Resumen 4 etapa del proces infermer (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fonaments
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 19/02/2015
Descargas 21

Descripción

resum de la 4 etapa del proces infermer,validació de dates,entrevista

Vista previa del texto

Diferencia entre pacient, client, usuari? El pacient es aquella persona que requereix una atenció especialitzada per part de la infermera per tal de millorar la seva malaltia.
El client es aquella persona que contracta uns serveis determinats d’un Professional Usuari es aquell que utilitza de forma reiterada uns serveis sanitaris amb una funció determinada Que es el procés infermer? És un mètode sistemàtic i organitzat d’administrar cures d’infermeria individualitzades, centrat en la resposta de l’usuari a processos vitals. En el procés infermer tot comença quan les infermeres consideren que l'activitat que realitzen es una activitat professional, per això les infermeres veuen la necessitat de desenvolupar i transformar el coneixement "comú" en coneixement científic. Això es possible a partir d’un mètode científic que el transformi i aplicar aquest mètode científic a un pla de cures, és a dir, el procés infermer. Tot procés de cura ha de comportar un model.
El procés infermer comporta una valoració, diagnòstic, planificació, execució i avaluació que serveix com model de pensament crític que promou un nivell competent de cures. Requereix d'un model/teoria infermera que li doni sentit.
Característiques del procés? Intencionat ( Identificar necessitats de salut, establir plans i actuar per resoldre’ls.) Sistemàtic ( Procés estructurat en 5 etapes.) Dinàmic (Respon als canvis de salut constants de la persona) Flexible (Pot utilitzar-se en qualsevol camp professional per donar atencions.) Que beneficis té? Pel pacient  Qualitat, continuïtat i participació activa en la cura. Atenció individualitzada.
Millora de la comunicació.
Per a la infermera, l’equip i la professióadopció d’un model, identifica l’àmbit de la pràctica d’infermeria, defineix el seu paper a l’usuari en les 5 fases del procés, millora de la comunicació entre els professionals i assegura continuïtat en les cures, la presa de decisions desenvolupa el pensament crític, reflexiu i exigeix una formació actualitzada i permanent, s’eviten omissions i repeticions, augmentant la seguretat del client, desenvolupa l’estructura necessària per a la investigació.
Etapes que el composen? Els components principals són el client i el que l’envolta i l’infermer amb les seves competències (tècnic, interpersonal i intel·lectual) i esta composat per:      Valoració (recollida de dades).
Diagnòstic (judici sobre situació de salut, validar les dades).
Planificació (fixar prioritats, determinar objectius, activitats i registre del pla d’atencions).
Execució (posada en marxa del pla d’atencions, revaloració i actualització del pla).
Avaluació (mesurar el grau de consecució dels objectius i resolució del problema).
Punt 1 (valoració), es divideix en els següents punts? 1. Recollida de dades a partir de: - - - L’observació estructurada:  Primari: client  Secundari: parents, amics, companys  Objectives: es poden observar o verificar mitjançant criteris establerts a través dels sentits. SIGNES.
 Subjectives: només són evidents per a la persona afectada i únicament ella els pot descriure. SIMPTOMES.
 Antecedents o històric.
 Estat actual.
 Comunicació verbal i no verbal.
L’entrevista:  Introducció: (Presentació a l’usuari, Verificar el nom de la persona, esbrinar com vol que ens dirigim al client, Descriure l’objectiu de l’entrevista, Concretar el temps, Posar-lo en posició còmoda, Explicar importància de la seva col·laboració, Controlar el llenguatge corporal, Prestar-li la nostra atenció)  Cos: (Pregunti sobre la raó que li ha dut a necessitar assistència, Focalitzi les seves preguntes per a obtenir informació específica del principal problema de la persona (quan va començar? ,amb que ho relaciona?, què ho empitjora?, què ho millora? ), No utilitzi preguntes dirigides, Utilitzi preguntes obertes, Limiti les preguntes tancades.)  Tancament: (Sintetitzar la informació en l’ordre d’importància que li dóna el client, Validar amb el client la síntesi, Preguntar si vol afegir alguna cosa, oferirse com a recurs i si cal concretar la cita següent).
Exploració:  Palpació  Auscultació  Exploració  Percussió 2. Validació de les dades:  Evitar fer assumpcions  Verificar que les dades obtingudes siguin les correctes.
3. Organitzar (agrupar) les dades:  Organitzar i agrupar les dades quedant-nos amb la informació útil  Descartar la incorrecta a partir del rol propi o el de col·laboració.
4. Registre de dades:  Full de valoració infermeria  Pla de cures: El PC infermer és una eina de comunicació que s'usa per a clarificar a tots els professionals implicats en el pla qui és responsable de fer què, quan i on.
 Full d'evolució  Gràfic constants  Full medicació  Full d'infermeria a l'alta (si precisa cuidats infermers a l'alta) 5. Avaluació.
Punt 2 (diagnòstic)? És un procés d’anàlisi i interpretació de les dades per determinar el nivell de salut del client, d’aquesta forma se’l fa un judici clínic, és a dir un diagnòstic infermer.
 Analitzar les dades obtingudes: (Patrons: alterats o normalitzats, Factors de risc)  Interpretar les dades Que es el diagnòstic infermer i NANDA? El diagnòstic infermer es un judici clínic que fa la infermera a partir de les dades obtingudes del pacient per tal de millorar les seves condicions vitals.
El NANDA (North American Nursing Diagnosi Association) serveix per classificar els diagnòstics identificats en quatre nivells d'abstracció.
Components de diagnòstic infermer segons NANDA: 1. Nom o etiqueta: (Frase concisa, pot incloure qualificatius. Entre parèntesi l’any en què es va aprovar i si ha estat revisat i nivell d'evidència (NDE) 2. Definició: (Descripció concisa del problema.) 3. Característiques definitòries: (Són evidències clíniques que descriuen una sèrie de conductes o manifestacions objectives i subjectives que indiquen la presència d’una etiqueta diagnòstica, sempre associada al diagnòstic real.) 4. 1. Factors relacionats per als diagnòstics reals: ( es poden descriure com antecedents de, associats amb, relacionats amb, contribuents a, o afavoridors del diagnòstic) PES Problema (problemes), etiologia (causa), evidencies objectives/subjectives (signes i símptomes).
4.2. Factors de risc per als diagnòstics de risc: (factors ambientals, fisiològics, psicològics, genètics que augmenten la vulnerabilitat de l'individu, família o comunitat a l'aparició d'una resposta poc favorable, (Factors que sembla que mostrin algun tipus de relació amb el diagnòstic). PE problemes (risc), etiologia (causa).
5. Bibliografia Diferencia entre diagnòstic d’infermeria i problemes de col·laboració? EL diagnòstic infermer es una tasca pròpia de la infermera a partir de del rol autònom, rol propi i rol independent En canvi els problemes de col·laboració són problemes de salut reals (PC) o complicacions potencials (CP) que es centren en la resposta fisiopatologia del cos (a un traumatisme, malaltia, estudi diagnòstic o tractament) i que els professionals d’infermeria són responsables d’identificar i tractar en col·laboració amb el metge.
Punt 3, (Organització, planificaió)? Planificar consisteix a elaborar les estratègies més adequades dirigides a resoldre, prevenir o controlar els problemes identificats. Sempre sotmès a una avaluació continua.
Ha d’incloure activitats com: 1. Fixar prioritats. Per establir-los en el pla de cures segons la pirámide de Maslow, dividir-ho en nivells.
2. Determinar els objectius. Els objectius serveixen per mesurar l’èxit o el fracàs d’un pla de cures, per dirigir les intervencions i són un factor de motivació.
Els objectius han de ser:  Han de ser observables i en certs casos mesurables.
 Sempre que sigui possible es formulen amb el client.
 Són realistes segons les capacitats del client.
 Identifiquen només una conducta per objectiu.
 Proporcionen directrius per a les intervencions.
 Poden referir-se a diferents dominis: - Psicomotor: desenvolupament d’habilitats neuromuscular i adquisició de destreses.
que suposen coordinació - Cognitiu: relacionat amb l’adquisició de coneixement i destreses intel·lectuals.
- Afectiu: associat amb el canvi d’actituds, sentiments i valors.
S’han de formular: (exemple) Subjecte: qui? el Sr. Lluís Verb: què ha de fer? Caminarà, no utilitzar mai: Saber, pensar, comprendre, acceptar, apreciar, sentir.
Condició: com ha de fer l’acció? amb una crossa, Criteri d’execució: en quin grau? almenys fins al final del passadís i tornarà a la seva habitació Moment per aconseguir-ho: quan s’espera que sigui capaç? el proper dijous 12.
Que es NOC? El noc (Nursing Outcomes Classification), inclou resultats individuals, familiars i comunitaris. Han de constar al menys dos mesures a l’inici i al finalitzar. El noc es basa per nivells d’abstracció que conté: - Dominis, 31 classes, 385 resultats, Indicadors 3. Seleccionar les intervencions/activitats. La manera d’actuar i la manera de desenvolupar segons un judici clínic o fonament científic.
Les intervencions han de ser:  Realistes, en funció dels recursos.
 Congruents, amb les teràpies.
 Segures, fonament científic en què es basa l’activitat.
 Individualitzades, criteri del client, capacitats, recursos i limitacions Que és NIC? El Nic (Nursing Interventions Classification), tracta de reflectir la pràctica infermera en totes les àrees clíniques ja que ordena les actuacions infermeres en grups basant-se en les relacions entre elles i assigna un nom a les intervencions en, també té nivells d’abstracció que conté: 7 camps, 30 classes, 542 intervencions i activitats 4. Registrar el pla de cures Són una sèrie de gràfiques en les quals es registren diferents dades del pacient per tal d’avaluar des de l’inici fins al final tot el que ha succeït i les intervencions que se l’han realitzat al llarg de la seva estància.
Punt 4, Execució? Són activitats on s’estableix un informe i pautes diàries d’actuacions, xo és important tenir present en alhora de fer qualsevol cosa:  VIRA (valoració, intervenció, resposta, acció).
 DAR (dada, acció, resposta).
 SOAP (dades subjectives, dades objectives, anàlisi, pla).
Punt 5, avaluació? S’ha d’avaluar el resultat, l’estructura del pla i el procés, així com si s’han assolit els objectius proposats, d’aquesta forma es podrà observar si s’ha de modificar el pla de cures, si no cal retocar-ho o modificar alguna cosa ...

Tags: