Examen juny 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 5
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Física de Radiacions Llicenciatura de Ciències Ambientals, UAB 15 de juny de 2007 Teoria 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
En relació amb la radiació visible, els raigs X i gamma: a) Tenen una longitud d’ona major.
b) Tenen una freqüència menor.
c) Tenen una longitud d’ona menor.
d) No són comparables.
Quin del següents isòtops de l’urani és el més abundant: a) 238U.
b) 235U.
c) 234U.
d) 233U.
8.
L’energia d’enllaç per nucleó: a) És major per l’H que pel Rn.
b) Té una valor màxim al voltant de 9 MeV.
c) Sempre augmenta amb A.
d) Sempre disminueix amb A.
La sèrie de Lyman correspon a les transicions electròniques: a) Kα.
b) Kα i Kβ.
c) Línies L.
d) Línies M.
9.
L’energia de lligam dels electrons és de l’ordre de: a) meV.
b) eV.
c) keV.
d) MeV.
Què és el 14N respecte de 13C? a) Un isòtop.
b) Un isòmer.
c) Un isòbar.
d) Un isòton.
Les transformacions realitzades en els nuclis X(A,Z) per emissió β+: a) Donen lloc a un altre nucli Y(A,Z+1).
b) Es produeix en nuclis excedents en protons.
c) Donen lloc a un altre nucli Y(A+1,Z).
d) Augmenten en una unitat la càrrega elèctrica del nucli.
Qui aconseguí la producció del primer radioisòtop artificial el 1934 bombardejant or i alumini amb partícules alfa? a) Rutherford.
b) Els esposos Juliot-Curie.
c) Marie Curie.
d) Bohr.
Quins radionúclids són primordials amb cadena natural a) 230Th i 234U.
b) 232Th i 235U.
c) 237Np i 234U.
d) Cap dels anteriors.
10. Quan un feix de partícules carregades lleugeres atravessa un material, les partícules: a) Canvien la seva trajectòria i s’acceleren.
b) Es frenen però no canvien la seva direcció.
c) Tenen el mateix comportament que els fotons a l’atravessar un material.
d) Canvien la seva direcció i van perdent energia, podent arribar a frenar-se completament.
11. Quina de les següents característiques tenen els isòtops més estables: a) A és senar.
b) A i Z són múltiples de 4.
c) Tenen una energia d’enllaç per nucleó baixa.
d) Totes són correctes.
12. El model de capes nuclear explica: a) L’efecte túnel.
b) Les emissions gamma.
c) L’estabilitat nuclear.
d) La unió dels nucleons.
13. Quina de les cadenes de desintegració naturals permet més aplicacions en l’estudi del Medi Ambient: a) 238U.
b) 232Th.
c) 235U.
d) 237Np.
14. Un producte TENORM és aquell que conté altes concentracions de radionúclids...
a) Artificials provinents de transformacions industrial (p.e. Centrals Nuclears).
b) D’origen natural degut a transformacions industrials.
c) Naturals provinents de roques.
d) Artificials i naturals provinents del reciclatge del Combustible Nuclear.
15. La zona del món on troben unes concentracions més elevades de radioactivitat natural es troba a: a) Iran.
b) Índia.
c) Austràlia.
d) Xina.
16. La majoria dels productes de fissió són emissors: a) β+.
b) β-.
c) α.
d) γ purs.
17. Quin dels següents radionúclids és apte per l’ús en tècniques de medicina nuclear? a) Pu-239 b) Po-210 c) Cs-137 d) I-123 18. La pèrdua lineal d’energia o poder de frenat té unitats de: a) MeV·cm-2 b) MeV·cm-2·g-1 c) MeV·cm-1 d) cm·MeV-1 19. Quina de les següents afirmacions és FALSA en el fenomen de pèrdua d’energia de partícules carregades pesades en un medi material? La pèrdua d’energia per col·lisió per unitat de recorregut és: a) Directament proporcional al quadrat de la càrrega de la partícula incident.
b) Inversament proporcional al quadrat de la seva velocitat.
c) Directament proporcional a la massa de la partícula incident.
d) Directament proporcional al número atòmic del medi material.
20. L’energia llindar necessària per a que un fotó creï un parell electró-positró, en presència d’un nucli, és: a) mec2.
b) 2mec2.
c) 1/2mec2.
d) 3mec2.
21. L’energia màxima dels fotons produïts per un tub de raigs X: a) Creix a l’augmentar la tensió del tub.
b) Creix a l’augmentar la seva intensitat.
c) Disminueix a l’augmentar la seva intensitat.
d) Disminueix a l’augmentar la tensió del tub.
22. En relació a la probabilitat de que tingui lloc l’efecte fotoelèctric, quina de les afirmacions següents és correcta? a) Augmenta quan l’energia del fotó augmenta.
b) Depèn de la diferència d’energia entre el fotó incident i el fotó dispers.
c) És independent del número atòmic del material irradiat.
d) Té una forta dependència amb l’energia dels fotons i el número atòmic del material irradiat.
23. En un detector de centelleig sòlid, el fenomen físic que s’aprofita és el de: a) La formació de parells d’ions produïda per la radiació del cristall.
b) L’emissió de llum provocada per la radiació en el cristall.
c) La formació de càrregues al passar la radiació pel cristall.
d) Els polsos elèctrics induïts per la radiació en el cristall.
24. Els detectors de centelleig, en comparació amb els detectors de Ge, posseeixen: a) Millor resolució energètica.
b) Pitjor resolució energètica.
c) Igual resolució energètica.
d) Millor resolució temporal.
25. Per tal de reduir l’espectre Compton respecte del fotopic cal a) Augmentar la densitat del material d’interacció.
b) Reduir el volum d’interacció.
c) Transformar els electrons en fotons.
d) Augmentar la resolució energètica.
31. La unitat de taxa de dosis efectiva en el sistema internacional és: a) Sv·h-1.
b) Gy·h-1.
c) C·kg-1·h-1.
d) Rad·h-1.
26. Com a conseqüència de la creació de parells s’obtenen a) Fotons de 1,022 MeV.
b) Dos fotons de 0,511 MeV.
c) Dos electrons.
d) Un electró i un protó.
32. Quin dels següents tipus de radiació té més poder de frenat màssic en aigua donada una mateixa energia? a) Alfa.
b) Beta.
c) Protó.
d) Fotons.
27. Quin dels següents detectors té una millor eficiència intrínseca per partícules alfa: a) NaI(Tl).
b) Ge.
c) Si.
d) Geiger.
28. La dosis absorbida en un òrgan es defineix com: a) La càrrega dels electrons generats en l’òrgan dividida per la seva massa.
b) L’energia impartida en l’òrgan dividida per la seva massa.
c) L’energia impartida en l’òrgan pel factor de qualitat dividida per la massa.
d) Cap de les respostes anteriors són correctes.
29. L’acció indirecta de les radiacions produeix canvis en la cèl·lula per: a) Ruptura simple d’una cadena d’ADN.
b) Escalfament de les molècules.
c) Interacció selectiva.
d) Excitació o ionització de l’aigua.
30. Quin tipus d’equilibri assoleixen el 146 Pr (T1/2=24 min).
a) Termodinàmic.
b) Transitori.
c) Secular.
d) Ideal.
146 Ce (T1/2= 14 min) quan es desintegra amb 33. La corba de Bragg expressa: a) La pèrdua màxima d’energia d’una partícula alfa al final del seu recorregut.
b) La pèrdua d’energia dels fotons per energies superiors a 1 MeV.
c) L’abast d’una partícula en aire.
d) El recorregut d’un electró en aire.
34. La diferència de massa entre el 32P i el seu fill 32S és de 1,71 MeV/c2. L’energia més probable de l’electró emès és de: a) 1,71 MeV.
b) 0,85 MeV.
c) 0,57 MeV.
d) Cap de les anteriors.
35. Els efectes somàtics deterministes són aquells que es produeixen: a) En una mateixa persona a partir d’una dosi llindar.
b) En una mateixa persona sense existir una dosi llindar.
c) La descendència a partir d’una dosi llindar.
d) La descendència sense existir una dosi llindar.
36. Quines d’aquestes cèl·lules són més radiosensibles: a) Limfòcits.
b) Neurones.
c) Cèl·lules òssies.
d) Hematies.
37. La llei de Bergonie i Tribondeau diu que la radiosensibilitat d’una cèl·lula augmenta quan: a) Més diferenciada és.
b) Major sigui la seva activitat reproductora.
c) Menor sogui la seva activitat reproductora.
d) Més madura sigui.
38. Els efectes estocàstics o probabilístics de les radiacions sobre l’home es caracteritzen per: a) Tenir una dosi llindar i el dany és proporcional a la dosi.
b) Per no tenir una dosis llindar i el dany és independent de la dosis.
c) Per tenir una dosis llindar i la probabilitat d’ocórrer depèn de la dosi.
d) Cap de les respostes anteriors és correcte.
42. La taxa de dosis equivalent a 1m d’una font radioactiva és de 48 μSv·h-1, a quina distància de la font comença la zona vigilada? a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 4 m.
d) 6 m.
43. En una instal·lació radioactiva hi ha una font emissora gamma i la taxa de dosi de 10 mSv·h-1, aquesta zona ha de senyalitzar-se amb un trèvol de color: a) Verd sobre un camp puntejat rodejat de puntes radials.
b) Gris blavós sobre un camp puntejat rodejat de puntes radials.
c) Verd sobre camp blanc rodejat de puntes radials.
d) Gris blavós sobre un camp blanc rodejat de puntes radials.
44. La fissió de l’235U per neutrons tèrmics es produeix a través d’un nucli intermedi d’236U que, entre altres possibilitats, pot produir 139Xe, 94Sr i: a) Un electró.
b) Radiació gamma.
c) Tres neutrons.
d) Dos positrons.
39. En una instal·lació radioactiva el personal que ha de portar obligatòriament un dosímetre personal és: a) Tot el personal de la instal·lació.
b) El de categoria B.
c) El de categoria A.
d) No és obligatori però si recomanable.
45. Indicar el criteri que NO s’empra per a classificar els reactors nuclears? a) Lloc d’emplaçament (al costat d’un riu, llac, mar, pantà,...).
b) Velocitat dels neutrons.
c) Tipus de moderador.
d) Tipus de refrigerant.
40. El límit de dosis per un estudiant de 17 anys que realitza pràctiques en una instal·lació radioactiva és de: a) 100 mSv en 5 anys.
b) 50 mSv en 1 any.
c) 3 mSv en 1 trimestre.
d) 6 mSv en 1 any.
46. La mesura d’espessors mitjançant sondes radioactives realitzades per retrodispersió.
a) El detector ha de situar-se d’un costat i la font radioactiva de l’altre.
b) El detector i la font radioactiva han de situar-se en el mateix costat.
c) Sols s’emprarà quan l’espessor a mesurar sigui molt prim.
d) Empraran preferentment emissors alfa.
41. Una font radioactiva de 60Co té una activitat de 30 MBq, quina és l’activitat a 1 m? a) 20 MBq.
b) 10 MBq.
c) 5 MBq.
d) Cap de les anteriors.
47. El 40K és: a) Un isòtop estable.
b) Un producte d’activació.
c) Un isòtop artificial.
d) Un isòtop primordial.
48. Quin dels següents radionúclids NO pot ser un traçador de processos atmosfèrics? a) 222Rn.
b) 7Be.
c) 210Pb.
d) 226Ra.
49. Quin dels següents radionúclids permet una reconstrucció cronològica en testimonis sedimentaris? a) 210Pb.
b) 137Cs.
c) 239Pu.
d) Tots ho són.
50. Quin d’aquest sector empresarial NO sol tenir una font radioactiva en les seves instal·lacions? a) Automoció.
b) Tèxtil.
c) Ferralla.
d) Cap és correcte.
51. El 99mTc pateix una conversió interna. El seu producte de desintegració és el...
a) 99Tc (Z=43).
b) 99Mo (Z=41).
c) 99Ru (Z=44).
d) Cap de les anteriors.
52. Actualment, els RMBA generats a les CCNN espanyoles s’emmagatzemen a a) El Cabril (Còrdova).
b) A les pròpies CCNN.
c) A les mines d’Andújar (Jaen).
d) Al CIEMAT.
53. Un detector GM pot diferenciar a) Partícules alfes de beta.
b) Partícules beta de diferent energia.
c) Fotons de neutrons.
d) Cap de les anteriors.
54. La Medicina Nuclear consisteix en una especialitat: a) Terapèutica.
b) Diagnòstica.
c) Química.
d) Totes són correctes.
55. La dosi ambiental anual que rebem a l’Estat espanyol és en promig a) 1 mSv.
b) 3 mSv.
c) 6 mSv.
d) 10 mSv.
56. En una reacció de fusió es combinen nuclis de Deuteri i Triti per a l’obtenció de nuclis d’Heli. Quina és l’energia alliberada? Dades: m(D)=2,01400 uma; m(T)= 3,01700 uma, m(He)= 4,00335 uma i m(n)= 1,00860 uma.
a) Uns 200 MeV.
b) 20,36 MeV.
c) 17,75 MeV.
d) Cap de les anteriors.
57. Quina és l’abundància relativa de l’U-234 respecte del’U-238 a la natura.
a) 0,006%.
b) 1.
c) 0,5%.
d) Cap de les anteriors.
...