Constitució Espanyola (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Deontologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 12

Vista previa del texto

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA CONCEPTE En el sentit material, la Constitució espanyola és la norma que estableix els principis fonamentals que han de regir l’ordre social, polític i econòmic de la societat. Es a dir, la norma que conté les premisses bàsiques i principis que han d’inspirar el conjunt de normes (lleis, decrets, etc...) que s’aprovin en el futur en l’Estat Espanyol.
Des del punt de vista formal, és la norma suprema de l'Ordenament jurídic, elaborada pel poder constituent –poble- de la qual dimanen les altres normes, que mai no la podran contradir, en aplicació del principi de jerarquia normativa (la existència d’un ordre de graduació jeràrquic entre els diferents tipus de normes que assegura la preeminència d’unes normes sobre les altre).
CARACTERÍSTIQUES: 1. És una constitució RÍGIDA: La seva reforma exigeix un procediment sever i difícil en comparació amb les altres normes jurídiques.
2. És una constitució CONSENSUADA: Degut a que el seu contingut va ser el resultat no de la voluntat de la majoria de l'Assemblea constituent, si no d'una fórmula que fes possible l'acord de tots els membres d'aquesta.
3. És una constitució DEMOCRÀTICA D'ORIGEN POPULAR: Va ser elaborada per una Assemblea constituent, escollida a l'efecte de poder redactar la Constitució. Aquesta Assemblea es trobava representada per totes les forces polítiques del moment, al temps que posteriorment va ser ratificat el seu text en referèndum pel conjunt del poble espanyol.
4. És LA NORMA JURÍDICA SUPREMA O NORMA PRIMERA: És la norma fonamental de l'Estat, superior a la resta de lleis i a qualsevol altra tipus de norma. Tots els poders públics i els ciutadans, sense excepció, inclòs el Rei i la seva família, estan sotmesos a la Constitució Espanyola i és per això que obliga a complir els seus mandats.
5. És la norma amb DOBLE VALOR JURÍDIC: Per una part és font inspiradora del sistema jurídic i, per l'altra, és norma integrant del mateix Ordenament Jurídic.
ESTRUCTURA I CONTINGUT Punt de vista formal: Es un text dividit en un Preàmbul, 169 articles, 4 Disposicions Addicionals, 9 Disposicions Transitòries, 1 Disposició Derogatòria i 1 Disposició Final.
Punt de vista material: Es distingeix entre part dogmàtica i part orgànica. La part dogmàtica inclou els preceptes que enuncien els principis bàsics i valors reconeguts en la Constitució, mentre que la part orgànica es la que conté els articles que defineixen la composició i funcionament dels poders de l'Estat, així com les relacions entre ells.
...