Tema 5 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducció dret II
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Laura Aparicio Imbuluzqueta TEMA 5. CONCURS DE CREDITORS I PROTECCIÓ DEL CRÈDIT 1. EL CONCURS DE CREDITORS El concurs de creditors és un procediment judicial que només té sentit quan hi ha un execució col·lectiva del crèdit i quan el deutor pateix una situació d’insolvència present o imminent.
I aquest procés concursal està dividit en 6 seccions: 1) Relativa a la declaració de concurs (mesures cautelars) 2) Relativa als administradors concursals [2 mesos] (des de l’acceptació del nomenament fins l’informe sobre la massa activa/passiva) 3) Determinació de la massa activa 4) Determinació de la massa passiva 5) Conveni i liquidació 6) Qualificació de concursos 2. PROCÉS CONCURSAL 2.1. RELATIVA A LA DECLARACIÓ DEL CONCURS a) PRESSUPÒSITS D’INSOLVÈNCIA Per començar, el deutor pot ser un particular (persona física) però quan parlem de concurs de creditors normalment ens referim a les empreses, és a dir, a les persones jurídiques. Estan excloses totes les entitats estatals.
El concurs de creditors ho pot iniciar: a) El propi deutor de forma voluntària (obligació amb un termini de 2 mesos des de que sap que està en situació crítica) [concurs voluntari].
b) Qualsevol creditor que hagi estat impagat [concurs necessari] Per entrar en concurs s’ha de demostrar aquesta insolvència (la qual pot ser actual o imminent), és a dir, qui iniciï el concurs haurà de provar que hi ha una situació d’insolvència perquè sino el jutge no iniciarà el procés (molt car).
Per tant, els que estan legitimats per sol·licitar la declaració del concurs són el deutor, els seus creditors i el mediador concursal. Excepció: aquell creditor que hagi adquirit el crèdit per actes inter vivos i a títol singular dins dels 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
Finalment, se li exigeix un deure al deutor que ha de sol·licitar el concurs en els següents supòsits:  Dos mesos des de que coneix la seva imminent insolvència.
 En cas de que no hi hagi prova en contra, es considerarà que el deutor ha conegut el seu estat d’insolvència quan ja hagi ocorregut, b) PERSONES QUE PODEN INICIAR EL PROCÉS: EL DEUTOR I CREDITOR 1) Deutor: En l’escrit de sol·licitud de declaració concursal, el deutor ha d’expressar si el seu estat d’insolvència és actual o imminent. A més, ha d’adjuntar una sèrie de documents: Laura Aparicio Imbuluzqueta a. Una memòria de la seva història econòmica i jurídica i de totes les seves activitats a les que s’hagi dedicat en els últims 3 anys, entre d’altres. Si està casat ho ha d’especificar, si és una persona jurídica ha d’indicar quins són els seus socis i si tot li ve d’una herència ha d’indicar el causant.
b. Un inventari de béns i drets.
c. Relació de creditors per ordre alfabètic, amb expressió de la identitat, domicili i direcció electrònica.
d. La plantilla de treballadors.
2) Creditor: ha de demostrar que s’ha produït l’impagament.
c) JUTGE DEL CONCURS De vegades el jutge actua de forma arbitrària (la llei concursal li dona amplies facultats perquè prengui decisions correctes i les ha de justificar totes, és a dir, les decisions són motivades). Són jutges civils especialitzats en el mercantil.
La competència per declarar i tramitar el concurs de creditors correspon al jutge que es trobi en el territori on el deutor dur a terme les seves activitats empresarials, en cas que el domicili del deutor sigui diferent, el creditor podrà escollir quin dels dos jutges s’encarrega del concurs (o el del lloc d’activitat o el del domicili). Els canvis de domicili dins dels 6 mesos abans de la sol·licitud es consideraran ineficaços i es tindrà en compte el domicili anterior.
Els efectes del concurs de creditors tindran abast universal, és a dir, el deutor respon amb tots els seus béns (estiguin al país o a l’estranger).
Si s'han presentat sol·licituds de declaració del concurs davant de dos o més jutjats competents, serà preferent aquell davant el qual s'hagués presentat la primera sol·licitud.
En cas de que l’activitat principal es desenvolupi a l’estranger però tingui establiments al territori espanyol, el sol·licitant podrà demanar un concurs de creditors però els efectes es limitaran als béns que es trobin al territori espanyol.
d) LA PROVISIÓ SOBRE LA SOLICITUD El mateix dia o, si no és possible, en el següent hàbil al del seu repartiment, el jutge examinarà la sol·licitud de concurs i, si la considera completa, proveirà. Si el jutge considera que la sol·licitud o la documentació que l'acompanya tenen algun defecte processal o material o que aquesta és insuficient, assenyalarà al sol·licitant un únic termini de justificació o esmena, que no podrà excedir de cinc dies. Justificat o solucionat dins el termini, el jutge en el mateix dia o, si no és possible, en el següent hàbil proveirà.
e) LA DECLARACIÓ DEL CONCURS El concurs de creditors tindrà la consideració de voluntari quan la primera de les sol·licituds presentades hagi estat la del mateix deutor. En els altres casos, el concurs es considerarà necessari.
2.2. RELATIVA A L’ADMINISTRACIÓ CONCURSAL Declarat el concurs conforme al que disposen els articles anteriors, el jutge ordenarà la formació de la secció segona, que comprendrà tot el relatiu a l'administració concursal del concurs.
a) NOMENAMENT DELS ADMINISTRADORS CONCURSALS Laura Aparicio Imbuluzqueta L'administració concursal estarà integrada per un únic membre, que haurà de reunir alguna de les condicions següents: ser advocat, economista...
El nomenament d'administrador concursal serà comunicat al designat pel mitjà més ràpid. Dins dels cinc dies següents al de recepció de la comunicació, el designat haurà de comparèixer davant el jutjat per acreditar que té subscrita una assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent proporcional a la naturalesa i abast del risc cobert en els termes que es despleguen reglamentàriament, per respondre dels possibles danys en l'exercici de la seva funció i manifestar si accepta o no l'encàrrec.
Quan l'administrador concursal sigui una persona jurídica recaurà sobre aquesta l'exigència de subscripció de l'assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent. A més, haurà de comunicar la identitat de la persona natural que la representarà.
Per últim, els legitimats tenen dret a no acceptar a que l’administrador concursal sigui X persona [recusació]. Finalment, els administradors rebran uns honoraris que no podran sobrepassar un màxim pels serveis prestats (en aquells casos on la massa sigui insuficient, es garanteix un pagament mínim).
2.3. DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA S’ha de avaluar la massa activa del deutor per veure si aquest podrà fer front a tots els seus deutes (massa passiva).
2.4. DETERMINACIÓ DE LA MASSA PASSIVA S’ha de avaluar la massa passiva del deutor per veure quina quantitats de deutes ha de pagar.
2.5. CONVENI I LIQUIDACIÓ Una vegada establertes i qualificades massa activa i passiva, s’estableixen una sèrie de convenis, diverses possibilitats de compliment. Els administradors ho presenten al jutge i s’escull un d’aquests convenis per realitzar.
Si només hi ha una creditor (Hisenda, treballador...), aquest es dirigirà individualment al jutge per obligar al deutor a complir amb el deute. Llavors el jutge procedirà a l’embargament dels béns del deutor i així poder pagar al creditor individual.
En canvi, quan hi ha diversos creditors, s’han de posar tots els béns del deutor sobre la taula [1. procediment judicial]. Si ens trobem en un cas d’insuficiència patrimonial o manca de liquiditat, llavors una de les solucions és vendre-ho tot a tercers [2. (a) fase de liquidació dels béns] i els diners obtinguts es destinaran a pagar els deutes amb els creditors [3.
Pagament dels deutes]. A més, el jutge haurà d’identificar i ordenar jeràrquicament als creditors segons el dret de cobrament preferent, ens podem trobar amb:  Creditors privilegiats: o Especials: són els titulars d’un dret real limitat de garantia i poden recuperar el deute executant aquest dret (Hipoteca, penyora). També estan inclosos aquells creditors que tenen un dret de: venda a terminis amb reserva de domini o crèdits salarials.
o Generals: els titulars de drets laborals i Hisenda/ Seguretat Social.
 Creditors ordinaris: van després dels privilegiats.
 Creditors subordinats: són els últims en ser pagats i hauran d’esperar més temps.
Laura Aparicio Imbuluzqueta Una altra opció, es que el deutor i els creditors arribin a un acord [2. (b) conveni] que pot ser: donar un aplazamiento del pagament, reducció del deute en una determinada quantitat 2.6. QUALIFICACIÓ DE CONCURSOS Els concursos poden ser culpables (quan es pot entendre que el deutor té aquest nivell de responsabilitat sobre la declaració del concurs) o fortuïts. S’entén que el concurs és culpable quan la generació o agravació de l’estat d’insolvència és degut al deutor. Supòsits en els que es considerarà culpable:  Quan el deutor sigui encarregat de la comptabilitat i incompleixi les seves obligacions (doble comptabilitat, irregularitats...)  Quan en els documents que acompanyen a la sol·licitud de concurs continguin errors greus o siguin falsos.
 Quan el deutor s’apropiï dels béns en perjudici dels creditors o endarrereixi l’embargament.
 Etc...
El dret mercantil és competència exclusiva de l’Estat i el codi de comerç es troba dins el mercantil, per tant, és competència de l’Estat.
...