PRESONS I DRET PENITENCIARI - CLASSE 6 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Presons i dret penitenciari
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

RÈGIM DISCIPLINARI I SEGURETAT. LA JURISDICCIÓ PENITENCIARIA ! Conjunt d’infraccions i sancions que poden cometre les persones tancades a la presó.
! Mitjans de control i de seguretat té, d’acord amb el Dret penitenciari, l’adminsitració per assegurar el respecte a les normes penitenciàries.
! Paper del jutge de vigilància penitenciària: origen i competències de la jurisdicció penitenciària.
Concepte (art 41 LOGP + 231 RP): el règim disciplinari penitenciari són el conjunt de normes que estan dictades per mantenir la convivència ordenada dins la presó. la transgresió d’aquestes normes constitueixen les infraccions disciplinàries. les infraccions, comporten una consequència sancionadora. aquesta convivència ordenada ha de ser instrumental a les finalitats de tractament i a la salvaguarda dels béns jurídics dels interns. el règim disciplinari ha de garantir el seguiment del tractament penitenciari.
Àmbit d’aplicació (art 231 i 188 RP): el règim penitenciari d’aplica a totes les persones internes en un cetre penitenciari. el pròpi reglament exclou a les persones en unitats psiquiàtriques. És un règim sancionador.
Principis informadors: ! Legalitat: Com les consequències d’haver comès la infracció estigui regulat en una llei per tal de que el ciutadà sàpiga quines són les possibles infraccions. Hauria de estar regulat a la llei orgànica penitenciaria. En el RP estan recollides totes les lleis i consequències d’aquestes.
! Principi de culpabilitat (art 234 RP): Cert grau de imputabilitat de la persona que comet la infracció i a la qual li imposarem la sanció.
Exigeix dol i imprudència per a poder sancionar. No hi poden haver motius que facin de la conducta inegixible.
! Principi de proporcionalitat: Exigeix sancionar quan sigui imprescindible per a tutelar l’ordre violat. També exigeix que la sanció sigui proporcional a la infracció comesa. S’han de restaurar els danys i prejudicis causats per la infracció. Primer s’ha de mirar els danys, després els graus de participació i finalment el grau d’execució.
! Ne Bis in Idem: Prohibeix que es sancioni dues vegades per un mateix fet. No es poden imposar dues conseqüències sempre i quan coincideixin el subjectes, fets i identitat de fonament jurídics. Si el fonament jurídic penal és diferent que el fonament jurídic de la infracció adimistrativa, sí que és possible les dues sancions a la vegada.
! Garanties processals (art 24.2 CE): o Tutela judicial o Presunció d’innocència o Dret a defensa i assistència jurídica Faltes disciplinaries Molt greus (art 108 RP): a) Participar en motins, insubordinacions o desordres col·lectius, o instigar els mateixos si aquests s'haguessin produït.
b) Agredir, amenaçar o coaccionar qualsevol persona dins de l'establiment oa les autoritats o funcionaris judicials o d'institucions penitenciàries, tant dins com fora de l'establiment si l'intern hagués sortit amb causa justificada durant el seu internament i aquells es trobin en l'exercici de les seves càrrecs o en ocasió d'ells.
c) Agredir o fer objecte de coacció greu a altres interns.
d) La resistència activa i greu al compliment de les ordres rebudes d'autoritat o funcionari en exercici legítim de les seves atribucions.
e) Intentar, facilitar o consumar l'evasió.
f) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials o efectes de l'establiment o les pertinences d'altres persones causant danys d'elevada quantia.
g) La sostracció de materials o efectes de l'establiment o de les pertinences d'altres persones.
h) La divulgació de notícies o dades falses, amb la intenció de menyscabar la seguretat de l'establiment.
i) Atemptar contra la decència pública amb actes de greu escàndol i transcendència.
Faltes greus (art 109 RP): a) calumniar, injuriar, insultar i faltar greument al respecte i consideració deguts a les autoritats, funcionaris i persones de l'apartat b) de l'article anterior, en les circumstàncies i llocs que en el mateix s'expressen.
b) Desobeir les ordres rebudes d'autoritats o funcionaris en l'exercici legítim de les seves atribucions o resistir-se passivament a complir-les.
c) Instigar altres reclusos a motins, insubordinacions o desordres col·lectius, sense aconseguir ser secundats per aquests.
d) Insultar altres reclusos o maltratarles d'obra.
e) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials o efectes de l'establiment o les pertinences d'altres persones causant danys d'escassa quantia, així com causar en els mateixos béns danys greus per negligència temerària.
f) Introduir, fer sortir o posseir en l'establiment objectes que es trobin prohibits per les normes de règim interior.
g) Organitzar o participar en jocs de sort, envit o atzar, que no es trobin permesos a l'establiment.
h) La divulgació de notícies o dades falses, amb la intenció de menyscabar la bona marxa regimental de l'establiment.
i) L'embriaguesa produïda per l'abús de begudes alcohòliques autoritzades que causi greu pertorbació en l'establiment o per aquelles que s'hagin aconseguit o elaborat de forma clandestina, així com l'ús de drogues tòxiques, substàncies psicotròpiques o estupefaents, excepte prescripció facultativa.
Faltes lleus (art 110 RP): a) Faltar lleument a la consideració deguda a les autoritats, funcionaris i persones de l'apartat b) de l'article 108 en les circumstàncies i llocs que en el mateix s'expressen.
b) La desobediència de les ordres rebudes dels funcionaris d'institucions penitenciàries en exercici legítim de les seves atribucions que no causin alteració de la vida regimental i de l'ordenada convivència.
c) Formular reclamacions sense fer ús de les vies establertes per reglament.
d) Fer ús abusiu i perjudicial d'objectes no prohibits per les normes de règim interior.
e) Causar danys greus en les dependències, materials o efectes de l'establiment o en les pertinences d'altres persones per falta de diligència o cura.
f) Qualsevol altra acció o omissió que impliqui incompliment dels deures i obligacions de l'intern, produeixi alteració en la vida regimental i en l'ordenada convivència i no estigui compresa en els supòsits dels articles 108 i 109, ni en els apartats anteriors d'aquest article.
Les sancions disciplinàries (Art 42.2 LOGP) ! ! ! ! ! ! Aïllament en cel·la (art 43 LOGP) Aïllament en caps de setmana, màxim 7.
Privació de permisos de sortida fins a 2 mesos.
Limitació de comunicacions orals el mínim temps previst pels reglaments, màxim 1 mes.
Limitació de les activitats recreatives fins a 1 mes i en la mesura que sigui competible amb la salut física i moral de les persones.
Amonestació. És un catàleg especialment dur de sancions, que a més té una indefinició important, ja que no s’explica el contingut essencial d’aquestes sancions adimistratives.
Alguns problemes de la sanció d’aïllament: la llei diu que la sanció s’ha de complir en la cel·la que té una persona, però quan la comparteix, ha de ser a una cel·la anàloga. Per fer complir dites sancions, es necessita un informe mèdic que avali aquesta possibilitat i s’ha de fer una visita mèdica diària per assegurar la salut física i mental de la persona. La llei exclou a algunes persones de l’aplicació d’aquesta sanció, per exemple dones embarassades o amb fills petits o persones malaltes. El RP i la Llei no diuen si aqesta sanció implica una privació de comunicacions.
El RP ens diu que la persona aïllada por sortir 2h al dia a fer passejos solitaris. No pot rebre ni adquirir productes de l’economat durant la sanció, a menys que no ho autoritzi el director del centre. Les 3 àrees de més tensió d’aquesta sanció: 1. Es critica que el desenvolupament del contngut essencial d’aquesta sanció es produeixi en un reglament. És una sanció que és privativa de llibertat i està regulada en un Reglament. Hauria de estar regulada en una llei orgànica.
2. Possible vulneració de la prohibició del article 25.3 que diu que l’adimistració no pugui imposar sancions privatives de llibertat.
3. Possible vulneració de tractes inhumans i degradants contingut en l’article 15 CE. El TC diu que la sanció no és inhumana i degradant, en tot cas ho seran les condicions en les quals es compleixi.
La determinació de la sanció a imposar Per a faltes molt greus es pot imposar: ! Aïllament 6-14 dies o fins a 7 caps de setmana [només si persona manifesta evident agressivitat o violència/alteració reiterada i greu de convivència, art. 42.2 LOGP].
Per a faltes greus es pot imposar: ! Aïllament de dill-dv 5 o menys dies, privació de permisos de sortida fins a 2 mesos, limitació de les comunicacions fins a 1 mes, privació de passeig i actes recreatius 3 a 30 d.
Per a faltes lleus es pot imposar: ! Privació de passeig i actes recreatius fins a 3 dies i amonestació.
La Comissió disciplinària ha de escollir quina és la sanció més addient en cada cas.
Fases del procediment disciplinari 1. Iniciació (art 241 RP): ! ! ! Funcionari anomenat pel director fa un parte.
Òrgan administratiu fa un parte.
Denuncia de una persona que s’identifiqui (no anònim).
2. Instrucció i tramitació (art 242 – 245 RP) 3. Resolució (art 246 - 248 RP) 4. Procediment abreujat per faltes lleus (art 251 RP) 5. Execució de les sancions imposades (Art 252 - 257 RP) Les recompenses Les recompenses són aquelles maneres que té l’Admistració Penitenciaria de estimular la bona conducta, l’esperit del treball i el sentit de la responsabilitat.
Mitjans coercitius i de seguretat Mitjans coercitius (art 45 LOGP): Han d’ajudar a retablir la normalitat, seguretat i no tenen caràcter sancionador, sinó instrumental per aquest retabliment de la seguretat. S’han d’imposar com a consequències d’actes individual de perpetuació del ordre. Són mesures excepcionals per retablir l’ordre. S’han d’imposar de manera proporcionada quan no hi hagi una altre manera menys lesiva de restablir aques ordre. La autorizació d’aquests mitjans s’ha de comunicar als jutjes de vigilància penitenciaria.
Utilització: Per impedir actes de lesió, fuga o violència dels interns. Per impedir danys dels interns a sí mateixos o altres persones o coses. Per vèncer la resistència dels interns a ordres dels funcionaris.
Ennumeració (art 72 RP): ! ! ! ! Aïllament provisional (excepcional per causes d’agressivitat manifesta).
Força física personal.
Defenses de goma.
Aerosols d’acció adequada.
Mitjans de seguretat (art 23 LOGP): Els registres, escorcolls, requises i recomptes... en les pertinences dels interns s’efectuaran en els casos amb les garanties i peridiocitat que estableixi el reglament. Es respectarà la dignitat de la persona. Divideix en 2: ! Exterior, murs a fora (art 63 RP): Estarà encomanada a les forces i cosses de seguretat del Estat i policies autonòmiques. Es permet que la seguretat privada dugui a terme part de la seguretat exterior.
! Interior, murs a dins (art 64 RP): o La cometència correspon als funcionaris de l’administració penitenciaria. El tractament no el pot fer tothom i és competència exclusiva dels funcionaris.
o Els principis són (art 71 RP): ! ! ! Necessitat Proporcionalitat Respecte a la dignitat de les persones o Mesures: ! Observació: com es relacionen els interns i si tenen un influx beneficiós o no amb els altres interns.
! Registres, registres corporals i requises. En el cas de nu intergral, el reglament diu que el nu intergral es pot realitzar per motius de seguretat concrets i específics quan existeixis raons individuals i contrastades que facin pernsar que una persona ocuta o amaga una substància prohibida al seu cos. L’ha d’autoritzar el cap de Serveis.
Ha de tenir lloc a un lloc tancat sense presència d’altres interns.
! Altres registres: A persones que es comuniques amb els interns i a altres persones que tinguin accès al interior.
Registres dels vehicles que entren i surten i els paquest que reben les persones tancades.
La jurisdicció penitenciaria (art 76 – 78 LOGP) Els jutjes tenen la funció de jutjar però també de fer executar allò que jutjes. La LOGP incorpora la idea i regula la figura del jutje de vigilància penitenciaria. El que fan és atorgar als JVP l’activitat i la legalitat de l’Administració penitenciaria. També té la funció de garantir els drets fonamentals de les persones tancades a la presó.
Competències: ! Decisòries de 1ra instància: Concedir libertat condicionar. Aprovar aïllament en cel·la...
! Establir en quins casos el JVP ha de tenir coneixament de les actuacions de l‘administració penitenciaria per mantenir el control.
! Decisòries de 2na instància: Si intern o MF no estiguin d’acord amb una decisió, poden recòrrer davant el JVP.
! Funcions assignades al CP.
Els JVP han fet reunions anuals en la que ells mateixos elaboren una sèrie de criteris de actuació, que no són llei, però asseguren certa uniformitat en les maneres de fer de tots els JVP d’Espanya.
" Fiscal de Vigilància: Assegura el compliment de la legalitat. Té algunes competències.
...