TEMA 6 Entorn Economic Mundial (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Entorn Economic Mundial
Profesor G.C.
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 07/11/2017
Descargas 4
Subido por

Descripción

Resums / Apunts tots els temes entorn economic mundial ub segon ade gemma cairo

Vista previa del texto

TEMA 6: COMERÇ MUNDIAL 6.1 Introducció El comerç mundial actual es caracteritza per: 1. És un comerç desigual i asimètric: el 80% dels països només exporten el 10% i el 20% restant exporten el 90%.
2. És un comerç pro-cíclic: en moments de crisi s’apliquen polítiques proteccionistes.
6.2 Comerç mundial El creixement del comerç mundial ha estat una constant en la dinàmica capitalista de les darreres dècades i ho ha fet òbviament associat al creixement del PIB, de fet el comerç ha crescut molt per sobre del PIB. Per tant podem observar com el comerç tendeix a tenir un comportament cíclic.
Es pot veure clarament com el comerç de mercaderies en les darreres dècades s’ha vist ralentitzat en dos moments de crisis econòmica: a la dècada dels 80s i a la Gran Recessió. Mentre que a partir dels anys 90s s’observa un creixement molt més accelerat de les exportacions de mercaderies que no pas del PIB. Els factors que han contribuït a aquesta acceleració del comerç mundial en relació al producte responen a una multiplicitat de factors destacant:    La incorporació dinàmica de la Semiperifèria al comerç mundial L’aprofundiment de la globalització productiva amb la deslocalització i l’expansió de les cadenes de valor global La revolució tecnològica Participació regional en el comerç mundial La participació dels països en el comerç mundial ha sofert importants modificacions en les darreres dècades sent possiblement el més destacable la caiguda en la participació per part dels països del Centre a favor de països perifèrics i semiperifèrics de nova industrialització (principalment asiàtics).
Comerç intraregional i comerç interregional En primer lloc, podem esmentar un elevat grau de comerç intraregional en les regions més desenvolupades. Hi ha tres regions que tenen un mercat regional potent:    Europa , quasi el 70% de les exportacions europees es queden al mercat europeu.
Amèrica del Nord, el 50% de les exportacions resten a la regió.
Àsia, el 52% de les exportacions es queden a la regió.
Contràriament, en el cas els països en desenvolupament s’observa un baix grau de comerç intraregional:  En el cas d’Amèrica Llatina (excloent Mèxic) les exportacions entre els països de la regió és només del 25%. Més extrem seria el cas d’Àfrica on el comerç intraregional nomes representa el 17% del comerç total de la regió.
Podríem doncs afirmar que mentre el Centre és el mercat del Centre, el Centre és també el mercat de la Perifèria, aprofundint així en la dependència comercial.
6.3 Estructura del comerç mundial ESTRUCTURA ASIMÈTRICA I DESIGUAL Característiques: 1. Elevada concentració geogràfica: els països rics controlen les exportacions mundials (+50%).  UE , EEUU , Japó 2. Dependència comercial perifèria: els països del centre tenen un gran mercat intern i, a més, unes polítiques comercials dins de la UE però en canvi, la perifèria té una gran dependència comercial respecte als països del centre degut al petit tamany del mercat intern.
3.
Comerç sud-sud + comerç inputs: incrementa el comerç sud-sud i també ho fa el comerç North-South degut a la globalització productiva. ( inputs intermedis).
Causes: 1. Domini comerç intraindustrial Comerç intraindustrial (“dins” mateix sector) La composició factorial d’aquestes mercaderies és semblant.
Comerç interindustrial (factors diferents) La composició factorial és diferent.
S’intercanvia manufactura x MP S’intercanvia manufactura x manufactura.
(Els principals Alemanya i França Ha fet qüestionar la teoria clàssica de les avantatges comparatives en comparació a les noves teories del comerç internacional (CI).
2. Especialització productiva de la perifèria: països que mantenen el model d’especialització productiva, normalment productes primaris, que no li permeten guanyar quota de mercat.
3. Deteriorament Relació Real d’Intercanvi (RRI) exportadors MP RRI: mesurar impactes distributius respecte a la variació de preus en el mercat internacional.
 RRI= Px / Pm  Durant el segle XX la RRI dels països exportadors de MP ha patit un gran deteriorament. Aquesta problemàtica està associada a els productes bàsics.
La “tesis de Prebisch-Singer” ha intentat explicar aquest deteriorament.
Problemes de les MP  Tendència a la baixa dels preus de les MP degut a: • Demanda: cau la demanda d’aquests bens i a més puja l’elasticitat degut a que els països rics busquen la substitució de les MP en el procés productiu.
• En oferta: es produeix una sobreproducció que fa baixar el preu i també al créixer la productivitat baixa el preu.
 Alta volatilitat de preus  Caràcter oligopolista dels mercats A partir de l’any 2000-2002 RRI degut a: Px / Pm  Increment preu de matèries primes per l’augment de demanda per part de la Xina.
 Caiguda del preu de les manufactures Això beneficia als exportadors de MP i, en canvi, perjudica als exportadors de manufactures (sobretot barates).
Al 2014 tornen a reduir-se els preus de les MP.
Podríem establir un resum del comerç mundial sintetitzat en:    Estructura comerç mundial: concentració geogràfica i dependència comercial Característiques estructurals (causes): comerç intraindustrial, especialització productiva perifèria, deteriorament RRI.
Elevat grau de desigualtat del comerç mundial: forta concentració d’exportacions (IG= 0.80) i pocs canvis des de 1980 malgrat la globalització productiva.
6.4 Proteccionisme vs Lliurecanvisme Teoria (Lliurecanvista) Praxis (Proteccionista) Controvèrsia:  Proteccionisme  Comerç  Benestar Països desenvolupats ? desenvolupament / creixement Productivitat // Obertura comercial Lliure comerç (teoria econòmica)  Costos: especialització productiva i desviació de comerç Marginació productiva  Costos de reajust Beneficis: productivitat + benestar (+ obertura de mercat ofereix una major gamma de productes per a escollir) i creació de comerç Pràctiques proteccionistes (mercat intern) 1. Pràctiques deslleials “dumping”: un país exporta un bé a un país exterior a un preu més baix que al seu país. Els més comuns el social i l’ambiental.
2. Cicle econòmic depressiu “estem en crisi” 3. Costos de reajust 4. Nou repartiment de poder econòmic (globalització) 5. Política industrial activa (“Indústria naixent” i polítiques industrials estratègiques “economies externes”).
Polítiques comercials proteccionistes més comunes: 1.
2.
3.
4.
Aranzels Mesures defensives del comerç Pràctiques que refuten un sector Pràctiques que distorsionen el preu internacional Proteccionisme (política comercial)    Protecció del mercat intern “indústria naixent” Protecció del mercat intern “política industrial estratègica Millora balança de pagaments Motius estratègics    Pèrdues benestar social Pèrdua competitivitat (exportacions) Represàlies (guerra comercial) EN CONTRA A FAVOR  Les avantatges són “naturals” ....... o bé es creen? Els països fan pràctiques comercials per crear avantatges actualment, cada cop més s’està donant un menor pes a les avantatges comparatives de David Riccardo.
IDEES CLAU  Forta concentració regional del comerç mundial en els països del Centre i alguns països de la Semiperifèria. Destaca l’increment de participació de la regió asiàtica en el comerç mundial vinculat a una Nova Divisió Internacional del Treball. Es manté la marginació de gran part de la Perifèria dels fluxos d’intercanvis comercials, és el cas d’Amèrica Llatina i Àfrica, que pràcticament no han modificat la seva participació en el comerç mundial en els darrers 50 anys.
 La composició sectorial del comerç mundial presenta dues característiques centrals: i) ii)  fort increment del comerç intraindustrial centrat en el comerç de productes intensius en tecnologia i dominat majoritàriament pels països del Centre manteniment d’un patró primari-exportador per part de molts països en desenvolupament concentrats encara en l’exportació de matèries primeres de poc valor afegit, que explicaria l’escassa participació d’aquest països en el comerç internacional així com la seva dependència comercial estructural.
El procés de globalització productiva ha impulsat el comerç d’inputs intermedis el quals afecta la valoració real del volum de comerç internacional a l’incórrer en el problema de la doble comptabilitat. Comptabilitzar el comerç en valor afegit, enlloc d’en termes bruts, ens aporta una visió més real del comerç a la vegada que fa aflorar dos aspectes importants del comerç internacional: la subvaloració del sector serveis en el comerç mundial i la distorsió de les balances comercials bilaterals quan es comptabilitza els fluxos comercials en termes bruts.
 Al llarg del segle XX es confirma la tendència històrica del deteriorament de la RRI per als països perifèrics exportadors de matèries primeres, la qual cosa els ha reportat escassos beneficis en el joc del l’intercanvi comercial a nivell internacional veient disminuïts el seus ingressos per exportació resultat del nivell de preus internacional. Aquest deteriorament de la RRI resultat de la tendència a la baixa del preu de les matèries primeres està associat a la problemàtica dels productes bàsics –tendència a la baixa dels preus, volatilitat i mercats oligopolístics-.
 A partir dels 2002 s’observa una millora en la RRI dels països exportadors de matèries primes en detriment dels exportadors de manufactures barates vinculat als canvis estructurals que ha viscut l’economia mundial les darreres dècades, especialment el fort creixement de la Semiperifèria que ha impulsat la demanda d’inputs primaris pressionant els seus preus a l’alça.
 Elevat grau de desigualtat del comerç mundial: alt grau de concentració de les exportacions de mercaderies a nivell mundial en un grup reduït de països rics relativament poc poblats. Malgrat la globalització productiva i la inserció de la Semiperifèria en el comerç mundial es manté quasi sense diferències la distribució (desigual) del comerç mundial entre 1980 i 2011.
...

Tags: