Tema 1 (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 3º curso
Asignatura Dirección Estratégica de Marketing
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: FONAMENTS DE MARKETING 1) Concepte de màrqueting Màrqueting à Mode de concebre i executar la relació d’intercanvi, amb la finalitat que sigui satisfactòria a les parts que intervenen i a la societat, mitjançant el desenvolupament, valoració, distribució i promoció per una de les parts dels béns, serveis o idees que l’altre part necessita. Quan s’inclouen els principis del màrqueting en una activitat comercial, s’està fent Direcció de Màrqueting, que inclou: anàlisi de la situació i disseny de l’estratègia. En tot cas, el concepte clau és: Enfocament al consumidor. Extensió del concepte de màrqueting: • Última fase del procés productiu • Activitats dirigides al flux de béns i serveis • Centrada en activitats empresarials • No orientació estratègica • Centrada en satisfacció de clients • Centrat en la transacció 2) Elements bàsics del concepte de màrqueting: 1. Necessitat, desitjos i demanda • Necessitat: Carència d’un bé bàsic i inherent a la condició humana. • Desig: Carència de quelcom específic que satisfaci una necessitat • Demanda: Reflexa el desig d’un producte específic en funció d’una capacitat adquisitiva. 2. Producte: Tot allò susceptible de ser intercanviat i capaç de satisfer una necessitat o desig. 3. Utilitat, valor i satisfacció • Utilitat: La capacitat de satisfacció, que està en relació directa amb el valor d’un producte. La millor forma de satisfer és creant i oferint productes amb valor. • Valor != preu: És un percepció. Per cada persona serà diferent. Preu = variable objectiva. Valor = variable subjectiva. El fet que el consumidor li doni un alt valor a un producte, ens facilita que es produeixin els següents efectes: o Augment dels beneficis del producte o Disminució dels costos del consumidor o Augment beneficis i disminució de costos conjuntament. o Augment dels beneficis relativament superior al dels costos. • Satisfacció: Estat cognitiu del client respecte a l’adequació o no dels beneficis percebuts davant els beneficis realment rebuts. Nivell de satisfacció: o Nivell d’expectatives > grau de compliment à satisfacció o Nivell d’expectatives < grau de compliment à insatisfacció o Nivell d’expectatives = grau de compliment à dissonància (estat de dubte) Qualitat: és el conjunt d’aspectes i característiques d’un producte / servei que guarda relació amb la seva capacitat per satisfer les necessitats dels clients. 4. Intercanvi, transacció i relació • Intercanvi: Acord entre dues parts. Hi ha condicions de l’intercanvi: o Hi hagi dos parts i cada una posseeixi quelcom de valor per a l’altra. o Existeixi possibilitat material per al intercanvi i llibertat d’acceptació / rebuig del mateix. • Transacció: És la materialització de l’intercanvi. Hi ha diferents tipus. • Relació: Conjunt de transaccions que es desenvolupen en el temps (mateix tipus de compra). Tipus de transaccions: o Protecció, seguretat Impostos, col·laboració o Serveis religiosos Donacions, Oracions o Serveis mèdics Diners, temps i donacions o etc. Relació d’intercanvi à Ha anat canviant amb el pas del temps. El factor principal ha sigut la competència: Màrqueting de relacions à Concepte que últimament està guanyant molta importància. Les empreses no volen transaccions aïllades, sinó que volen establir relacions estables i duradores amb els clients. És molt important la satisfacció i la fidelitat del consumidor. CRM: Conjunt de mètodes, softwares, etc. que faciliten la gestió sistemàtica i organitzada de les relacions amb els clients. L’objectiu és conèixer cada cop millor al client (preferències, cicles de compra...) 5. Mercat: Lloc on es produeix l’intercanvi. Representa al conjunt de consumidors actuals i potencials que comporten una mateixa necessitat i la satisfan mitjançant l’intercanvi. Tipus de mercat: • Mercat geogràfic • Mercat per categoria de producte • Mercat demogràfic 3) Màrqueting en les organitzacions: Orientació al mercat i gestió de màrqueting 3.1 Orientació al mercat És el risc de la cultura organitzacional d’una empresa que neix de l’aplicació del concepte Màrqueting. Es caracteritza per una orientació als clients i a la competència i una coordinació de les funcions de tota l’empresa. • Orientació als clients: es basa en conèixer i comprendre les necessitats i desitjos actuals i potencials dels seus client. Implica que l’empresa ha de saber donat contínuament més valor als seus clients a través de la seva oferta. • Orientació a la competència: es basa en un profund anàlisi dels competidors actuals i potencials. A la seva vegada, significa estar oferint un intercanvi millor que el de la competència. • Coordinació i integració de funcions: es basa en la utilització conjunta dels recursos de l’empresa amb la finalitat de crear valor per als seus clients. • Orientació als beneficis: en aquella actitud dirigida a aconseguir a través de l’estratègia i la gestió uns resultats positius que premiïn la actuació de l’empresa. • Perspectiva a llarg termini: es aquella actitud relativa a l’horitzó temporal que s’adapta en la presa de decisions de l’empresa. 3.2 Gestió en màrqueting El màrqueting imprimeix en la gestió empresarial un procés que consisteix en concebre, planificar, executar i controlar l’elaboració, taxació, comunicació i distribució de béns i serveis per a crear intercanvis que satisfaci els objectius de les empreses i els dels consumidors. • Màrqueting estratègic: és una gestió a llarg termini. o Es recolza en un anàlisi sistemàtic i permanent de les necessitats del mercat. o Consisteix en el desenvolupament de productes-mercats rentables, de forma que asseguri a l’empresa la creació d’un avantatge competitiu de llarga durada i que es pugui defensar. o Defineix la missió, és a dir, el futur de l’empresa. • Màrqueting operatiu: és una gestió a curt termini. o Es recolza en les variables del màrqueting mix (4P’s à product, price, placed, promotion). o Consisteix en l’organització, coordinació, execució i control de totes les decisions tàctiques del màrqueting mix. o És l’enfocament actiu de la gestió del màrqueting: el braç comercial de l’empresa. Màrqueting mix: • Producte: tot allò susceptible de ser intercanviat i capaç de satisfer una necessitat o desig. • Preu: quantitat de diner que es paga per obtenir el producte, servei, idea... • Distribució: relaciona la producció amb el consum. La seva missió és posar el producte demandat a disposició del mercat. • Comunicació: conjunt d’activitats que tracten de comunicar els beneficis que reporta el producte i de persuadir al mercat que ho compri. ...