11. Resistencies (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biología molecular de procariotas
Año del apunte 2012
Páginas 1
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  11:  RESISTÈNCIES  A  ANTIMICROBIANS     BMP   -­‐  INTRODUCCIÓ   Des   del   descobriment   de   la   penicil·∙lina,   la   mortalitat   de   els   malalties   d’origen   microbià   ha  disminuït  molt  excepte  en  els  països  subdesenvolupats.   Definim   els   antimicrobians   com   a   substàncies   químiques   que   maten   o   inhibeixen   el   creixement  de  microorganismes.  D’altra  banda,  ens  referim  als  antibiòtics  en  aquells   antimicrobians  produïts  per  microorganismes.  Els  bactericides  són  aquells  que  maten   els  microorganismes,  mentre  que  els  bacteriostàtics  n’inhibeixen  la  reproducció.   -­‐  ON  ACTUEN  ELS  ANTIBIÒTICS   1.  Bloquegen  l’inici  de  la  replicació  (àcid  nalidíxic).   2.  Inhibeixen  la  transcripció  (rifampicina).   3.  Inhibeixen  la  traducció  (tetraciclina,  cloramfenicol  o  linezòlid).   4.  Inhibeixen  la  síntesi  de  la  paret  (ß-­‐lactàmics).   5.  Alteren  les  envoltes  (polimixina)   6.  Inhibeixen  rutes  metabòliques  (bloquegen  la  ruta  però  no  les  senyals)   -­‐  MECANISMES  DE  RESISTÈNCIA   1.   Canvi   de   permeabilitat:  mutacions  en  els  gens  estructurals  de  la  paret  que  eviten   l’entrada  de  l’antibiòtic  al  citoplasma,  disminuint-­‐ne  la  concentració.   2.  Canvi  de  la  diana:   provoquen   canvis   conformacionals   a   la   diana   dels   antibiòtics   que   en  disminueixen  la  seva  afinitat.   3.  Bomba  de  reflux:  treuen  l’antibiòtic  de  la  cèl·∙lula,  disminuint-­‐ne  la  concentració.   4.   Inactivació   de   l’antibiòtic:   per   exemple,   els   ß-­‐lactàmics   tenen   un   anell   ß-­‐lactàmic   que  és  tallat  per  les  ß-­‐lactamases.   -­‐  MECANISMES  D’OBTENCIÓ  DE  RESISTÈNCIES   1.  Mutació  (transferència  vertical).   2.   Adquisició   de   gens   de   resistència  (transferència  horitzontal):  generalment  gens  que   codifiquen  per  bombes  de  reflux  o  enzims  d’inactivació.  Es  poden  adquirir  de:     a)  La  resistència  intrínseca:  gens  dels  propis  genomes  microbians.     b)  El  resistoma:  gens  del  medi,  de  microorganismes  productors  d’antibiòtics.     c)  El  subsistoma:  gens  dels  microorganismes  del  sòl  que  permeten  utilitzar  els   antibiòtics  com  a  font  de  carboni.   -­‐  MAPES  MICROBIOLÒGICS   L’elaboració  d’aquests  mapes  va  confirmar  que  les  resistències  als  antibiòtics  perduren   i   que   és   inútil   deixar   d’administrar   un   antibiòtic   durant   un   temps   per   tal   de   recuperar-­‐ ne  l’efectivitat,  ja  que  la  resistència  a  aquest  perdurarà  i,  al  tornar  a  administrar-­‐lo,  les   resistències  apareixeran  abans.   Per  combatre  les  resistències  es  dissenyen  noves  vacunes  i  s’usen  bacteriòfags.   1   ...