Anamnesi i Exploració Neurològica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 11
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada ANAMNESIS I EXPLORACIÓ NEUROLÒGICA SÍMPTOMES NEUROLÒGICS - Cefalea  si és molt regular pot ser preocupant - Pèrdua aguda de consciència - Convulsions  seran diferents segons la part del cervell que s’irrita - Trastorns sensitius (parestèsies o dolor)  els primers símptomes són formigueig al cos (parestèsia). És molt complicat analitzar aquests símptomes perquè són molt subjectius.
- Vertigen  pot ser tant un problema neurològic com d’otorrino.
- Trastorns visuals - Trastorns del moviment - Deteriorament de facultats superiors SIGNES NEUROLÒGICS (el que et trobes quan fas l’exploració física al pacient) - alteració de la funció mental - alteració de la consciència – coma - Focalitat neurològica – alteració dels parells cranials  pèrdua de força a una part del cos - Trastorns de la marxa - Signes meningis SÍNDROMES CEREBRALES Conjunt de símptomes i signes neurològics deguts a l’afectació de part de l’escorça cerebral.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES SÍNDROMES LOCALITZATS (frontal, parietal, temporal i occipital)  l’hemisferi esquerra domina sobre el dret normalment (per això moltes persones són esquerranes). Així doncs una lesió en l’hemisferi dret presenta menys lesió que en el esquerre. Hi ha una relació molt estricte entre lesió anatòmica i funció.
1 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA SÍNDROME CEREBRAL DIFÚS  alteració de @emargaritboada la consciència, impossibilitat de concentració, incomunicació, pèrdua de memòria, desorientació temporoespacial. No hi ha tanta relació entre lesió anatòmica i funció.
ASPECTES DE L’EXPLORACIÓ NEUROLÒGICA - Observació general  s’observa al pacient des del moment en què entra per la porta.
- Coll (rigidesa, bufs) - Llenguatge - Funcions cerebrals superiors - Parells cranials - Funció motora - Funció sensitiva - Coordinació - Marxa (es podria també veure en l’observació general) 2 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada SÍNDROME MENINGI Es tracten de símptomes de les meninges (no MENINGITIS).
CLÍNICA  no és el mateix en joves que en adults. Com que la clínica molts cops no està clara costa descobrir si realment es tracta d’una meningitis o no (es fa una punció lumbar per descartar o afirmar).
- Cefalea Vòmits Rigidesa de clatell (Kernig, Brudzinski) ETIOLOGIA (causes) - Hemorràgia - Inflamació - Infecció - Càncer SIGNES IRRITACIÓ MENÍNGIA (KERNIG I BRUDZINSKI) SIGNE DE KERNIG  el pacient es col·loca en decúbit supí i amb les cames estirades.
Si nota dolor al doblegar les cames per sobre de la pelvis el test serà positiu.
SIGNE DE BRUDZINSKI  es col·loca el pacient en decúbit supí. Se li demana que intenti tocar el mentó amb el pit. Si això li provoca la flexió de les cames i dolor (amb rigidesa de nuca afegit) el test serà positiu.
3 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada EXAMEN DEL LLENGUATGE PARLA ESPONTÀNIA - Diferenciar de: o Mutisme  la persona no diu res = problema psiquiàtric.
o Disàrtria  mala articulació de la paraula, pot tenir el problema en la llengua, en els nervis... (problema central del cervell).
o Afonia  afectació cordes vocals.
- AFÀSIA  pèrdua de capacitat d’utilitzar el llenguatge com a medi de comunicació o Afàsia de comprensió fluent o de Wernicke  afecta el lòbul temporal, parla moltíssim però no té lògica (p.ex. perquè canvia les síl·labes).
o Afàsia d’expressió, motora o de Broca  afectació lòbul frontal (l’esquerre normalment), no li surten les paraules = li costa parlar perquè les ordres no li arriben bé.
Comprensió Repetició Nominació – Afàsia normal Lectura – comprensió visual Escriptura Recital de sèries - FUNCIONS CEREBRALS SUPERIORS - NIVELL DE CONSCIÈNCIA (confusió, somnolència, estupor i coma)  si està conscient.
REACCIONS EMOCIONALS  molts quadres clínics canvien les emocions de les persones.
FUNCIÓ INTELECTUAL  pot ser fàcil (si veiem el pacient) o difícil (a través d’exàmens psicològics).
o Orientació temporo-espacial o Memòria  procés progressiu, es perd primer la immediata i després la remota.
 Memòria immediata (dir 3 noms al pacient, distreure’l i al cap d’un minut li preguntes).
 Memòria recent (el que va menjar ahir).
 Memòria remota (passat lluny).
o Càlcul o Similituds o Abstraccions 4 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada ESCALA DE GLASGOW Escala que valora l’estat de consciència EXAMEN DE LA FUNCIÓ MENTAL *Neurologia separada de psiquiatria.
- CONTINGUT DEL PENSAMENT  detectar malalts psiquiàtrics.
- EXECUCIÓ D’ACTES COMPLEXES o PRAXIS  capacitat de concebre, formular i executar actes voluntaris complexes.
 Apràxia motora  Apràxia ideatòria: incapacitat per ordenar de manera correcta una sèrie de moviments o accions que condueixen a un objectiu.
 Apràxia ideomotora: incapacitat per realitzar habilitats motores per errors en la seqüència, amplitud, configuració i posició dels membres a l’espai.
- PERCEPCIONS SENRORIALS COMPLEXES o AGNÒSIES  incapacitat de reconèixer objectes familiars que es perceben pels sentits  Visuals, auditives  Estereognòsia  no reconeix els objectes pel tacte.
5 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA  @emargaritboada Anosognòsia (incapacitat de reconèixer que està malalt), agnòsia corporal (no reconeix parts del seu cos).
PARELLS CRANIALS Part de la funció motora i sensitiva del cap, n’hi ha 12, ordenats de dalt a baix segons on es troben al cervell.
CAMPIMETRIA MANUAL El pacient i el metge es col·loquen un davant de l’altre, de manera que es miren. Al pacient se li aproxima un objecte i a partir del que pot veure detectarem un tipus de lesió o un altre. *Molts tumors de la hipòfisis oprimeixen el nervi òptic i això dificulta la vista.
6 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada EDEMA DE PAPIL·LA *Important no dilatar la pupil·la en l’observació.
Protrusió edematosa del disc papil·lar amb turgència venosa i borrament dels límits.
Hipertensió endocraniana.
NEURITIS ÒPTICA Disminució de l’agudesa visual sense alteracions en el fons de l’ull.
CAUSES - Esclerosis Múltiple - Tumors Orbitaris - Lesions tòxiques (alcohols) III PARELL CRANIAL: M.O.C.
MOT INTRÍNSECA: - Mida pupil·lar - R – conjugació de la mirada - Reflex Fotomotor - R. Acomodació - R. Consensual - R. convergència VII PARELL CRANIAL: FACIAL  Perifèrica Central  7 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada XI PARELL CRANIAL: N. ESPINAL 8 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada FUNCIÓ MOTORA 1. Inspecció i palpació 2. Força muscular  valorar totes les EE o Normal VS disminuïda (paresia  pèrdua incompleta de la mobilitat d’un múscul VS plegia).
o Proximal VS distal 3. Reflexes (hiperreflèxia VS normoreflexia VS hiperreflèxia) o Profunds (ROTs) o Superficials (cutanis) o Primitiu 4. To muscular 5. Tremolor SD. PÈRDUA DE FORÇA MUSCULAR PRIMERA MOTONEURONA - Flàccida que evoluciona a espàstica Hipertonia, hiperreflèxia Reflexes anormals (Babinsky) Clonus (hi pot haver atròfia tardana però per desús) SEGONA MOTONEURONA - Flàccida Hipotonia ROT’s, disminució o abolits Atròfia Fasciculacions ESCALA VALORACIÓ FORÇA MUSCULAR 9 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada FUNCIÓ SENSITIVA SÍMTPOMES/SIGNES - DADES D’INTERÈS Parestèsia Disestèsia Hipoestèsia Hiperalgèsia Hiperpatia o alodínia Estereognòsia (agnòsia tàctil) Agrafestèsia Anosognòsia Asomatognòsia - Afectació Instauració Curs dels símptomes Antecedents LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ - Nervi perifèric Medul·la espinal Intracraneal TRASTORNS DE L’EQUILIBRI EQUILIBRI  capacitat de mantenir-se en posició erecta durant la bipedestació i la marxa.
INESTABILITAT  sensació de desequilibri i inseguretat que impedeix la deambulació o el manteniment de la posició erecta.
BASES ANATÒMIQUES - Alteracions de la sensibilitat Patologia del cerebel Alteracions del sistema vestibular Lesions dels lòbuls frontals EXPLORACIÓ DE LA COORDINACIÓ COORDINACIÓ – ATÀXIA - Coordinació  activitat reflexa d’integració que permet que els moviments voluntaris siguin precisos i harmònics.
Atàxia  falta de la funció de coordinació.
10 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada EXPLORACIÓ DE LA COORDINACIÓ - Coordinació estàtica o Prova de Romberg Coordinació dinàmica o Proves dit – nas / taló – genoll o Prova de les marionetes o Proves de sinèrgia del moviment SÍNDROME CEREBELÓS Alteració de la regulació i control del to muscular, coordinació dels moviments i del control de la postura i de la marxa.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES - Hipotonia Atàxia o incoordinació de moviments Alteració de l’equilibri i la marxa Debilitat i fatiga muscular 11 ...