llarg termini Organitzar és el procés de convertir a l’organització en un “ente” coherent. La funció consisteix en estructurar i dividir les tasques que s’han de realitzar i assignar a persones concretes funcions i tasques determinades. Un organigrama és un gràfic que il·lustra com està 1 estructurada l’organització i quines són les relacions formals de dependència que existeixen entre els components de la mateixa. Actuar és dur a terme tot allò que s’ha planificat i organitzat. És el què s’entén per dirigir. S’ha d’influir i motivar als membres de l’organització perquè, de forma eficient i efectiva, realitzin la tasca que se’ls ha encomanat. El control és el procés el qual els directius s’asseguren de que es prenen les mesures necessàries perquè els resultats siguin els previstos a la planificació. Els directius comparen els resultats obtinguts amb els planificats. Si els resultats obtinguts difereixen significativament dels panificats, els directius adopten les accions necessàries per corregir les desviacions, o bé, revisen i ajusten el pla original. És molt probable que aquestes funcions es solapin. LA CONTABILITAT EN L’ORGANITZACIÓ El controler és una figura que està poc implementada al nostre país. Tot i així, és el màxim responsable de la informació comptable. Seria el jefe del departament de comptabilitat. Tasques que fa: 1) Disseny, instal·lació i manteniment del sistema comptable 2) Preparació de la informació de la Comptabilitat Financera 3) Coordinació del Control Pressupostari 4) Elaboració i anàlisis de les dades de costos 5) Preparació i anàlisis dels informes de rendiment 6) Preparació d’estudis especials 7) Planificació i gestió d’impostos 8) Assessorament sobre informació comptable a altres directius de l’empresa L’estructura del departament comptable depèn del tipus d’organització. Pot està formada per una única persona o un únic centre e responsabilitat en empreses petites, o bé un centre de responsabilitat amb ramificacions amb tots els centres operatius de l’organització en el cas d’empreses amb diversos centres operatius. El departament de Comptabilitat és un departament auxiliar de l’empresa. La seva funció principal consisteix en subministrar informes econòmics als altres directius de l’organització. Aquest departament no té autoritat directe sobre els altres departaments, la seva autoritat li ve donada per dos vies alternatives. FUNCIONS DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE Mitjançant el registre de dades, s’obté la informació econòmica de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts per l’empresa. Tenir registrades les dades de l’activitat realitzada i conèixer els resultats aconseguits permet respondre a la pregunta l’empresa va bé? La fiabilitat i la integritat de la informació és essencial en aquest cas. Un error pot ser molt perjudicial. La funció de dirigir l’atenció suposa que la informació comptable ha de ser elaborada d’una manera que “salti a la vista” el què realment és important. El què realment és important ho decideixen els directius. 2 Quant la informació es confecciona amb la finalitat de solucionar problemes (presa de decisions), les dades han de triar i estructurar de manera que els aspectes significatius de les diferents alternatives disponibles es posin de manifest, deixant a la banda la informació irrellevant que pogués complicar innecessàriament l’anàlisi i la interpretació de la mateixa. LA COMPTABILITAT EMPRESARIAL: COMPTABILITAT FINANCIERA I ANALÍTICA La Comptabilitat Financera (àmbit extern) s’ocupa primordialment de les transaccions de l’empresa amb el món exterior, obtenint una informació que va dirigida principalment a persones o institucions externes a l’empresa: inversors, creditors, sindicats i en general, qualsevol persona interessada en la marxa de l’empresa. La Comptabilitat Analítica (àmbit intern) remarca la quantificació econòmica de la gestió operativa de l’empresa, és a dir, la valoració individual de productes i activitats que l’empresa realitza, per la qual cosa la informació generada està dirigida a persones de dins de l’organització, especialment els directius. Compte de resultats: Ingressos - Cost de Vendes Marge brut - Despeses operatives Benefici operatiu - Interessos Benefici abans d’Impostos (BAIT) - Impostos Benefici Net UTILITZACIÓ I ELABORACIÓ DE LA INFORMACIÓ PER LA GESTIÓ El disseny d’un sistema d’informació per la gestió, com és un sistema de costos, ha de fer-se amb una perspectiva que contempli tres aspectes: 1) Utilitzar un enfocament cost-benefici 2) Tenir en compte tant els aspectes tècnics com la seva influència en el comportament de les persones 3) Organitzar la informació de costos segons la finalitat a la que vagi dirigida. 3 ...