Pràctica Base de dades (2011)

Trabajo Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería en Organización Industrial - 1º curso
Asignatura Informatica 1
Año del apunte 2011
Páginas 9
Fecha de subida 29/11/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Informàtica Base de dades Cristina Oliva 2802 Dv1002 19.01.2012 Índex 1) Introducció i conceptes 2) Com muntar estructures de dades amb l'OpenOffice base 1. Relació entre taules 3) Consultas 2. Aplicacions a una consulta Bases de dades En la primera sessió de bases de dades hem vist com es monten estructures i com fer consultes, a més d'alguna petita explicació d'algun concepte per aclarir idees. Durant la segonsa sessió de bases de dades varem apendre com es feien les consultes.
1) Introducció i conceptes.
Les bases de dades són taules que utilitzarem per guardar informació en columnes.
Les bases de dades ens poden ser útils per la realització d'una facturació, per exemple. Per tant, si volem crear una facturació haurem de crear entitats.
Una entitat és un element que forma part de la facturació. Podriem dir que els clients, els articles i la factura són tres entitats diferents que formen part de la facturació. Per cada entitat trobem un o més atributs, que és la informació que guardem de cada entiat. Si definim atributs en l'exemple que estem fen, aquests poden ser: clients: Nif Raó social Adreça Articles codi Preu descripció Factura data número factura Hem de definir una clau primària, que és un element identificador, que serveix per agrupar i ordenar. Dins d'aquesta clau primària, cada cas individuala de l'entitat té un valor de la clau únic i no repetit. Per tant, ficariem com a claus primàries: clients: Nif Raó social Adreça Articles codi Preu descripció Factura data número factura Un altre exeple d'una taula de base de dades, ja completa, pot ser aquest: Doncs un cop vista una petita explicació sobre les bases de dades, passarem a veure com montar estructures.
2) Com montar estructures de dades amb l'OpenOffice Base L'openoffice Base treballa amb fitxers.
Quan obrim el programa, avans de fer res, surt una pantalla com aquesta: La opció 'crear nueva base de datos' és la que utilitzarem per realitzar la pràctica ja que no tanim cap document començat en que ens permeti seguir en ell.
La segona opció que diu 'abrir un archivo de base de datos existente' la utilitzarem quan tinguem un projecte iniciat i volguem efectuar canvis en ell o seguir introduint informació.
La tercera opció 'conectar con una base de datos existente' consisteix en conectarse a una base de dades d'una empresa. És un servidor que només treballa amb unes bases de dades.
Per tant, un cop triem la opció crear nueva base de datos existente surtirà una altra pantalla preguntan-nos si volem registrar-nos a les bases de dades en l'openOffice.
Si diem que ens registrem, permetrem que es pugui accedir al nostre fitxer des de altres programas de l'openOffice.
'Com que tampoc utilitzarem altres programas que el base, direm que no volem registrarnos.' Un cop pasades aquestes pantallas s'iniciarà el programa, on podrem veure les funcions que té i per a què serveixen.
De moment ens centrarem en les taules, així que clicarem a dalt a la dreta a la opció taula per poder accedir-hi.
Veurem que hens surtiràn tres tasques diferents. Ens centrarem en la primera on fica crear una tabla en modo de diseño... per poder començar a crear les entitats de les taules.
Quan volem crear una taula hens sortirà una pantalla on ficarem a cada fila les entitats i a les columnes surt ,ja predeterminat, el que hem de ficar.
En la primera columna fiquem el nom de l'atribut, en la segona quin tipus de dades utilitzarem (a través d'un desplegable) i a la tercera una descripció d'aquest atribut.
Podem fer tantes files com volguem. Però haurem de decidir quina d'elles serà la clau primària. En aquest cas hem decidit el número de matrícula perquè el seu valor no es repeteix en cap altre alumne. Per dir que volem que sigui la clau primaria, hens fiquem a la fila que volem dir que és la clau primària i amb el botó dret indicarem que és la clau primaria.
Podem trobar casos en que volem que més d'un atribut sigui clau primària, llavors el que fem és marcar més d'una fila amb la tecla 'ctrl' i un cop seleccionades les files, fem el mateix procés que hem fet per marcar la clau primària.
Després d'haber completat una taula, la guardarem amb un nom que faci referència a la informació que hi hem ficat.
2.1)Relació entre taules A vegades les dades es poden representar en diagrames. Tenim definides algunes relacions de taules. Per exemple, nosaltres definirem: N Factures 1 Articles N Cardinalitat 1 Clients D'aquestes tres taules, estem dient que en una factura hi pot haver més d'un article (N), que un client pot tenir més d'una factura (N) i que una factura només té un client (1).
Ara, ho veurem més clar amb un exemple concret: Aquí tenim tres taules relacionades entre ellas. La lletra N i el número 1 serveixen per definir si hi pot haver més d'un atribut relacionat amb un altre com ja hem vist anteriorment. En aquest cas, un professor només té un codi, la titulació del professor només pot tenir un codi i viceversa.
El procediment que hem de seguir per crear aquestes relacions és el següent: altre taula. Veiem un exemple: A la pantalla principal, anem a 'Herramientas', cliquem a 'relaciones' i surtirà una pantalla gris amb una finestra on trobarem les taules que hem creat.
Afegirem les taules que volguem establir una relació.
Un cop hem afegit les taules, arrastrarem l'atribut d'una taula sobre l'atribut d'una El que hem fet, ha sigut arrastrar el 'CodAlumne' fins a 'Nmatricula'.
Pot passar que al fer una relació entre dos atributs, aquesta no sigui permesa. Passa habitualment si no hem comprovat que les dades que volem relacionar no són del mateix tipus, és a dir, si el Nmatricula fos de tipus 'Real' i el CodAlumne fos 'Integer' no serà possible relacionar-los.
3) Consultas Per crear una consulta en l'openoffice Base, primer hem de tenir establertes unes taules amb les seves relacions, a partir d'aqui, s'han d'omplir les taules per la seva posterior consulta.
Per tal d'establir una consulta seguirem els següents passos: A la columna on fica base de dades ficarem consultas, i a la columna on fica tasques direm que volem crear una consulta A continuació surtirà aquesta pantalla, un cop aqui afegirem les taules per tal de poder elegir la informació que ens surti al fer la consulta.
Un cop triades les taules, indicarem l'atribut de cada una de elles per què al fer la consulta surti la informació de l'atribut que hem escollit.
Si volem consultar, per exemple, l'assignatura que fa cada alumne, però volem saber el nom i el cognom de l'alumne i la descripció de l'assignatura, el que farem serà agafar el camp: nom, cognom, descripció.
Com vaiem, fiquem el que hens interessa a la fila 'campo'. Per ficar-ho hem de fer un doble click sobre l'atribut perquè hens surti a la fila corresponent.
Al fer la consulta, però, si no hem indicat que el camp sigui visible no apareixerà en pentalla. Per tant, és impressindible dir que sigui visible per tal que surti la informació quan consultem.
Un cop definits els camps que veurem al fer la consulta, premarem: És un botó situat a la barra d'eines i serveix per executar la consulta.
Fem doble click i apereixerà automàticament com a camp per poder realitzar una consulta.
Un cop premat el botó d'executar, quedarà: Podem també activar la vista de disseny, es fa a través d'el botó: La vista de diseny indica d'on ve la informació.
Si ara activem la vista de diseny tal i com tenim montada la consulta surt: SELECT "Alumne"."Nom", "Alumne"."Cognoms", "Assignatura"."Descripció" FROM "Alumne", "Assignatura" Un cop feta la consulta la guardarem.
3.1) Aplicacions a una consulta Quan hem finalitzat la consulta, podrem establir un ordre de visualització, una funció i un criteri.
L'ordre de visualització pot ser ascendent o descendent, i ho triarem a través d'un desplegable. Per exemple, si volem que el nom dels alumnes surtin ordenats ascendentment, obrim el desplegable en el camp (nom) i fiquem que sigui ascendent. La consulta estarà ordenada alfabèticament de la A-Z com podem veure a la fotografia.
El criteri és la fila que hens permet limitar la informació, és a dir, mostrar informació més detallada. Per exemple, si busquem una factura d'una data determinada, a la fila del criteri ficarem un interval de la data que volem, i al executar la consulta es mostraran únicamenet les factures d'aquella data.
També podem ficar un interrogant, que serveix per definir un valor. Al executar el programa, surtirà una finestra preguntan quin valor busquem, introduim el valor, i la informació serà mostrada.
A continuació veurem dos exemples: ...