Examen juny 2008 (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Química de la contaminació
Año del apunte 2011
Páginas 8
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Nom:...................................Grup:....
CIÈNCIES AMBIENTALS Química de la Contaminació. Part 1. Juliol 2008 Contestar al final, marcant amb una creu la casella corresponent. La resposta correcta val 2 punts i la incorrecta resta 1 punt; en blanc no resta punts. Valor d’aquesta part de l’examen és de 50 punts sobre 100.
1. Un sòl porós, a) és poc permeable b) és molt permeable c) té una baixa retenció de la dissolució del sòl 2. L’adsorció d’un contaminant orgànic sobre silicats, a) és tant més gran com més hidrofòbic sigui el contaminant b) és tant més gran com major nombre de grups funcionals amb oxigen disposi la molècula de contaminant c) és tant més gran com major sigui la seva pressió de vapor 3. L’ad·dició de Na2SO4 o de CaSO4 per tal d’incrementar el pH d’un sòl àcid, a) aconsegueix el mateix resultat, ja que l’efecte depèn de l’anió, que és el mateix b) s’aconsegueix un pH més alt afegint CaSO4, ja que el Ca2+ té una reacció més alcalina que el Na+ c) s’aconsegueix un pH més alt afegint Na2SO4, ja que el Na+té una reacció més alcalina que el Ca2+ 4. L’augment dels nivells de CO2 a l’atmosfera comporta un increment de la quantitat de CO2 que es dissol en els oceans, com a conseqüència d’això, a) es produeix un augment del pH de l’aigua b) es produeix una disminució del pH de l’aigua c) no es produeix cap variació de pH 5. En general, un compost orgànic com més gran és el seu pes molecular, a) és més biodegradable b) és menys volàtil c) és més soluble en aigua 6. Un compost orgànic semivolàtil és aquell que, a) en l’atmosfera una part es troba en fase gas i l’altra adsorbida en les partícules sòlides en suspensió b) quan s’allibera, la meitat de la seva massa es volatilitza i l’altra meitat roman en fase condensada (sòlid o líquid) c) per damunt d’una certa temperatura característica es troba en fase gas i per dessota es troba en fase condensada.
7. La constant octanol-aigua d’un compost orgànic és: a) directament proporcional a la seva solubilitat en aigua b) inversament proporcional a la seva solubilitat en aigua c) no hi ha cap relació quantitativa entre aquestes dues propietats 8. Quina de les següents relacions és certa: a) KMO = KCO b) KMO > KCO c) KMO < KCO 9. Quin tipus de reaccions predominen en el fons d’un llac? a) las reaccions fotoquímiques.
b) els processos anaeròbics.
c) les oxidacions i els intercanvis amb els sediments.
10. A partir dels paràmetres fisicoquímiques dels següents plaguicides, pesticida Pv/atm S/mg Log KOA metoxiclor 5x10-8 0,04 5,08 clordano 1,3x10-8 0,056 6,16 -7 malatión 2,3x10 14 2,36 Quina podria ser la tendència més probable a bioacumular-se (de més a nenys)? a. metoxiclor>clordano>malatión b. clordano>metoxiclor>malatión c. clordano>malatión>metoxiclor 11. En general, un hidrocarbur clorat és més volàtil, a) com menor és el seu grau de cloració b) com major és el seu grau de cloració c) la presència d’àtoms de clor en la molècula no influeix en la seva volatilització 12. En quin cas serà més gran la concentració de l’ió Al3+? a) en l’aigua d’un riu de pH≈7.
b) en l’aigua edàfica d’un sòl argilós fortament àcid.
c) en l’aigua atmosfèrica d’una zona costanera.
13. En les èpoques de creixement de la vegetació un sòl pot acidificar-se. Dir quina és la raó d’aquest fet: a) les plantes fan que disminueixi la concentració de CO2 del sòl i això desplaça els carbonats del medi a bicarbonats, produint una disminució del pH.
b) les plantes produeixen O2, el qual oxida els aluminosilicats del sòl alliberant protons.
c) les plantes assimilen nutrients adsorbits, com ara Ca2+ o K+, i aquest són reemplaçats pels protons de l’aigua.
14. A partir dels valors de pe dels següents sistemes redox en fase aquosa i a pH neutre: 1/5NO3- + 6/5H+ + e- → 1/10N2(g) + 3/5H2O pe=12,65 1/2MnO2(s) + 2H+ +e- → 1/2Mn2+ + H2O pe=6,85 + 1/2S(s) + H + e → 1/2H2S(g) pe=-4,11 dir quin és l’ordre correcte respecte al caràcter reductor de les espècies redox involucrades (de més a menys reductor): a) S(S)>MnO2(S)>NO3b) NO3- >MnO2(S)> S(S) c) MnO2(S)> NO3->S(g) 15. L’augment de la salinitat d’un sòl comporta: a) la disminució de la permeabilitat d’aquest sòl.
b) una disminució de l’assimilació d’aigua per part de les plantes.
c) una millor retenció de matèria orgànica en el sòl.
16. Dir quina de les següents afirmacions és correcta: a) una humitat relativa del 50% indica que el 50% en pes de l’atmosfera és aigua.
b) la quantitat total de vapor d’aigua que hi ha a l’atmosfera del pol nord amb una humitat relativa del 90% és més gran que la que hi ha a l’equador amb una humitat relativa del 70%.
c) la humitat relativa depèn de la pressió de vapor de l’aigua i, per tant, de la temperatura.
17. El H2S natural que va a parar a l’atmosfera s’ha format en: a) ambients oxidants.
b) ambients reductors.
c) a la superfície de les masses oceàniques.
18. Quina és la concentració columnar de molècules d’ozó (molècules·cm-2) si a l’atmosfera hi ha una concentració mitjana de 300 unitats dobson? a) 1,25·1016 molec·cm-2 b) 1,25·1020 molec·cm-2 c) 8,0·1018 molec·cm-2 19. L’ aigua estratosfèrica es genera a partir de: a) el vapor d’aigua d’evaporació terrestre b) la destrucció de l’ozó c) l’oxidació del metà 20. Quants ppmv són 200 μg·m-3 de NO2? Considerar 300 K i 1 atm. Massa molecular NO2= 46 g mol-1 a) 200 ppmv b) 0,106 ppmv c) 0,2 ppmv 21. Dir quina de les següents afirmacions és correcta: a) la reacció ( HO2 + NO → OH + NO2 ) aq és un procés de condensació reactiva heteromolecular que ajuda a netejar les atmosferes urbanes.
b) la reacció ( HO2 + NO → OH + NO2 ) aq no és gaire important ja que el NO és molt poc soluble en aigua.
c) la reacció ( HO2 + NO → OH + NO2 ) aq té lloc, majoritàriament, a l’estratosfera.
22. Un gas és abocat a l’atmosfera per dues fonts emissores A i B. Els fluxos d’emissió són 3 i 5 Mt any-1 pels focus A i B, respectivament. El gas es degrada a l’atmosfera a un ritme de 4 Mt any-1. La quantitat de gas emmagatzemada a l’atmosfera és de 40 Mt.
Quin és el temps de residència del gas a l’atmosfera? a) massa total a l’atmosfera dividit per flux de sortida: 10 anys.
b) massa total a l’atmosfera dividit per la mitjana dels fluxos d’entrada: 10 anys.
c) no es pot determinar donat que no s’ha assolit l’estat estacionari.
23. El 222Rn és: a) un sòlid radioactiu b) un gas reactiu c) un gas radioactiu 24. Quina de les següents tècniques no serveix per eliminar partícules en suspensió: a) un cicló.
b) un barbotejador.
c) un catalitzador de configuració monolítica.
25. Per quina raó un avió que voli per l’estratosfera pot malmetre la capa d’ozó? a) només per les seves emissions de NOx.
b) només perquè deixen un rastre de vapor d’aigua.
c) tant per les emissions de NOx com per que deixen un rastre de vapor d’aigua.
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 b c Nom:...................................Grup:....
CIÈNCIES AMBIENTALS Química de la Contaminació. Part 2.Juliol 2008 1. Contestar breument, però justificant la resposta, les següents preguntes: a) El següent cicle reactiu té lloc a l’estratosfera i en ell participa l’ozó: HO + O3 → HO2 + O2 HO2 + NO → HO + NO2 NO2 + hν → NO + O En aquest cicle es destrueix ozó? Per què ? (6 punts) b) Existeixen dades fiables que demostrin que la concentració mitjana d’ozó a l’estratosfera està disminuint? En cas afirmatiu, quines en són les causes? Creus que obeint les recomanacions del Protocol de Montreal hi haurà una recuperació ràpida dels nivells d’ozó? (6 punts) c) La temperatura de l’estratosfera, està augment o disminuint? Quines són les causes? (6 punts) d) El propà troposfèric (CH3CH2CH3) reacciona amb el radical hidroxil. Escriure el conjunt d’etapes involucrades en la oxidació complerta (oxidació fins a CO2 de tots els carbonis) del propà troposfèric. Tenir en compte que, en cas que es formi CH3CH2CH2O, aquest es descompon per donar acetaldehid: CH 3CH 2CH 2O → CH 3 + CH 3CHO (6 punts) 2a) Quina aigua té una major alcalinitat total, una dissolució aquosa de NaOH de pH = 12, o bé una aigua subterrània de pH = 6 i que té una concentració de bicarbonat de 0,01 mol/L. (6 punts) 2b) Es vol determinar la DQO d’una aigua d’un riu. Es pren una mostra de 50 mL i es valora amb dicromat de potassi 10-2 mols/L, consumint-se 5 mL d’aquesta dissolució en arribar al punt d’equivalència. Quin és la DQO de l’aigua del riu, expressada en mg O2/L? (6 punts) 3. Sigui un sistema ambiental de 10 km2 de superfície i 1 km d’alçada, ple d’aire, que conté un sòl que recobreix tot el fons amb un espessor de 5 cm. A l’aire hi ha partícules sòlides en suspensió a una concentració de 450 μg m-3. D’altra banda, el sòl té una porositat de 0,4 i està saturat d’aigua. La densitat de les fases sòlides (sòl i partícules sòlides), és 1,5 kg L-1. En aquest sistema s’aboquen 105 mols d’un contaminant amb les següents propietats fisicoquímiques: KH=10-6 atm m3 mol-1, Kd=103 L kg-1 (per al sòl) i Kd=105 L kg-1 (per a les partícules en suspensió). Determinar la massa de contaminant que es reparteix en les diferents fases del sistema. En quina fase es concentrarà el contaminant? Considerar que no hi ha degradació del contaminant i que la temperatura és de 25 ºC. (20 punts) ...