5. ANTIPSICÒTICS (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicofarmacologia
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

ANTIPSICÒTICS 1.1. Hipòtesi dopaminèrgica de l’Esquizofrènia Segons la tipologia de Crow, l’Esquizofrènia cursa amb dos tipus de simptomatologia:  Simptomatologia psicòtica positiva o tipus I amb hiperactivitat DA. Cursa amb l’alteració a nivell d’augment d’activitat de les vies DA mesolímbiques.
 o Esquizofrènia aguda o Bona adaptació premòrbida o Alta resposta al tractament o Evolució favorable o Deterior intel·lectual rar Simptomatologia psicòtica negativa o tipus II amb hipofrontalitat. Cursa amb l’alteració a nivell de disminució d’activitat de les vies DA mesocorticals.
o Estat defectual o Adaptació premòrbid dolenta o Poca resposta al tractament o Evolució desfavorable o A vegades, deterior intel·lectual L’elevació dels receptors D2 d’alta afinitat sembla ser el substrat neurobiològic dels trastorns psicòtics. S’utilitza com a possible marcador biològic de les psicosis en subjectes humans.
Es necessita l’ocupació del 65% dels receptors D2 per aconseguir efectes terapèutics. Ocupacions superiors condueixen a efectes adversos neurològics. Els antipsicòtics que es dissocien més ràpidament produeixen menys efectes adversos neurològics.
1.2. Antipsicòtics típics o de primera generació mecanisme El d’acció dels antipsicòtics típics és l’ANTAGONISME FUNCIONAL DOPAMINÈRGIC (ANTAGONISTES QUÍMICS RECEPTOR D2).
L’antagonisme sobre els receptors D2 provoca:  Efectes terapèutics: eficàcia simptomatologia positiva psicòtica.
 Efectes adversos: síndromes extrapiramidals, hiperprolactinèmia, simptomatologia negativa secundària.
Els efectes adversos dels mecanismes d’acció no terapèutics de l’antagonisme són:  M1: alteració memòria i aprenentatge, somnolència, visió borrosa, sequetat de boca, estrenyiment i retenció urinària.
 Alfa1: mareig i disminució de tensió arterial  H1: somnolència (sedació) i augment de pes - Els efectes sedants i diürètics produeixen: inhibició conductual i inhibició vegetativa.
- Els efectes desinhibitoris que propicien els efectes extrapiramidals es produeixen pels Antiparkinsonians (colinèrgics i no dopaminèrgics) i els ansiolítics NA.
1.3. Antipsicòtics atípics o de segona generació El mecanisme d’acció dels antipsicòtic atípics o de generació es basa en l’antagonisme sobre els receptors D2/5-HT2 provoca:  Efectes terapèutics: eficàcia simptomatologia psicòtica positiva i negativa.
 Efectes adversos: síndromes extrapiramidals i hiperprolactinèmia.
Els efectes adversos dels mecanismes d’acció no terapèutics de l’antagonisme són:  M1: alteració memòria i aprenenatge, somnolencia, visió borrosa, sequetat de boca, estrenyiment i retenció urinària.
 Alfa1: mareig i disminució tensió arterial.
 H1: somnolència (sedació) i augment de pes.
Altres mecanismes d’acció de l’antagonisme són:  D1, D3 i D4:  5-HT1, 5-HT3, 5-HT6, 5-HT7  ALFA2 Millora de símptomes psicopatològics (esquizofrènia i altres trastorns) Menys efectes adversos 1.4. Antipsicòtics Típics i Atípics Farmacocinèticament:  Absoricó. V.o. bona però incompleta v.i. ràpida. Presentacions depot 1-4 setmanes  Distribució. Ràpida (molt liposolubles). Tmàx 1-8h (v.o.) i 15-30min (v.i.). >90% fixació proteïnes plasmàtiques. T1/2 2-40h (la majoria 20-24h)  Metabolisme. Sistema del citrocom P450. Metabòlits actius d’eliminació molt lenta (mesos) (haloperidol i clorpromacina)  Excreció.renal Farmacodinàmicament:  Indicacions: trastorns psicòtics (simptomatologia positiva: típics i atípics; simptomatologia negativa: atípics). Episodis maníacs de TBI (atípics), profilàctic TB, Dpsicòtiques, Síndromes orgànics mentals (demències), psicosis drogoinduïdes o farmacoinduïdes, trastorns motors (Guilles de la Tourette, Huntington) i vòmits (antiemètics).
 Contraindicacions: coma, estupor, feoromocitoma, alteracions cardiovasculars greus, malalties cerebrovasculars, depressió medul·la òssia, epilèpsia, crisi tirotoxicòsiques, glaucoma i hipertrofia prostàtica.
 Precaucions: risc d’embòlia cerebral, història de convulsions, trastorns extrapiramidals, leucopènia, diabetis, retenció urinària, hipertiroïdisme, insuficiència hepàtica, asma i depressió.
 Seguretat: latència de resposta 2-6 setmanes, IT mig, baixa toxicitat amb precaucions inicials, tolerabilitat efectes sedants extrapiramidals, quadre de retirada (interrupció brusca, malestar general i insomni) i no addictius.
 Efectes adversos: Síndrome neurolèptic maligne (0’4-2’4% 2h/1d, 20-30%mort) hiperprolactinèmia, trastorns extrapiramidals (menys freqüents –antipsicòtics atípics-).
Efectes anticolinèrgics, antiadrenèrgics, augment de pes, disfuncions sexuals, efectes hematològics (leucopènies).
 Efectes adversos: síndrome neurolèptic maligne.
o Manifestacions clíniques començament a les 24-72h de l’inici de tractament, duració d’entre 5 i 15 dies. Generals: hipertèrmia 40-42%, sudoració, deshidratació.
Cardiovasculars: taquicàrdia, hipertensió arterial, arítmies, reducció gast cardíac.
Neurològiques: rigidesa muscular, disminució consciència, tremolor, convulsions.
Altres. insuficiència renal, disúria, incontinència urinària.
o Grups de risc brot psicòtic agut, tractament depot, alcoholisme crònic, home, edat d’entre 18 i 40 anys o Tractament agonistes deopaminèrgics (bromocriptina) o dopamina v.e., relaxants musculars perifèrics (dantroleno), benzodiacepines (diacepam).
 Efectes adversos trastorns extrapiramidals.
 Efectes adversos extrapiramidals: tractament amb antiparkinsonians.
 Efectes adversos extrapiramidals. Tractament amb ansiolítics.
 Efectes adversos: increment de pes  Efectes adversos: canvi en la percepció del risc.
Avantatges atípics:  Augment de l’eficàcia, només demostrat parcialment  Menys efectes secundaris, però els que provoquen són més complexes  Millor resultat a llarg termini, no s’ha comprovat  Cost-efectivitat, dubtes 1.5. Antipsicòtics de tercera generació Farmacocinèticament:  Absoricó. V.o. bona i v.i..
 Distribució. Tmàx 3-5h (v.o.) >99% fixació proteïnes plasmàtiques. T1/2 75h (metabolitzadors ràpids CYP2D6) i 146h (metabolitzadors lents CYP2D6)  Metabolisme. Sistema del citrocom P450 (CYP2D6 i CYP3A4). Metabòlit actiu: dehidroaripiprazol.
 Excreció. renal Farmacodinàmicament ...